Mẫu đăng ký tham gia chương trình 12 cá tính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………oOo…………
MẪU ĐĂNG KÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
“12 CÁ TÍNH LÊN ĐƯỜNG XUYÊN VIỆT – VƯỢT DẶM CÙNG SAO”
I. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên: Nam Nữ
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Quê quán:
4. Số CMND: , cấp ngày: , tại:
5. Số điện thoại: Email:
6. Địa chỉ liên hệ:
7. Trình độ văn hóa:
8. Nghề nghiệp:
9. Nơi hiện đang công tác:
10. Tình trạng hôn nhân: Độc thân Đã lập gia đình
11. Bạn được mọi người đánh giá là người như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
12. Bạn đã tham gia Chương trình truyền hình thực tế nào chưa, hãy kể tên nếu có:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
II. Cam kết khi tham gia Chương trình:
Tôi tự thấy có đủ điều kiện để tham gia chương trình “12 Cá tính lên đường xuyên Việt phiên bản 2012 – Vượt
dặm cùng sao”. Đồng thời tôi xin xam kết rằng:
• Tác phẩm dự thi của tôi chưa tham gia bất kỳ một cuộc thi nào do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các
công ty, các tổ chức trong và ngoài nước đứng ra phát động trước ngày 11/07/2012 cùng như trong suốt
thời gian diễn ra chương trình,
• Tôi không phải là nhân viên của Công ty Dentsu Alpha, Công tu Dentsu Media, Công ty Honda Việt
Nam, và Công ty sản xuất phim (TNHH HKFilm)
• Nếu vi phạm những điều cam kết trên, Ban Tổ Chức có quyền hủy bỏ video clip tham dự chương trình
của tôi và kết quả mà tôi đạt được (nếu có).
TPHCM, ngày , tháng , năm 2012.
Người đăng kí tham gia

Generate time = 0.06351113319397 s. Memory usage = 1.93 MB