ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
1. Võ Thị Như K094040583
2. Lê Thị Quy K094040593
3. Nguyễn Thị Tươi K094040633
1. Võ Thị Như K094040583
2. Lê Thị Quy K094040593
3. Nguyễn Thị Tươi K094040633
K09404A
NHÓM 1
K09404A
NHÓM 1
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
1
1
2
2
3
3
Tổng quan về hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay
Tổng quan về hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay
Quy định về an toàn vốn của Hiệp ước Basel và của NHNN Việt Nam
Quy định về an toàn vốn của Hiệp ước Basel và của NHNN Việt Nam
Đánh giá mức độ đáp ứng về quy định an toàn vốn của các NHTM tại
Việt Nam
Đánh giá mức độ đáp ứng về quy định an toàn vốn của các NHTM tại
Việt Nam
4
4
Một số kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực hiện an toàn vốn tại VN
Một số kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực hiện an toàn vốn tại VN
Tổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nay
5
1
35
50
4
5
Ngân hàng thương mại Nhà nước
Ngân hàng thương mại Nhà nước
Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngân hàng thương mại Cổ phần
Ngân hàng thương mại Cổ phần
Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài
Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài
Ngân hàng liên doanh
Ngân hàng liên doanh
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
Tổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nay
Hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh
hiện nay (bối cảnh tái cơ cấu kinh tế)
Tổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nay
Nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nặng nề vào khu vực ngân hàng
Tổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nay
Tổng tài sản tăng nhanh nhưng không đồng đều và chứ đựng yếu tố “tăng
ảo”
Tổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nay
Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của hệ thống diễn biến theo chiều hướng
xấu đi
Tổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nay
Tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm
Tổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nay
Vốn điều lệ toàn hệ thống đã tăng nhanh
Tổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nay
Chất lượng tài sản suy giảm nhanh nhưng mức trích lập dự phòng rủi ro (DPRR)
đạt thấp
Tổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nay
Các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định thực chất không bảo đảm
Tổng quan về hệ thống ngân hàng VN hiện nay
Lợi nhuận có xu hướng giảm
Quy định về an toàn vốn
BASEL
Quy định về an toàn vốn
THÔNG TƯ 13
MỨC ĐỘ ĐÁP Ứng quy định về an toàn vốn
Giai đoạn áp dụng quyết định 297/1999/QĐ-NHNN5
STT Tên ngân hàng CAR
1 Vietcombank 7.32%
2 Vietinbank 5.35%
3 BIDV 5.51%
4 Agribank 4.79%
5 MHB 8.48%
MỨC ĐỘ ĐÁP Ứng quy định về an toàn vốn
Giai đoạn thực hiện quyết định 457/2005/QĐ-NHNN

Vốn tự có của các ngân hàng thương mại đã gia tăng nhanh

Việc tách bạch giữa hoạt động NHTM và NHĐT vẫn chưa được quan tâm một cách đúng mức

Tín dụng tại các NHTM đã tăng đột biến
MỨC ĐỘ ĐÁP Ứng quy định về an toàn vốn
Giai đoạn thực hiện đảm bảo an toàn vốn tối thiểu theo tinh thần của Thông tư 13/2010/TT-NHNN
Năm 2010 Năm 2011 Tháng 10 năm 2012
Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) 11.02% 14.15% 13.7%
Tỉ lệ an toàn vốn toàn ngành Ngân hàng năm 2010-2012
MỨC ĐỘ ĐÁP Ứng quy định về an toàn vốn
VCB ACB Dai A
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
Tổng tài sản
VCB ACB Dai A
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
201
0
CAR
Một số kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực hiện an toàn vốn tại VN

Hoàn thiện thông tư 13

Các giải pháp tăng trưởng vốn bền vững cho các NHTM
Một số kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực hiện an toàn vốn tại VN
Hoàn thiện thông tư 13
Thay đổi trong cách tính hệ số an toàn vốn
Thay đổi trong cách tính hệ số an toàn vốn
Xây dựng việc tính mức độ đủ vốn căn cứ vào quy mô và phạm vi hoạt động của các NHTM
Xây dựng việc tính mức độ đủ vốn căn cứ vào quy mô và phạm vi hoạt động của các NHTM
Khắc phục những bất cập về hệ số rủi ro của các tài sản có
Khắc phục những bất cập về hệ số rủi ro của các tài sản có
Bổ sung quy định về giới hạn đòn bẩy
Bổ sung quy định về giới hạn đòn bẩy
Một số kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực hiện an toàn vốn tại VN
Các giải pháp tăng vốn bền vững cho các NHTM
Tăng vốn đi kèm với sử dụng vốn hợp lý
Tăng vốn đi kèm với sử dụng vốn hợp lý
Chuẩn bị tiềm lực tài chiính sẵn sàng cho việc áp dụng các quy định về an toàn vốn theo Basel
III
Chuẩn bị tiềm lực tài chiính sẵn sàng cho việc áp dụng các quy định về an toàn vốn theo Basel
III
MỨC ĐỘ ĐÁP Ứng quy định về an toàn vốn
KẾT LUẬN

Generate time = 0.15198016166687 s. Memory usage = 1.93 MB