Đề cương ôn tập tin học học kì 1 lớp 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
MÔN: TIN HỌC
LỚP 11

I. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập
trình.
1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập
trình.
2. Thông dịch
3. Biên dịch
II. Các thành phần của ngôn ngữ lập
trình.
1. Các thành phần cơ bản.
2. Một số khái niệm.
III. Cấu trúc chương trình
1. Cấu trúc chung
2. Các thành phần của chương trình.
3. Ví dụ chương trình đơn giản.
IV. Một số kiểu dữ liệu chuẩn.
1. Kiểu nguyên.
2. Kiểu thực.
3. Kiểu kí tự.
4. Kiểu logic
V. Khai báo biến
VI. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán.
1. Phép toán.
2. Biểu thức số học.
3. Hàm số học chuẩn.
4. Biểu thức quan hệ.
5. Biểu thức logic.
6. Câu lệnh gán.
VII. Các thủ tục vào/ra đơn giản.
1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím.
2. Đưa dữ liệu ra màn hình.
VIII. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu
chỉnh chương trình.
IX. Bài tập và thực hành 1
X. Cấu trúc rẽ nhánh
1. Rẽ nhánh.
2. Câu lệnh if-then
3. Câu lệnh ghép.
4. Một số ví dụ.
XI. Bài tập:
Ø Câu 1: viết chương trình nhập từ bàn
phím 2 số nguyên dương (<255) là chiều dài
2 cạnh của hình chữ nhật, tính chu vi và diện
tích của hình chữ nhật và hiển thị kết quả ra
màn hình.
Ø Câu 2: Viết chương trình nhập vào
số nguyên không âm N, không vượt quá
10000. Hãy kiểm tra xem N có chia hết cho 3
hay không? Nếu N chia hết cho 3 thì đưa ra
thông báo “N chia hết cho 3”, còn nếu N
không chia hết cho 3 thì đưa ra thông báo “N
không chia hết cho 3”.
Ø Câu 3: Viết chương trình nhập từ bàn
phím 2 số nguyên a,b đưa ra màn hình giá trị
lớn nhất trong hai số đó.
Ø Câu 4: Viết chương trình nhập từ bàn
phím 3 số nguyên a,b,c đưa ra màn hình giá
trị lớn nhất trong 3 số đó.
Ø Câu 5: viết chương trình nhập từ bàn
phím 2 số nguyên a,b. Nếu a > b thì hoán vị 2
giá trị này, nếu a ≤ b và b≠0 thì b=|b| và
a
a
b
=
. Xuất giá trị a,b ra màn hình.
Ø Câu 6: Viết chương trình nhập vào 3
số nguyên dương, kiểm tra xem chúng có
phải là độ dài ba cạnh của một tam giác hay
không?
Tham khảo thêm một số bài tập trong sách
giáo khoa và sách bài tập.


Generate time = 0.13248610496521 s. Memory usage = 1.93 MB