Báo cáo " Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng " docx

Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng
dụng

Nguyễn Đăng Cường

Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Văn Đức
Năm bảo vệ: 2011

Abstract: Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý(GIS). Chương 2: Khái
quá hóa bản đồ. Chương 3: Tìm hiểu một số thuật toán khái quát hóa bản đồ. Chương
4: Xây dựng ứng dụng khái quát hóa bản đồ.

Keywords: Công nghệ phần mềm; Bản đồ; Thuật toán

Content
Hiện nay dự án xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 phủ trùm cả nước
và các khu vực kinh tế phát triển, đã hoàn thành ở một số tỉnh và dự kiến đến năm 2015 hoàn
thành. Tùy thuộc vào nhu cầu, mục đích sử dụng mà yêu cầu sử dụng các bản đồ nền, bản đồ
địa hình ở các dãy tỷ lệ(mức độ chi tiết) khác nhau. Cơ sở dữ liệu địa hình tỷ lệ 1:10.000 phủ
trùm toàn quốc là dữ liệu cơ sở để thành lập các bản đồ ở mức tỷ lệ nhỏ hơn (tỷ lệ: 1:25.000,
tỷ lệ: 1:50.000, ) hay các dữ liệu có mức chi tiết thấp hơn.
Bản đồ ở tỷ lệ lớn chứa đựng các đối tượng trong bản đồ ở tỷ lệ nhỏ hơn. Một nhu cầu
đặt ra là từ bản đồ tỷ lệ lớn làm thế nào để tạo ra bản đồ ở tỷ lệ nhỏ hơn. Để quá trình xây
dựng bản đồ tỷ lệ nhỏ từ bản đồ tỷ lệ lớn cần xây dựng các giải pháp khái quát hóa bản đồ tự
động.
Kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khái quát hóa tự động đã được các cơ quan đo đạc
bản đồ quốc gia một số nước xây dựng và áp dụng trong thực tế sản xuất. Tại Việt Nam các
công cụ khái quát hóa có sẵn trong các phần mềm thương mại thông dụng cũng được các cơ
sở sản xuất và nghiên cứu quan tâm ứng dụng để giảm bớt chi phí và nâng cao chất lượng
thành lập bản đồ số. Các công cụ này tương đối ít, đòi hỏi sự can thiệp của kỹ thuật viên ở
nhiều công đoạn.
Luận văn tập trung tìm hiểu một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và xây dựng ứng
dụng. Luận văn được bố cục thành 4 chương.
Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý(GIS).
Chương 2: Khái quá hóa bản đồ.
Chương 3: Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ.
Chương 4: Xây dựng ứng dụng khái quát hóa bản đồ.

2
GIỚI THIỆU BÀI TOÁN
Hiện nay dự án xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 phủ trùm cả nước
và các khu vực kinh tế phát triển, đã hoàn thành ở một số tỉnh và dự kiến đến năm 2015 hoàn
thành. Tùy thuộc vào nhu cầu, mục đích sử dụng mà yêu cầu sử dụng các bản đồ nền, bản đồ
địa hình ở các dãy tỷ lệ(mức độ chi tiết) khác nhau. Cơ sở dữ liệu địa hình tỷ lệ 1:10.000 phủ
trùm toàn quốc là dữ liệu cơ sở để thành lập các bản đồ ở mức tỷ lệ nhỏ hơn (tỷ lệ: 1:25.000,
tỷ lệ: 1:50.000, ) hay các dữ liệu có mức chi tiết thấp hơn.
Bản đồ ở tỷ lệ lớn chứa đựng các đối tượng trong bản đồ ở tỷ lệ nhỏ hơn. Một nhu cầu
đặt ra là từ bản đồ tỷ lệ lớn làm thế nào để tạo ra bản đồ ở tỷ lệ nhỏ hơn. Để quá trình xây
dựng bản đồ tỷ lệ nhỏ từ bản đồ tỷ lệ lớn cần xây dựng các giải pháp khái quát hóa bản đồ tự
động.
NỘI DUNG LUẬN VĂN
Luận văn tập trung tìm hiểu một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và xây dựng ứng
dụng. Nội dung chính của luận văn:
- Trình bày khái niện khái quát hóa bản đồ. Đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình
khái quát hóa. Các hình thức khái quát hóa. Phân loại các phương pháp khái quát hóa.
- Nghiên cứu, trình bày các thuật toán khái quát hóa bản đồ với các đối tượng dạng
đường.
- Xây dựng ứng dụng khái quát hóa bản đồ. Thử nghiệm cho dữ liệu nền địa hình tỷ lệ
1:10.000 Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Đảm bảo một phần các nội dung về khái
quát hóa bản đồ tự động trong quá trình thành lập, xây dựng bản đồ số.
KẾT LUẬN
Luận văn đã đạt được một số kết quả
- Giới thiệu tổng quan hệ thống thông tin địa lý – GIS
- Nghiên cứu cơ sở khoa học của khái quát hóa bản đồ và tình hình nghiên cứu trong và
ngoài nước trong lĩnh vực khái quát hóa bản đồ.
- Nghiên cứu, trình bày các thuật toán khái quát hóa bản đồ.
- Xây dựng ứng dụng khái quát hóa bản đồ.
Hướng phát triển
Do thời gian thực hiện luận văn còn hạn chế, nên luận văn mới chỉ thực hiện cài đặt các
thuật toán khái quát hóa dạng đường. Hướng phát triển tiếp tục đầu tư nghiên cứu hoàn thiện
các chức năng phần mềm, cũng như nghiên cứu có chiều sâu về khái quát hóa đối tượng dạng
vùng, khái quát hóa ngữ cảnh, đặt biệt là vấn đề đánh giá chất lượng của khái quát hóa.

Generate time = 0.093127965927124 s. Memory usage = 1.93 MB