Kiểm toán căn bản

1
KIỂM TOÁN CĂN BẢN
2
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
ThS. Hồ Thị Thúy Nga
Khoa KT-TC – ĐH Kinh
Tế Huế
Số ĐT: 0949 068259
Email:
hothuynga@gmail.com
Trang tài liệu học tập:
http://my.opera.com/hoth
uynga
3
Tài liệu tham khảo

Tài liệu bắt buộc:

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh,
Lý thuyết Kiểm
toán,
NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
Tài liệu tham khảo:

Khoa Kế toán – Kiểm toán Đại học Kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh,
Kiểm Toán
, NXB
Thống kê, 2004.

Th.S Phan Trung Kiên,
Kiểm Toán: Lý thuyết
và Thực hành,
NXB Tài Chính, 2008
4
¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËpĐ

Điểm tham dự lớp (10%)

Bài kiểm tra giữa kỳ (10%)

Bài tập tình huống (20%)

Kiểm tra cuối kỳ (60%)
5
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KiỂM TOÁN
o
Lịch sử ra đời và phát triển của kiểm toán
o
Bản chất và chức năng của kiểm toán
o
Khái niệm kiểm toán
o
Phân biệt kiểm toán tài chính và kế toán
o
Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán
o
Kiểm toán viên và hiệp hội kiểm toán viên
o
Các mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán
o
Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của KTV
o
Chuẩn mực kiểm toán
6
LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA KiỂM TOÁN
ÅÍ trãn thãú giåïi
Thời kỳ cổ đại


Hình thành kế toán

Xuất hiện kiểm toán đơn giản (La Mã)
Trung đại


Hoàn thiện và phát triển dần của kế toán

Vai trò của kiểm toán vẫn còn mờ nhạt
1930s


Phá sản của các tổ chức tài chính

Khủng hoàng kinh tế,

Suy thoái về tài chính

dấu hiệu chứng minh yếu điểm của kế toán và kiểm tra so với yêu
cầu quản lý mới.

Kiểm toán viên có vai trò quan trọng hơn
7
LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA KiỂM TOÁN
Anh:
-
Năm 1844, Luật Công ty Cổ Phần
-
Năm 1900, Luật Công ty
Mỹ:
- Năm 1934, Uỷ ban bảo vệ và trao đổi tiền tệ của Mỹ (SEC), đã
được thành lập và quy chế về kiểm toán viên bên ngoài đã bắt
đầu có hiệu lực.
- Năm 1941, trường đào tạo kiểm toán viên nội bộ (IIA) được
thành lập cũng công bố việc xác định chính thức về chức năng
của kiểm toán nội bộ.
- Đến năm 1950, nghiệp vụ ngoại kiểm phát triển hơn và kiểm
toán trong lĩnh vực công cũng đã xuất hiện với sự ra đời của tổ
chức GAO (General Accounting Office).
8
Việt Nam
o
Kiểm toán độc lập
-
Ngày 13/5/1991, thành lập

Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO)

Công ty dịch vụ kế toán Việt Nam (ASC)
- Hiện nay?
LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA KiỂM TOÁN
9
LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA KiỂM TOÁN
o
Kiểm toán nội bộ
-
Ngày 28/10/1997

Quyết định số 832/TC/QĐ/CĐKT: “tổ chức hệ
thống kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp
nhà nước”
10
LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA KiỂM TOÁN
o
Kiểm toán Nhà nước
-
Ngày 11/07/1994

Nghị định số 70/CP: “ thành lập kiểm
toán Nhà nước với nhiệm vụ quyền hạn
được quy định cụ thể”
11
BN CHT V CHC NNG CA KIM
TON
Bn cht kim toỏn
-
Truyóửn thọỳng
-
Trong iu kin kióứm tra chổa phaùt trióứn vaỡ
trong cồ chóỳ kóỳ hoaỷch hoùa tỏỷp trung.
-
Kióứm tra kóỳ toaùn laỡ mọỹt chổùc nng cuớa
baớn thỏn kóỳ toaùn, mọỹt thuọỹc tờnh cọỳ hổợu
cuớa kóỳ toaùn.
- r soỏt cỏc thụng tin t chng t k toỏn n
tng hp cõn i k toỏn.
Kim toỏn c ng ngha vi kim tra k toỏn
12
BẢN CHẤT KIỂM TOÁN
- Chuẩn mực về kiểm toán của Vương quốc Anh, “Kiểm toán là sự
kiểm tra độc lập và là sự bày tỏ ý kiến về những bản khai tài chính
của một doanh nghiệp do một kiểm toán viên được bổ nhiệm để
thực hiện những công việc đó theo đúng với bất cứ nghĩa vụ pháp
định có liên quan”.
- Pháp: “Kiểm toán là việc nghiên cứu và kiểm tra các tài khoản niên độ
của một tổ chức do một người độc lập, đủ danh nghĩa gọi là một
kiểm toán viên tiến hành để khẳng định rằng những tài khoản đó
phản ánh đúng đắn tình hình tài chính thực tế không che dấu sự
gian lận và chúng được trình bày theo mẫu chính thức của luật
định".

- ....
Kiểm toán được hiểu theo đúng theo thời điểm
phát sinh cùng với cơ chế thị trường
13
BẢN CHẤT KIỂM TOÁN

Trình bày khá đầy đủ các mặt đặc trưng cơ bản
của kiểm toán

Chỉ phù hợp với KI

M TOÁN TÀI CHÍNH


Đối tượng là báo cáo tài chính

Do kiểm toán viên độc lập (được bổ nhiệm) tiến hành
trên cơ sở các chuẩn mực chung
Kiểm toán được hiểu theo đúng theo thời điểm
phát sinh cùng với cơ chế thị trường
14
BẢN CHẤT KIỂM TOÁN

Thâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phạm vi kiểm toán rộng

Hiệu quả của hoạt động kinh tế

Hiệu năng của quản lý xã hội

Hiệu lực của hệ thống pháp lý trong từng loại
hoạt động …
Quan điểm hiện đại về kiểm toán
15
BẢN CHẤT KIỂM TOÁN
Gồm:
1. Kiểm toán tài chính (Audit of financial statement)
Nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các thông tin trên các Bảng
khai tài chính, phục vụ nhu cầu sử dụng của nhiều người
2. Kiểm toán tuân thủ (Compliance Audit)
Hướng vào việc đánh giá tình hình thực hiện các thể lệ, chế độ, luật pháp
của đơn vị kiểm tra trong quá trình hoạt động.
3. Kiểm toán hoạt động (Operational Audits)
Quá trình đánh giá có tính hệ thống tính hiệu năng và hiệu quả và tính kinh
tế (3Es) của các hoạt động được kiểm toán và từ đó báo cáo kết quả
đánh giá cho ban quản lý hoặc cho những người có trách nhiệm kèm
theo những kiến nghị nhằm cải tiến và nâng cao hoặc hoàn thiện các
hoạt động của đơn vị được kiểm toán.
Quan điểm hiện đại về kiểm toán
16
CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN
Nhằm khẳng định:
- Mức độ trung thực của tài liệu
- Tính pháp lý của việc thực hiện các
nghiệp vụ hoặc việc lập các bảng khai
tài chính.
Chức năng xác minh
17
CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN

Được thể hiện trên hai phương diện:

Độ tin cậy của các con số, các thông tin đã
được công bố.

Tính đúng đắn và trung thực của các biểu
mẫu, sổ sách phản ánh tình hình tài chính.
Chức năng xác minh
18
CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN
o
Khu vực công (Kiểm toán nhà nước)

Hình thức 1: Bày tỏ ý kiến như một quan
toà

Quá trình xác minh, kiểm tra tài liệu về tình hình quản
lý của DN và sự chính xác, hợp lệ của việc thu chi
ngân sách.

Khi có sai phạm xảy ra, KTNN có quyền xét xử như
một quan toà thông qua phán quyết của mình.
Chức năng bày tỏ ý kiến

Generate time = 0.11194896697998 s. Memory usage = 1.93 MB