Báo cáo khoa học:Một số giải pháp nâng cao hiệu quả du lịch tỉnh Nghệ An pptx

»/,gNDLALY

VIEN KH&CN VIET NAM
HOI
BIA LY VIET NAM
MOT SO GIAI PHAP
MIAM
NANG CAO
HIEU
QUA
PH.VT TRIEN DL LICH TINH NGHE AN
Nguyen Thi
Hoiii'
SUMi\L\RY
The paper describes the current development state of tourism in Nghe
in
province, namely on Ihe following topics: the number of traveller, receipts, infrastructure
and labour force. It also deals with some unsolvable problems and their main causes.
And from those, it suggests some positions and ways to increase effect in devlopment of
Nghe An tourism.
I. DAT
V.\N
DE.
Nghe An dugc ban be trong
nude va
qudc te biet den bdi day la que huong
ciia
danh nhan
van
boa the gidi - Anb biing giai phdng
dan
tdc -
Chii
tjch Hd Chi Minh; ngi
cd
nhieu
canh quan dep
va cac
di tich
van boa
- ljch sir, le hdi
hap
dan
va
la diem khdi
dau "Con dudng di san Mien Trung", dudng Hd Chi Minh ljch sir
Khai thac tiem nang du ljch phong
phii,
trong nhirng
nam
gan
day,
dac biet
la
lir
nam
2000, du ljch Nghe An da cd nhung budc tien dang ke, ddng gdp ngay
cang
quan
trgng trong nen kinh te
ciia
tinh, gdp
phan
giai quyet cdng
an
viec lam,
nang
cao chat
lugng cugc sdng cho ngudi dan,
qining ba
rdng rai hinh anh mdt Nghe An nhieu
canh
dep va
giau
ldng men khach. Tuy nhien, thuc trang phat trien
ciia
nganh du lich van
chua tuong xirng vdi tiem nang du ljch phong
pbii ciia
tinb.
n. THUC TRANG PHAT TRIEN DU
LICH
VA
NHCTNG
VAN DE
D.4T
RA.
ILL Thuc trang phat trien
Vdi nhieu tai nguyen du ljch hap dan, su phuc vu nhiet tinh, chu
dao,
du ljch
Nghe An dang thu bill ngay
cang
nhieu du khach. Nam 2000, so lugng khach du ljch
den Nghe An
nidi
chi dirng lai d con so
515.9
nghin lugt ngudi, den nam 2007, con sd
dd da dat den tren 2 trieu lugt ngirdi, Tdc do gia tang sd lugng khach luon d mirc hai
con sd, trung binh giai doan 2000
-
2007 dat
21,8%/naiTi,
Rieng giai doan 2004 - 2007,
tdc do gia tang so lugng khach nhanh ban ban vdi
29,7%/nani,
Trong
CO cau
khach du ljch, du khach ndi dja chiem uu the vdi ti le 96 - 97%
trong tdng sd lugng khach du ljch, tdc dg gia tang binh
quan
ve so lugng dat
21,3%/nani
(giai doan 2000 - 2007), Con so
nay
ddi vdi du khach qudc te dat mirc cao
ban:
27,9%/nani,
Ti le
ciia
khach du ljch quoc tl trong
ting
so khach mac
dii
da dugc
cai
thien nhung chua dang kl va van cdn d nuic thap (nam 2000: 3%,
nam
2007: 3,5%),
Rieng
nam
2003,
2004, sd lugng khach du ljch quoc te cd
giam
do
anh
huong cua djch
Sars.
Day
ciing la tinb trang chung
ciia
du ljch ca
nude,
Du khach qudc te den Nghe An
Khoa
Did
ly - Dgi hoc linh
Hdi nghi Khoa hgc Dia ly Todn qud'c lan th&S - Hd Ndi, 2010
259
VIEN DIA LY
.
VIEN KH&CN VIET NAM
HOI DIA
L'r
VIET NAM
chu
>'eu
la
theo tour du ljch dudng dai nen chi diing chan tham quan du ljch Nghe An
trong mdt thdi gian
rSt
ngin (khoang tren dudi 1 nga}).
Mac
dii
so
lugng
khach tang nhanh nhung sd ngay luu tru binh quan/khacb cdn
thap va dang cd xu hudng giam,
tii'
1,70
ngay/kbach
(nam 2000) xudng 1,65 ngay/khach
(nam 2004) va
nam
2007, con so dd
la
1,54
ngay/khach,
Ciing \di su gia tang
ciia
sd lugng khacb,.daanh thu
duljcb
ciing tang va tang d
mirc cao. ddng gdp ngay cang nhieu cho
ngan
sach
ciia
tinh. Neu nhu nam 2000, doanh
thu du ljch mdi chi dat 135,3 ti ddng. ddng gdp vao ngan sach cua tinh 6,9 ti ddng
(chiem 5% trong tdng doanh thu du ljch
va
1,3% tdng thu ngan sach cua tinh) thi den
nam 2007 da dat cac con sd tuong
iing:
575,7 ti ddng doanh thu va 50,7 ti ddng nop
ngan sach (chiem 8,8% tdng doanh thu
va
2,7% tong thu ngan sach).
Toe
do gia tang
doanh thu du ljch giai doan nay dat
23,6%/nani.
Bdng 1: Sd luang khdch
vd
doanh thu du lich
Nghe
An giai dogn 2000 -
2007
Nam
So lugng khach
(nahin luot)
Trong do: - Khach
noi dia
- Khach
quoc te
Doanh thu du ljch (ti
dong)
Nop ngan sach tinh
(ti ddng)
2000
515,9
500.7
15,2
135,3
6,9
2001
585.6
568,3
17,3
144,1
8,5
2002
634,7
613,9
20,8
172,0
9,5
2003
762,1
746,4
15,7
191,9
11,5
2004
1046,3
1019,9
26,4
266,8
21,3
2005
1400,8
1359,9
40,9
385,4
30,9
2006
1603,2
1556,1
47,2
385,4
38,0
2007
2019,6
1949,9
69,7
575,7
50,7
Ngudn
[2,4]
Trong
CO'
cau
doanh thu du ljch, chiem ti trgng idn van la doanh thu luu tru va an
udng (nam 2007, hai loai doanh thu nay chiem tdi 81,8% tdng doanh thu du ljch), Doanh
thu hang
boa thuong
mai chiem mdt ti le khiem ton 7,4%, Doanh thu tir djch vu
lir
hanh
va
van chuyen hanh khach cung cdn ban che vdi cac con sd tuong u'ng 3,2% va 2,3%).
Dap ung yeu
cau ciia
phat trien du ljch, ca sd vat chat va ha tang du ljch dugc
tang cudng tao ra dien mao mdi cho nganh du ljch Nghe An. Tinh den nam 2007, tren
dja
ban
tinb cd gan 400 ca sd luu tru, tang
gap 4jan
so vdi nam 2000, dam
bao
ddn tren
2 trieu lugt khach luu tru trong mdt nam. Quy md trung
binfi
cua mdt ca sd luu tru dat
20 phdng. Chat lugng cua cac ca sd
ngay
cang dugc coi trgng.
H^u
hit
cac ca sd luu
trii deu khang trang, tien nghi day du. Ti le phdng dat tieu chuan quoc tl tang tir
11,6%
(nam 2000) len
19,9%
(nam 2007). Nhilu khu, dilm du lich da cd he thdng ha tang tdt
de phuc vu khach du Ijch: dudng vao
cac
dilm du ljch trong vudn qudc gia
Pii
Mat,
dudng vao hang Bua, Tham dm, dudng noi khu du ljch Ben Thuy -
Niii
Quylt vdi khu
vui chai giai tri Hd Cira Nam Ca sd ba ting d cac khu du ljch: Cira Ld, Diln Chau,
Quynh Luu
ngay
cang tdt ban. He thdng giao thdng den cac diem di tich ljch su tai
Nam Dan da co'
ban hoan
thanh.,,
Su phat trien
ciia
nganh du ljch da gdp phan tich cue trong viec giai quylt cdng
an
viec lam va
cai
thien ddi sdng cho
nhan dan
trong tinh. Nam 2007,
nganh
du lich
Nghe An da thu but dugc 4524 lao ddng true tiep
va
hang nghin lao ddng
gian
tilp,
tang gap
1.8
lan so vdi
nam
2000,
260
Hdi nghi Khoa hgc Dia ly Todn qudc lan th&S - Ha Ndi 2010
VIEN
BIA
LY • VIEN KH&CN VIET NAM HOI DIA LY VIET NAM
Bang 2: Sd ca sd luu tni, cdng sudt su thing phdng vd lao ildng
elu
lich tinh
Nghe
An giai
doan
2000-2007.
i==
—'
"sS^old'luu
tni
"TSmiTTphong
'J^dn^^'.
sd phong dat
lieu
chuin
quoc te
"CSng^suat
sir dung
jTlioniz
(%)
Lao dong (ngudi)
2000
96
2470
435
52
2500
2001
121
2650
495
53
2684
2002
148
3115
667
51
2850
2003
196
4689
816
52
3230
2004
252
5707
850
53
3630
2005
314
7836
1501
54
4075
2006
354
8010
1580
53
4462
2007 11
398
1
8280
1650
54
4524
Nguon [4]
II.2.
Nhung van de dat ra va nguyen nhan.
11.2.1.
Nhimg vdn de dgt ra.
Trong
qua
trinh phat trien, ben canh nhting ket qua dat dugc nhu da neu tren, du
ljch Nghe An van cdn tdn tai mdt sd
van
dc can dugc giai quyet, Cu the:
- Toe do tang trudng ve sd lugng khach
va
doanh thu cao nhung ti le khach du
ljch quoc tc cdn thap, djch vu ngheo
nan
(dac biet la djch vu vui choi giai tri), quy mo
trung binh
ciia
co sd luu tni nhd, hieu qua kinh doanh cua phan
Idn cac
ca sd luu tni du
ljch va boat ddng lu'
hanh
thap, cdng
suat
sir dung phdng chi dat tren 50%/nam (rieng
Thj xa Cira Ld chi dat 20 -
25%lr\an\),
so
ngay
luu tru binh quan/khacb ngan.
- Khu, dilm du ljch phat triln chain, thieu ddng bd, san
pham
du ljch nhd le, dan
dieu. Chua cd khu, diem du ljch chat lugng cao hap
dan
du khach qudc te.
- Co sd vat chat ky thuat
va kit
cau ba tang phuc vu du ljch phat trien chua tuong
xirng voi yeu
cau
phat triln
ciia
nganh. Trir hai trung
tam
du ljch chinh
la
thanh phd
Vinh va Thj xa Cira Ld, cac trung
tam,
khu du ljch cdn lai nhu: Nam Dan, Vudn Qudc
gia
Pii
Mat, Quy
Chau
-
Qui
Phong chua cd ca sd luu tru.
- Do ngii lao ddng cdn thieu ve sd lugng, yeu ve chat lugng.
- Mdi tru'dng sinh thai du ljch dang cd nguy ca bj suy giam: nhieu dilm du ljch
chua khai thac da bj pha vd canh quan, cdng tac gifr gin trat tu trj an, ve sinh mdi
trirdng tai cac dilm tham quan du ljch chua dugc thuc bien triet de, tinh trang quan
hang dung trai pbep,
ban hang
rong, deo
bam
cheo keo khach, tang gia hang
boa van
cdn dien ra
II.
2.2.
Nguyen nhdn.
Du ljch Nghe An vln cdn ton tai mdt sd van dl neu tren la do mdt so nguyen
nhan ca ban sau:
- Cdng tac quy hoach
cac
khu, dilm du ljch cdn cham va thieu tam nhin xa,
thieu
sir
phoi hgp chat
die
giua cac ban nganh va cac dja phuang trong viec
dau
tu,
khai thac cac khu, dilm du ljch, Cac du an vl du ijch trien khai cham,
- Viec thu hut dau tu ben ngoai va von dau tu tu cd chua du manh de co the
xay
dung ddng bd ca sd vat chat ky thuat
va
ha
ting
phuc vu du ljch, dac biet la cac khu du
ljch chat lugng cao, djch vu da dang hap
din
khach cd thu nhap cao va khach quoc te. He
thong giao thdng:
ca
dudng bd, hang khdng va cang bien gap nhieu trd ngai trong
viec
ddn khach, dac biet
la
khach du ljch quoc tl.
Cang
Cira Ld chi ddn dugc tau trgng
tai
Hdi nghi Khoa hgc Dia ly Todn qud'c
Id'n
th&S-Hd Ndi, 2010
261
VIEN DIA
L-y
• VIEN KH&CN VIET NAM HOI
B|A
L'Y VTET NAM
dudi 1 \'an tan. trong
klii
tau du ljch nude ngoai thudng cd trgng tai Idn hon nhieu nen
khdng cap cang dugc. Duong d td
vao cac
khu, diem du ljch hep, chat lugng chua cao,
- Nhan thirc
ciia
ngudi
lam
cong
tac
du lich ciing nhu nhan
dan
ve
tam
quan
trgng
ciia
nganh du Ijch chua that dly du, viec xay dung thuong hieu chua dugc quan
tam diing muc, djch vu hang boa chua cd san pham dac trung, cdng tac tuyen truyen,
quang ba cdn mang nang tinh binh thiic,
- Cdng tac quy hoach, dao tao ddi ngu lao dgng cho nganh du ljch cdn ban che,
chua cd ca che, chinh sach thoa
dang
de
hap dan
nhirng ngudi cd nang luc thuc su,
ngudi tai phuc vu cho nganh,
- Thdi tiet khac nghiet: bao lut, gid Phan Tay Nam,,, anh hudng khdng tdt
din
boat dgng
san xuat va
ddi sdng ndi chung, boat dgng du ljch ndi rieng: anh hudng
din
thdi gian ddn khach,
lam
hu hdng. xudng
cap
nhanh va tang chi phi duy tu baa duong
ca sd vat chat ky thuat va ha
ting
du ljch, chain tiln do xay dung,., Tinh mua cua khi
hau cdn gay nen
tinh miia
vu trong boat ddng du ijch bien (d Cua Ld trung binh chi
khai thac dugc 3-5 thang).
in.
MOT
so
DINH
HtrONG
PHAT
TRIEN
DU LICH DEN 2020
Tren ca sd phan tich thuc trang phat triln cua du Ijch Nghe An giai doan 2000 -
2008,
nghien ciru tiem nang phat triln du ljch ciia tinh, quy hoach phat triln du Ijch
Nghe An den 2020 cua Sd du ljch Nghe An, quy hoach phat triln KT - XH tinh Nghe
An den 2020, chiing tdi dl xull mdt sd djnh hudng djnh hudng phat triln du ljch tinh
nha hudng tdi su phat triln
bin
viing nhu sau:
- Xay dung cac diem, tuyin, khu du ljch mang ban
sic
rieng cua Nghe An,
gin
du
ljch ven bien Nghe An vdi mang ludi du ljch
ca
tinh, vung
BIC
Miln Trung va ca
nude;
Cu the, phat trien khdng gian du lich cua tinh tap trung theo nam hudng chinh nhu sau:
+ Hudng thu
nhit:
du ljch ven biln. Day la hudng du ljch chinh bira hen hieu qua
kmh te - xa hdi cao tren ca sd khai thac
tbi
manh
la
tai nguyen biln, dao va he sinh thai
ven bd thudc cac huyen Nghi Lgc, Cira Ld, Diln Chau, Quynh Luu. Xay dung trung
tam du hch Cua Ld, Khu du ljch Bai Lir; Xay dung dao Ngu thanh Dao du lich biln du
hch smh
thai
cao cap de ciing vdi
Cira
Ld tao dung thanh Khu du lich Cira Ld - Dao
Ngu
CO
thuang hieu tren thj trudng trong
va
ngoai
nude.
+ Hudng thu hai: tir Diln Chau di vl phia Tay, dgc theo qudc
Id
7:
gin
phat triln
du hch
vai
KT- XH
mien
Tay
ciia
tinh va true phat triln kinh tl vdi cac nude trong khu
vuc Lao,
Thai
Lan qua
ciia
khau qudc te Nam
Cin.
Loai hinh du lich chinh la sinh thai
ngh, dudng va mao hiem tren ca sd khai thac tai nguyen du lich tu nhien: riing nui'
song,
suoi,
ho thac ma trung tam la vudn qudc gia
Pii
Mat.
+ Hudng thu ba: tir Diln Chau vl phia Tay
Bic
doc theo qudc Id 48 Khai thac
ket hgp ca
tai
nguyen du Ijch
tir
nhien
va
nhan
van
vdi cac dilm tieu
bilu'
rirng nguyen
snih Pii
Hudng,
Pii^
Hoat, hang Bua, thac Xao Va, lang Thai
toe
nguyen gdc, di chi
La
Vac,
di
chi
Tham
Om,.,
^
+ Hudng thu tu: tir Vinh theo qudc
Id
15A, dudng Hd Chi Minh tdi
cac
huven
Nam Dan, Dd Luong,
Tan
Ky, NghTa
Dan kit
hgp vdi tuyin du ljch theo qudc Id 7 va
262
Hdi nghi Khoa hgc Dia ly Toan
qud'c
lan
^h&sT^Tmf^dld'
VIEN
0!A
LY

VIEN KH&CN VIET NAM
HOI BIA
LY VIET NAM
48 len phai
Tay,
Khai
thac
khu di tich ljch su' Kim Lien vdi
cac
loai tai nguyen du ljch
cua cac huyen mien Tay Nghe An,
+ Hudng thir nam: phat trien du ljch thanh phd Vinh
va
cac viing phu can, Khai
thac tai nguyen du ljch d thanh phd Vinh va thang
canh
sdng Lam, Phat triln trung tam
du lich tdng hgp thanh phd Vinh (cum du ljch
niii
Quyet - Ben Thiiy, cum du ljch
Tay
Nam, cum du ljch phia Bac).
-
Kit
hgp khai thac thj trudng du ljch trong
nude
vdi thj trudng ngoai
nude.
- Md rdng nhieu binh tbirc, san pham du ljch nhu: du ljch lu hanh, du ljch
van
boa
(tham quan, banh huong, hoai niem, nghien ciru), du ljch nghi mat tam bien, vui chai,
giai tri,
thi
thao tren bicn, tren mii,
cau
ca,
lan bien, nghien ciiu bien, tham quan chiia,
di tich quan su va cac
san
pham dac
tbii,
du ljch dudng benh, le hdi, du ljch sinh thai
vdi
chit
lugng cao nham thu
hiit ngay
cang nhieu
va
da dang ban khach du ljch.
- Md rdng lien doanh, lien ket vdi cac don vj trong
nude
va qudc te nham huy
ddng mgi ngudn luc cho phat trien du ljch.
- Tang cudng dao tao nhan
lire
cho
nganh
du ljch ve trinh do chuyen mdn, trinh
do quan ly, ngoai ngu;
Day
manh cdng tac tiep thj,
xiic
tien du ljch; Nang cao y thirc,
vai trd
ciia
mdi ngirdi
dan
trong boat ddng du ljch nham thu
hiit
ngay
cang
nhieu hon
khach du Ijch trong nude va qudc te.
- Hoan thien
kit
clu ha tang du ljch, tao ra su ddng bd trong cung cap cac djch vu
du ljch; tdn tao, giir gin
cac
di tich ljch su van
boa,
cac
le hdi truyen thdng,
canh
quan
mdi tru'dng.
- Phat triln du ljch phai bao
dam
giu gin mdi trudng cho dao; cdng trinh kien tnic
xay dung phai hai hda vdi mdi trudng tu nhien, ban che thap nhat viec san lap, chat pha
cay xanh;
giu'
lai cac di tich
quan sir
tren
dao;
bao
ve va phat trien ngudn tai nguyen tu
nhien, dac biet la be sinh thai rung va bien; gan vdi qudc phdng, an ninh.
IV. MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN DU LICH DEN 2020
IV.l.
Giai phap ve von dau tw
Vdn
la
mdt trong nhung
nhan
td quan trgng
hangdau dam bao
cho viec khai
thac tai nguyen du ljch mdt each hieu qua
va
ben vung. Nhu
cau
vdn cho phat trien du
ljch
la
I'll
Idn,
kha
nang
tu cd
la rit
khd,
tac
gia de
xuit
mdt sd giai phap nham thu
hiit
vdn
dau
tu cho phat trien du ljch nhu sau:
- Tao mdi trudng
diu
tu thdng thoang, cd kha
nang
canh tranh vdi cac thj trudng
diu
tu
hip din
khac; Thuc hien cbl do cdng khai, minh bach hda, dn djnh chinh sach
thu hilt
diu
tu nhlm tao long tin doi vdi cac nha
diu
tu; Cai
each
thu
tue
hanh chinh,
lam tdt cdng tac giai phdng mat
bing;
Dam bao cung
cap
djch vu ha tang, lao dgng theo
yeu clu cho nha
diu
tu.
-
Day
manh ban nua cdng
tac quang
ba, gidi thieu
cac
tiem nang, the manh cua
Nghe An, dac biet la vimg biln va ven biln;
Xay
dung va ban hanh danh muc
cac
du
an khuyin khich keu ggi
diu
tu vdi thdng tin dly
dii
lam ca sd cho cac doanh nghiep
tim hieu co hdi
diu
tu.
Hgi nghi Khoa hgc Dia ly Toan qud'c
Id'n
th&S - Ha Ndi, 2010
263
HOI niA
L'Y VIET NAM
VIEN DIA LY

VIEN KH&CN VIET NAM HQl
tiiA
i.i
._
-
KhuNin
khich
va
tao dilu kien cho
cac
thanh
phin
kinh tl tham gia
dau
tu ca sd
ha
ting
du lich, Cd ca cbl quan ly tdt dl
hu>
ddng tdi da ngudn vdn tir quy dat cho phat
triln ha
ting;
Tap trung vdn
diu
tu tir ngan sach cho cac cdng trinh ca sd ha tang du hch
trgng dilm, mang tinh
gin kit
cao giiia
cac
vimg, khdng cd kha nang thu
hdi
von.
IV. 2. Phat trien nguon nhan luc
Hien nav, nhan
lire
cho
nIn
kinh tl cua tinb ndi chung, nhan luc cho nganh du
ljch ndi rieng dang trd thanh vln dl quan tam hang
diu,
la yeu td
dam
bao cho mpi
thanh cdng.
DI
du ljch Nghe An phat triln nhanh, manh ban nua trong tuong lai
can
phai cd giai phap phat triln ngudn
nhan
luc nhu sau:
-
xay
dirng chuang trinh
\'a
da dang
boa
binh thuc dao tao
phii
hgp vdi tirng ddi
tugng
va
djnh hudng phat triln du ljch, bao gom chuang trinh dao tao chuyen sau cho
ddi ngu cdng
nhan
ky thuat, lao ddng
quan
ly, ddi ngu doanh nhan.
- Dly manh xa hdi boa va md rdng hgp
tac
quoc tl vl cdng
tac
dao tao; Thudng
xuyen dao tao, bdi dudng dl
nang
cao trinh do chuyen mdn, nghiep vu cho ddi ngu
can
bd, cdng chuc;
Chii
trgng phat triln va cd chinh sach hd trg dao tao nghe, nhat la ddi
vdi lao ddng vimg ndng thdn chuyen sang phat trien du ljch.
- Cd chinh
sach hip din
dl khuyin khich ddi ngu lao ddng cd chuyen mdn,
nghiep vu gidi; Thu
hiit
cac chuyen gia, lao ddng trinh do cao tir ben ngoai vao nhung
Imh
vuc uu tien
ma
luc lugng tai chd cdn thieu.
-
Chii
trgng viec dao tao
nang
cao
dan
tri,
gin
vdi y
thu'c
bao ve tai nguyen va
mdi trudng du ljch, tao thuong hieu cho du Ijch Nghe An.
IV.3.
Phat trien khoa hoc - cong nghe (KHCN)
- Nhanh, nhay tiep nhan cac thanh tuu KHCN cao va sdm ung dung vao phat trien
du ljch: til' khau khao
sat,
danh gia, khai thac
va
bao ve tai nguyen va mdi trudng du
ljch den khau xay dung co' sd ba tang, co sd vat chat ky thuat, djch vu du ljch,
- Tang cudng
dao
tao, dau tu trang thiet bj phuc vu khoa bgc, ddi mdi cdng tac
nghien ciru va ca che quan ly khoa hgc.
IV.4.
Giai phap hop tac vdi cac dia
phirffng
trong
viing,
ca nurdc va hop tac quoc te
- Day manh hgp tac vdi tinh Thanh Hda,
Ha
TTnh ve khai thac cac tuyen diem du
ljch, hinh thanh cac Tour du Ijch dai ngay vdi
cac san
pham du Ijch dac trung.
- Nghien ciru kha nang hgp tac vdi tinh Ha TTnh va Thanh Hda trong phat trien
cac nganh kinh te phu trg, djch vu
dao
tao lao dgng cho phat trien du ljch.
- Hgp
tac
vdi cac tinh lien quan khac trong quan ly, baa ve va khai thac tai
nguyen du Ijch, dac biet la d
nhOng
khu vuc giap ranh.
- Tang cudng hgp tac vdi
cac
ddi tac trong
va
ngoai
nude
bang nhieu binh thirc
khac nhau de thu hut nhieu hon nua vdn dau tu vao
ITnh
vuc du ljch,
xay
dung
cac
tuyen, diem du ljch nham thu but
ngay
cang nhieu du khach.
IV.5.
Tang cudng khao sat, danh gia tai nguyen, moi truo'ng cac diem du lich.
Nghe An dugc
danh
gia la mdt trong nhung tinb cd tai nguyen du ljch phong
pbii
va
hap
dan.
Tuy nhien, thuc te khai
thac
dat ra nhieu
van
de can giai quyet nhu da neu
tren. De tiing
birdc
khac phuc nhung ban che dd, trudc bet d nhung diem du ljch dang
264 Hdi nghi Khoa hgc Dia ly Todn qud'c lan th&s - Hd Ndi 2010
VTFN
OIA LY
-
VIEN KH&CN VIET NAM HOI
OIA
LY VIET NAM
khai thac phai cd ca quan chuyen trach thudng xuyen kilm tra, danh gia viec khai thac
tai nguyen du Ijch va
biio
ve mdi trudng du ljch.
Quan
triet tinb than khai thac di doi
vdi bao vc
tai
nguyen
va
mdi trudng du ljch den tirng ngudi dan, tirng co sd kinh doanh
du lich. Cd cbl tai xir phat ihich dang
va
nghiem minh ddi vdi cac ddi tugng vi pham,
tao tiln dc cho phat trien du ljch ben viing.
Doi vdi nhung khu vuc cd tiem nang du ljch,
khao
sat,
danh gia de dua vao khai
thac la
rit
can thilt, de cd the da dang
hoa san
pham du lich, diem du ljch, tao ra su
kit
ndi chat che giiia
cac tuyen
diem du ljch. Tir dd, tao ra su thu
hiit
va cd the keo dai
them thdi gian luu lai ddi vdi du khach. Tuy nhien, khdng phai khai thac du Ijch
bing
mgi gia ma phai khao sat, danh gia dat trong mdi quan he vdi phat trien kinh te - xa hdi
chung. Quan trgng ban la phai danh gia dugc
tac
ddng
ciia
boat ddng du ljch nlu nai dd
dugc dua
vao
khai thac ddi vdi mdi trudng tu nhien ciing nhu
xa
bdi.
Tii'
dd chuan bj
cac phuang
an
thich hgp de
bao
ve tai nguyen
va
mdi trudng du ljch thich hgp, nham
khai thac cd hieu qua va ben viing nhat.
De dam bao thuc hien dugc
cac
giai phap tren, hang
nam
can dau tu kinh phi
thich
dang
cho cdng tac khao sat, danh gia tai nguyen va mdi trudng du ljch
TAI LIEU THAM KHAO
1.
cac
trang web:
http://ww'w.vietnamtourism.com
bttp://www,gso,gov.com,vn
bttp;//google,coin,vn
2.
Cue Thdng ke Nghe An. Nien gidm thdng ke cdc ndm 2000 - 2006.
3.
Sd Du ljch Nghe An.
Bdo
cdo ket qua hogt ddng kinh doanh du lich cdc
4.
ndm
2000-2007.
5.
Sd Du Ijch Nghe An. Chuong
Pinhphdt
trien du lich Nghe An giai dogn 2006 -
2010.
Hdi nghi Klioa hgc Dia ly Todn qud'c la'n th&S- Hd Ndi, 2010
265

Generate time = 0.57316303253174 s. Memory usage = 1.95 MB