Quyết định Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
----------------------
Số: …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày … tháng … năm …
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu
“ … Tên gói thầu…”
thuộc dự án “…Tên dự án …”
-----------------------------
GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND Thành phố Hà
Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch
và Đầu tư Hà Nội;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về Ứng dụng Công nghệ
thông tin trong hoạt động của Cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-
CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về
việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi
hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của Uỷ ban nhân dân
Thành phố về ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng
vốn ngân sách nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của UBND thành phố
Hà Nội về việc tiếp tục áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (mới) các văn bản quy
phạm pháp luật, các cơ chế chính sách do UBND Thành phố Hà Nội (cũ), UBND tỉnh Hà
Tây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành trước ngày 01/08/2008;
Theo đề nghị của trưởng phòng Tổng hợp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “…………” thuộc dự án “…………..”,
theo các nội dung sau:
- Tên gói thầu:
- Nội dung gói thầu:
- Đơn vị trúng thầu:
- Giá trúng thầu: Lựa chọn đơn vị tính.
- Hình thức hợp đồng:
- Thời gian thực hiện hợp đồng:
Điều 2: Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu theo nội dung được phê duyệt
tại Quyết định này và thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của Nhà nước và thành
phố Hà Nội về quản lý đầu tư và xây dựng.
- Chủ đầu tư và cơ quan liên quan rút kinh nghiệm khi đưa điều kiện đặc thù vào điều
kiện tiên quyết của Hồ sơ mời thầu nên chỉ có một hoặc rất ít nhà thầu đáp ứng điều kiện
dự thầu làm hạn chế tính cạnh tranh trong đấu thầu (theo Điều 18, khoản 2 của Luật đấu
thầu).
Điều 3: Giám đốc các sở: Tài chính, Thông tin Truyền thông, Y tế; Giám đốc Kho
bạc Nhà nước Thành phố; Giám đốc Bệnh viện tim Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên
quan; Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu VT, TH(
Hạnh 2)
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Họ và tên người ký
22

Generate time = 0.21129298210144 s. Memory usage = 1.92 MB