Đề Thi Thử Đại Học Khối C Lịch Sử 2013 - Phần 3 - Đề 4 doc

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU
1
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI
HỌC
ĐỢT 1 - NĂM 2013
Môn Lịch sử
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể giao đề


I. DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu1. ( 2,0 điểm )
Tóm tắt quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến
1925. Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam phải
theo con đường nào?
Câu 2. (3,0 điểm )
Trình bày và nhận xét chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng được đề ra tại
Hội nghị thành lập Đảng cộng Sản Việt Nam (1/1930), Hội nghị lần thứ nhất Ban
chấp hành Trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam (10/1930) và Hội nghị lần
thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941).
Câu 3. (2,0 điểm)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 có ý nghĩa lịch sử như thế
nào?

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
(Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu 4.a hoặc 4.b)

Câu 4.a. Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm)
Hãy nêu các giai đoạn của cách mạng Lào từ năm 1946 đến 1975 và tóm tắt
diễn biến của từng giai đoạn?

Câu 4.b. Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm)
Nêu nội dung, thành tựu và hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội và
chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5 nước sáng lập SEAN ?

Hết

Generate time = 0.10984396934509 s. Memory usage = 1.93 MB