vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong công tác dân vận ở xã tam mỹ đông trong thời kỳ cnh, hđh đất nước

Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
LỜI MỞ ĐẦU
HVTH: Phan Như Quang Trang
1
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Đảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện
là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu chân thành của
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam và nhân dân Việt
Nam luôn gắng bó máu thịt với nhau. Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là
người vạch ra đường lối cách mạng, xây dựng cương lĩnh, chiến lược sách
lược, đồng thời cũng là người đảm bảo và tạo điều kiện cho nhân dân thực
hiện vai trò người làm chủ, làm chủ mọi hoạt động kinh tế, chính trị, VH -
XH, khoa học vì sự tiến bộ của XH và của chính mình.
Sự nghiệp Cách mạng bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam XHCN là sự
nghiệp của toàn dân, vì quần chúng nhân dân là người làm ra lịch sử (Cách
mạng). Khi dân không là chủ và không làm chủ thì không thể có và không
thể thực hiện bất cứ một cuộc Cách mạng nào .
Thực hiện lý tưởng cao đẹp là dân chủ cho nhân dân, từ lúc ra đời ngày
03/02/1930 Đảng Cộng Sản Việt Nam với người lãnh tụ thiên tài của Đảng
là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng chiến đấu hy sinh để mùa thu
tháng 8 năm 1945 làm nên cuộc Cách mạng mang ý nghĩa xã hội chưa từng
có trong lịch sử dân tộc, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra
một kỷ nguyên mới cho dân tộc đó là kỷ nguyên độc lập - tự do, dân chủ
thật sự cho nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng chỉ trong một thời gian
ngắn những con người làm chủ đất nước đã đưa Việt Nam từ một nước nô
lệ nghèo nàn, lạc hậu trở thành một Quốc gia đang phát triển với nhiều lĩnh
vực, đời sống kinh tế văn hóa xã hội được thế giới khâm phục. Đại thắng
lợi mùa xuân năm 1975 là kết quả của việc phát huy toàn bộ sức mạnh dân
tộc mà trong đó sức mạnh quyết định nhất là tinh thần yêu nước tinh thần
đoàn kết triệu người như một và tinh thần độc lập tự chủ của người dân.
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra đời chính là khác vọng
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam. Xây dựng một
đất nước mà chủ nhân của nó là toàn thể nhân dân lao động, những người
thực sự quyết định vận mệnh và tương lai của đất nước cũng như chính bản
thân của mỗi người; ''Sự phát triển của mỗi người là điều kiện cho sự phát
triển tự do của tất cả mọi người'' chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Công
Sản Việt Nam lãnh đạo đã vạch ra đường lối cương lĩnh, chiến lược, sách
lược bảo đảm dân chủ và tạo điều kiện tối ưu cho sự thực hiện dân chủ của
toàn thể nhân dân lao động .
HVTH: Phan Như Quang Trang
2
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 75 năm do Đảng cộng sản Việt
Nam lãnh đạo luôn được vững mạnh về mọi mặt kể cả trên diễn đàn Quốc
tế. Có được như vậy chính là do Đảng và Nhà nước đã vận dụng đúng đắng
và sáng tạo chủ nghĩa Mac-LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta coi
đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo của mình, là kim chỉ
nam cho mọi hành động mà lực lượng quyết định của lịch sử từ khi dựng
nước đến nay là quần chúng nhân dân lao động, là những người bị áp bức
bóc lột chứ không phải ai khác. Quần chúng nhân dân là người làm ra của
cải vật chất và tinh thần cho xã hội, là động lực tiến bộ xã hội, là mục tiêu
cao cả mà Đảng ta lãnh đạo hướng dẫn quần chúng nhân dân xây dựng một
xã hội dân chủ công bằng văn minh .
Còn về phía quần chúng nhân dân đã thừa nhận Đảng Cộng Sản Việt nam
là mang bản chất giai cấp công nhân Việt Nam đồng thời mang tính nhân
dân và dân tộc sâu sắc, họ hoàn toàn tin tưởng vào trí tuệ của Đảng vì Đảng
đã thực hiện và đã phản ảnh được mong muốn và ý nguyện của quần chúng
nhân dân trên cơ sở tin cậy lẫn nhau mối quan hệ giữa Đảng - Nhà nước -
Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ngày càng được củng cố, uy tín của
Đảng ta trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội ngày càng được chỉ rõ.
Có được những thành quả trên chính là do Đảng ta xác định đúng đắn vai
trò to lớn của nhân dân đề ra phương pháp vận động họ vào tổ chức mình
một cách đúng đắn hợp lòng dân.
Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định: “20 mươi năm qua, với sự nỗ
lực phấn đẩu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân công cuộc đổi mới ở nước ta
đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử”. Những thành tựu đạt được
đã chứng minh tính đúng đắn đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh
đạo, kết hợp sự linh hoạt, nhạy cảm trong bối cảnh khu vực và trên thế giới,
Đảng ta vận dụng đúng thời cơ lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn đưa nước
ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội phải có sự thay đổi cơ bản và toàn diện;
tăng trưởng kinh tế nhanh, sự nghiệp CNH, HĐH, phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh; đời sống nhân dân được cải thiện
rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết được củng cố và tăng cường;
chính trị - xã hội ổn định Quốc phòng - An ninh được giữ vững; vị thế nước ta
trên trường Quốc tế không ngừng được nâng cao; sức mạnh của Quốc gia được
nhân lên rất nhiều, tạo thế lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển. Đưa nước ta
ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.
HVTH: Phan Như Quang Trang
3
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Mặc dù đạt được những thành tựu to lớn, nhưng do điểm xuất phát thấp, sự
nghiệp đổi mới được bắt đầu khi nước ta đang tình trạng khủng hoảng kinh
tế keoo dài nhiều năm, cộng nhiều những yếu kém, khuyết điểm chủ quan,
đến nay nước ta vẫn đang trong tình trạng kém phát triển, kinh tế còn lạc
hậu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Các lĩnh vực văn hóa,
xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, còn nhiều yếu kém. Lý luận chưa giải
đáp được một số vấn đề của thực tiễn đổi mới vá xây dựng chủ nghĩa xã
hội nước ta, đặc biệt là trong giải quyết các mối quan hệ giữa tốc độ tăng
trưởng và chất lượng phát triển; giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công
bằng xã hội; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa đổi mới và ổn
định phát triển; giữa độc lập tự chủ và chủ động tích cực hội nhập kinh tế -
Quốc tế.
Qua tổng kết lý luận thực tiễn 20 năm đổi mới chúng ta cần thấy rõ chân
dung giá trị xã hội, xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ
có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan
hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất;
có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, con người được giải
phóng khỏi áp bức bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát
triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết,
tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
Với những quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới
đó là : Cách mạng là sự nghiệp của dân do dân và vì dân. Động lực thúc
đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của dân đồng thời
bảo đảm hài hòa lợi ích, thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ công dân. Các
hình thức tập hợp quần chúng phải phong phú đa dạng.
HVTH: Phan Như Quang Trang
4
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Qua một thời gian học tập tại trường chính trị Quảng Nam tiếp thu lý luận
chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhiều nội dung học tập
quan trọng khác, bản thân tôi thấy công tác dân vận là một trong những yếu
tố quyết định làm cho những thắng lợi vẽ vang của Đảng, của dân tộc và
của nhân dân ta. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, công tác dân vận, đặc
biệt là công tác vận động và tổ chức quần chúng ở cơ sở. Bởi vì cơ sở là
nơi trực tiếp thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của
nhà nước và là nơi trực tiếp bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân
dân lao động. Nên bản thân tôi chọn đề tài "Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ
Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" để làm bài thu hoạch. Trong bài thu
hoạch này cá nhân tôi vẫn còn hạn chế về trình độ nhận thức, bên cạnh đó
trình độ thực tiễn vẫn còn hạn hẹp trong khuôn khổ nhất định nên không
giải thích hoàn hảo các luận điểm của chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ
Chí Minh về công tác dân vận mà bản thân chỉ góp một phần nhỏ để làm
sáng tỏ thêm định hướng đổi mới, nội dung phương thức vận động quần
chúng của xã Tam Mỹ Đông trong những năm gần đây, đồng thời nêu lên
những giải pháp cụ thể cho những năm tiếp theo của công tác vận động
quần chúng tại xã nhà góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước làm cho dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ,
công bằng, văn minh.
PHẦN I
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở XÃ TAM MỸ ĐÔNG
I/ Đặc điểm tình hình:
Tam Mỹ Đông là một xã miền núi, được tách ra từ xã Tam Mỹ vào ngày
14/8/2005 theo Nghị Định 85/CP ngày 7/7/2005 của Chính Phủ.
Là một xã năm về phía Tây của huyện Núi Thành, cách trung tâm hành
chính huyện khoảng 3km về phía Đông Bắc. Ranh giới xã được xác định như
sau:
+ Phía Đông giáp với xã Tam Nghĩa;
+ Phía Tây giáp với xã Tam Mỹ Tây;
+ Phía Nam giáp với tỉnh Quảng Ngãi;
+ Phía Bắc giáp với Thị Trấn Núi Thành và xã Tam Hiệp.
Tổng diện tích tự nhiên của xã là: 1.674,85 ha. Trên địa bàn toàn xã có 6
thôn với tổng số nhân khẩu 6.800 khẩu, 1.737 hộ. Đại bộ phận nhân dân sống
bằng nghề nông nghiệp chiếm 90%.
HVTH: Phan Như Quang Trang
5
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Tổng số Đảng viên tính đến nay là 138 đảng viên, có 10 chi bộ trong đó
có 06 chi bộ thôn, 03 chi bộ trường học và 01 chi bộ quân sự.
Mặt bằng dân trí còn thấp và không đồng đều so với yêu cầu mới đặt ra.
Về truyền thống lịch sử Tam Mỹ Đông là một xã được tách ra từ xã Tam
Mỹ có truyền thống cách mạng được phong tặng là xã anh hùng vào năm 1978,
có 02 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là anh hùng Võ Phố và anh hùng Lê
Văn Tâm, nơi đây trong hai cuộc kháng chiến là căn cứ cách mạng, mảnh đất
này đã chứa rất nhiều bom đạn của địch, máu của những người con quê hương
đổ xuống.
Từ khi hòa bình lập lại đến nay dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ - Chính
quyền - Mặt trận và các Đoàn thể nhân dân đã lôi kéo mọi người, mọi nhà ra sức
thi đua sản xuất để ổn định đời sống làm giàu cho gia đình và xã hội. Thành tựu
đáng kể nhất là qua hơn 20 đổi mới trở lại đây nền kinh tế của xã nhà đã chuyển
biến khá rỏ nét: đã chuyển từ một nền nông nghiệp độc canh cây lúa sang trồng
những cây, nuôi những con đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Trên lĩnh vực sản xuất lương thực : Cấp ủy Đảng - Chính quyền - Mặt
trận và các Đoàn thể đã vận động nhân dân toàn xã ứng dụng khoa học kỹ thuật
vào đồng ruộng thâm canh tăng năng xuất, lương thực bình quân hằng năm đạt
13.200 tấn, bình quân lương thực đầu người 620 kg/người/ 1 năm.
Về chăn nuôi: Đây là mặt công tác luôn được chú trọng trong năm,
khuyến khích hộ dân tăng tổng đàn gia cầm và gia súc chú trọng công tác chỉ
đạo tiêm phòng nhằm phòng trừ dịch bệnh, tăng giá trị trong ngành chăn nuôi.
Nhờ vậy một số hộ khá giỏi lên, số hộ đói nghèo giảm xuống rõ rệt đến
năm 2011 còn khoảng 17,79%.
HVTH: Phan Như Quang Trang
6
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Văn hóa xã hội Tam Mỹ Đông là một xã truyền thống hiếu học, mọi trẻ
em ở mọi độ tuổi đều được đến trường, ở xã có 3 trường học ( 01 mẫu giáo, 01
tiểu học,1 trung học cơ sở). Nhìn chung công tác dạy và học ngày một tốt hơn,
chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, kết quả cuối năm học 2011-2012 số
học sinh khá giỏi tăng hơn so với năm học trước, thực hiện tốt chủ đề năm học:
“ Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”, công tác giáo dục đạt
được một số kết quả tích cực. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng ở bậc tiểu học là
100%, THCS là 98,5%. Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh qua kiểm được đánh giá
là trường tiên tiến đang tiến đến xây dựng trường chuẩn Quốc gia vào năm
2014. Trường THCS Nguyễn Trãi duy trì chuẩn Quốc gia mức 1 sau 4 năm và
có 3/5 chuẩn gần đạt mức 2. Duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng
độ tuổi và THCS, tỷ lệ phổ cập THPT 62,98%.
Công tác xã hội hoá giáo dục đã được tập trung chỉ đạo và thực hiện khá
tốt, qua đó đã động viên được tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập. Có 6/6
thôn, 2 tộc họ, 6 chi hội đã tổ chức huy động xây dựng quỹ khuyến học được
trên 30 triệu đồng và tổ chức phát thưởng cho gần 100 học sinh các cấp đạt
thành tích khá giỏi trong học tập.
Kết quả có 3 trường đạt tiên tiến, trong đó trường THCS Nguyễn Trãi
được bộ giáo dục tặng bằng khen.
Trong công tác giáo dục khuyến học khuyến tài luôn phát huy hội khuyến
học của các nhà trường, của các thôn trên địa bàn toàn xã thực hiện tốt việc
khuyến khích, động viên kịp thời các em, học sinh, sinh viên, các em con nhà
nghèo, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập tốt, và tạo được
nhận thức sâu rộng trong nhân dân về việc chăm lo sự nghiệp giáo dục. Bên
cạnh đó còn phát huy vai trò khuyến học của họ tộc, hội đoàn thể của xã, thôn đã
góp phần cùng với nhà trường và địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục xã
nhà đạt được kết quả như ngày hôm nay.
Tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng "Lấy dân làm gốc" nhanh
chóng đi vào lòng người đã tạo ra một bước chuyển quan trọng đối với phong
trào cách mạng ở địa phương. Nhiều Nghị quyết tiếp theo của Ban chấp hành
trung ương, Bộ chính trị mà đặc biệt là Nghị quyết 8b khóa VI về "Đổi mới
công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân
dân" như tăng thêm nguồn sinh lực vào mối quan hệ máu thịt trong cả nước nói
chung và trong địa phương xã Tam Mỹ Đông nói riêng.
Ở Tam Mỹ Đông Nghị quyết 8b đã giúp cho mọi người nhận thức rõ hơn,
sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, đã củng cố một bước về bộ
máy tổ chức Mặt trận và các Đoàn thể nhân dân. Từ cấp ủy đến các chi bộ cơ sở
đều coi trọng việc phân công đảng viên có uy tín năng lực, có phẩm chất tốt,
tham gia công tác sinh hoạt tập hợp quần chúng, đây là nhu cầu cấp thiết là việc
làm thường xuyên trên toàn xã.
HVTH: Phan Như Quang Trang
7
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Đối với nhân dân thường xuyên được học tập, quán triệt những quan điểm
chỉ đạo của Đảng, Nhà nước cấp trên. Tư tưởng "Lấy dân làm gốc", "Cách
mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân", "Dân chủ xã
hội chủ nghĩa" được coi trọng và thực thi trên mọi lĩnh vực, nhân tố con người
được quan tâm đúng mức trong công việc của mình.
Đó là những chuyển biến mới trong nhận thức của Đảng bộ, Chính quyền,
Mặt trận cùng với việc làm trên Đảng bộ và Chính quyền đã tổ chức triển khai
những chủ trương mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI tạo bước chuyển
quan trọng trên đà tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Việc xác lập vai trò chủ thể cho hộ nông dân. Nông dân được giao quyền
sử dụng đất lâu dài theo tinh thần Nghị quyết 10 của Ban chấp hành Trung ương
và Nghị quyết 64 của Chính phủ là yếu tố cực kỳ quan trọng đã góp phần giải
quyết không nhỏ vấn đề kinh tế mà còn giải quyết tốt về chính trị, vấn đề xã hội,
vấn đề niềm tin của con người vào sự đúng đắn của lãnh đạo của Đảng, của
chính quyền các cấp.
Bên cạnh đó cùng với cả nước, cả tỉnh, cả huyện và xã Tam Mỹ Đông
cũng đứng trong tầm quan trọng của thời kỳ đổi mới, các thành phần kinh tế
phát triển, nền Dân chủ xã hội chủ nghĩa mở rộng, nhằm phát huy sức mạnh của
mọi thành phần kinh tế, của toàn xã hội thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa ở địa phương.
II. Thực trạng hiện nay đang gặp ở địa phương đó là:
Đời sống nhân dân tuy có nâng cao lên so với những năm trước đây,
nhưng một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn, lao động thiếu việc làm
phổ biến, nhất là trong thời điểm nông nhàn.
Sự tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến với nông thôn chưa
tạo được sức bật, vươn lên cho nhân dân.
Do tính chất của nền kinh tế thị trường việc phân hóa giàu, nghèo giữa
các tầng lớp dân cư diễn ra nhanh chóng cũng tác động quần chúng.
Mặt khác, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách tuyên truyền, xuyên tạc
chống phá cách mạng nước ta với âm mưu "Diễn biến hòa bình" cộng với những
tư tưởng cá nhân, bảo thủ, lạc hậu trong bộ phận nhân dân cũng tác động đến
công tác vận động quần chúng.
Từ những vấn đề trên Đảng bộ và chính quyền xã Tam Mỹ Đông đã có tư
tưởng chỉ đạo như sau:
Qua tác động của cơ chế quản lý mới, sản xuất được ổn định và phát triển
không ngừng, đời sống nhân dân luôn được cải thiện.
HVTH: Phan Như Quang Trang
8
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Trên lĩnh vực chính trị tư tưởng Đảng bộ chính quyền đã tạo điều kiện
cho nhân dân được làm chủ, quyền làm chủ trong việc tham gia xây dựng chính
quyền, quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước nói chung và địa phương
Tam Mỹ Đông nói riêng.
Đảng bộ quán triệt Nghị quyết Đại hội các cấp, Đảng ủy xã đã tập trung
chỉ đạo, lãnh đạo công tác quần chúng từ Đảng ủy xã đến chi bộ đều có nội dung
chương trình cụ thể về công tác Dân vận, đồng thời tổ chức Đảng từ Đảng bộ
đến chi bộ đều được quán triệt những quan điểm đối với công tác vận động
quần chúng của Đảng trong thời kỳ mới và Nghị quyết chuyên đề của Đảng.
Toàn Đảng bộ chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể xây dựng
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07 của Ban chấp hành Trung
ương: "Về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất" và
Nghị quyết đại hội IX "Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết
toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân dân, nông dân và trí thức do
Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy
mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội ". Đặc
biệt là Nghị quyết TW 7 khóa IX . Thực hiện đồng bộ Nghị quyết 04 về công tác
vận động phụ nữ trong tình hình mới, Nghị quyết 04 của Ban chấp hành Trung
ương Đảng về công tác Thanh niên.
Đảng ủy xã đã chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 8b, trên cơ sở kinh
nghiệm đó định hướng nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các
Đoàn thể nhân dân theo từng thời điểm cụ thể.
Củng cố tăng cường cán bộ làm công tác vận động quần chúng từ xã đến
6 thôn trên toàn xã, từng bước giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất và
phương thức làm việc của Khối Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể nhân dân
ngang tầm với yêu cầu mới đặc ra.
Thực hiện đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhất là Nghị quyết
Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XX, phát động nhiều phong trào thi đua như:
Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tổ
đoàn kết của Mặt trận. Phong trào "lập thân lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước",
"Thanh niên tình nguyện" của Thanh niên, phong trào "Nông dân sản xuất giỏi",
"Nông dân với khoa học kỹ thuật" của nông dân, phong trào "Phụ nữ giúp nhau
phát triển kinh tế", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia
đình hạnh phúc" của phụ nữ.
Qua các phong trào hành động, khối đại đoàn kết toàn dân ngày một bước
được củng cố và phát huy, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, tổ chức hoạt động
của từng Hội - Đoàn thể được củng cố, đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể
từng bước trưởng thành, có thêm những kinh nghiệm mới trong công tác vận
động Quần chúng.
HVTH: Phan Như Quang Trang
9
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Tư tưởng chỉ đạo trên đây, cùng với sự tác động chính sách mới, công tác
Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân được Dân chủ hóa và từng bước thực
hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, các ngành, các cấp tổ chức cho
đoàn - hội viên của mình học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật
của Nhà nước. Đồng thời phát huy dân chủ toàn dân, tham gia vào xây dựng và
quản lý chính quyền, lắng nghe ý kiến nhân dân trong việc xây dựng Đảng và
đảng viên.
Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã được đổi mới phù hợp với tình hình
và nhiệm vụ mới, chất lượng các kỳ họp có tiến bộ, không khí tranh luận, chất
vấn, thảo luận để đi đến thống nhất và quyết nghị những vấn đề kinh tế, xã hội,
an ninh quốc phòng.
Nội dung và phương thức hoạt động của Đảng - Chính quyền - Mặt trận
và các Đoàn thể nhân dân luôn được đổi mới theo hướng đa dạng, phong phú
hơn, gắn việc đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân với việc phát huy vai trò
làm chủ của nhân dân lao động, khắc phục dần và đi đến loại trừ lối hoạt động
hành chính xơ cứng, máy móc. Nhiều phong trào hành động cách mạng của
nhân dân thông qua tổ chức Mặt trận - các đoàn thể được khơi dậy và thực hiện
đúng hướng, đã góp phần thúc đẩy mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế xã hội
theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa trong những năm vừa qua và những
năm tiếp theo.
Sau đây là những việc làm cụ thể của Khối Dân vận - Mặt trận và các
Đoàn thể:
Khối Dận vận xã được thành lập gồm 9 đồng chí , 6 tổ dân vận với 42
thành viên. Do đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã làm trưởng khối,
thành viên gồm : Chủ tịch Mặt trận tổ quốc, Thường trực Hội đồng nhân dân,
Phó chủ tịch ủy ban nhân dân và trưởng các Đoàn thể ở xã.
Từ khi thành lập, khối Dân vận thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của
mình. Hằng tháng, hằng quý đều họp để đánh giá công tác lãnh đạo hoạt động
của khối Dận vận - Mặt trận - Đoàn thể nhân dân.
1. Đối với Mặt trận tổ quốc:
Trước hết quán triệt Tư tưởng chỉ đạo của Đảng, khẳng định vai trò to lớn
của Mặt trận tổ quốc trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
HVTH: Phan Như Quang Trang
10
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Đảng xác định vai trò của Đảng vừa là tổ chức thành viên, vừa là lực
lượng lãnh đạo Mặt trận. Các cấp ủy Đảng đều thực hiện đúng vai trò đó. đảng
lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền phối hợp chặc chẽ với Mặt trận, trình bày các chủ
trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới tận tổ chức thành viên
của Mặt trận, đồng thời lắng nghe tiếp thu và chọn lọc ý kiến bàn bạc trao đổi
với đại biểu các tổ chức và các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng và củng cố
việc thực hiện quản lý nhà nước địa phương có hiệu quả, đáp ứng được tâm tư
nguyện vọng của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền.
Năm năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận thực hiện tốt chức
năng hiệp thương Dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động cách mạng sâu
rộng trong nhân dân. Đặc biệt Đảng ủy đã đưa công tác Mặt trận vào nội dung
công tác hằng tháng, quý, năm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện
của Mặt trận xã đến Ban Mặt trận thôn.
Về tổ chức Ủy ban Mặt trận xã có 28 thành viên. Ban thường trực có 7
đồng chí, chuyên trách 2 đồng chí. Mỗi đồng chí được phân công phụ trách từng
công việc và cụm thôn. Có 6 Ban công tác Mặt trận ở từng thôn, toàn xã có 38 tổ
đoàn kết. Các đồng chí trong ban thường trực phối hợp với Ban công tác Mặt
trận ở cụm mình phụ trách vận động các tầng lớp nhân dân tham gia học tập và
thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã thu
hút trên 2.000 lược người tham gia, triển khai có hiệu quả các chương trình
công tác Mặt trận nổi bật là việc triển khai thực hiện 6 nội dung của cuộc vận
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" Do Uỷ ban
Mặt trân Tổ quốc Việt Nam phát động và chủ trì.
Thường trực Mặt trận xã đã chỉ đạo mà phần lớn các tổ chức thành viên
đã tổ chức thực hiện có sự phối hợp đồng bộ từ cấp ủy Đảng - Chính quyền - các
Đoàn thể. Các thôn đã có phong trào cần nhân rộng ra toàn xã đó là thôn Trà
Tây, thôn Phú Quý 3 đều tổ chức tốt để rút kinh nghiệm.
Ban Mặt trận 6 thôn hoạt động tích cực trong việc kiện toàn bộ máy tổ
chức, hình thành 38 tổ đoàn kết ở khu dân cư để triển khai và thực hiện có hiệu
quả các chương trình công tác của Mặt trận tạo điều kiện thuận lợi để các Đại
biểu dân cử tiếp xúc cử tri: Với quốc hội 1 lần, Hội đồng nhân dân tỉnh 1 lần,
Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân xã 2 lần cho mỗi năm. Tổng số
người tham dự trên 800 lược cử tri tham dự
HVTH: Phan Như Quang Trang
11
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Song song với việc thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước. Mặt trận để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình trong
năm 2011, tập trung tuyên truyền vận động đoàn hội viên thực hiện các chỉ tiêu
nhiệm vụ chính trị của địa phương như tham gia phát triển các mô hình kinh tế,
vận động nhân dân thực hiện chương trình "Uống nước nhớ nguồn", " Đền ơn
đáp nghĩa” giúp nhau làm ăn, xoá đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
con vật nuôi, phòng trừ dịch bệnh, vận động nhân dân vui tết đón xuân an toàn
tiết kiệm, chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử để bầu vào đại biểu HĐND xã.Vận
động đóng góp quỹ ngày vì người nghèo, xây dựng các thiết chế văn hoá ở từng
khu dân cư, thực hiện chính sách DS-GĐ&TE.
Tuy thành tích làm được là như vậy nhưng cũng không tránh khỏi những
yếu kém khuyết điểm đó là : Hoạt động của Mặt trận chưa đều, một vài thôn,
một số tổ đoàn kết chưa có kế hoạch hoạt động cụ thể như thôn Đa Phú 1, chưa
đem hết nhiệt tình trong công tác, chưa tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo của
Đảng, chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên trong
việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Đối với Đoàn thể nhân dân:
Đoàn thể nhân dân có vai trò khác nhau nhưng đều có điểm chung là:
Đoàn thể quần chúng của từng giai cấp, từng tầng lớp nhân dân do Đảng lãnh
đạo, là người đại diện cho lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, tham gia quản
lý Nhà nước, là trường học của Đoàn - Hội viên là nòng cốt của phong trào cách
mạng quần chúng. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ được từng Đoàn thể cụ thể
hóa thành chương trình, mục tiêu hành động qua từng tổ chức.
* Hội nông dân Việt Nam xã :
Hội nông dân xã là một tổ chức Hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng
của giai cấp nông dân. Hội nông dân xã có sự chuyển biến tích cực thể hiện rỏ
qua các phong trào hoạt động của Hội. Hệ thống Hội chưa được kiện toàn củng
cố từ xã đến thôn. Ban chấp hành Hội có 9 đồng chí, phân bổ 2 đồng chí ban
thường trực, 6 chi hội ở 6 thôn, 1 ngành nông nghiệp.
Hội đã tổ chức phát động nhiều phong trào như "Chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, con vật nuôi", Phong trào "cải tạo vườn tạp", “Xóa đói giảm nghèo",
"Nông dân thi đua kinh doanh sản xuất giỏi" , “Dồn điền đổi thửa” trong xây
dựng xã nông thôn mới là những phong trào trọng tâm của Hội, được nông dân
toàn xã hưởng ứng tích cực.
HVTH: Phan Như Quang Trang
12
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Từ những phong trào trên, Hội đã đứng ra tín chấp cho nông dân vay vốn
từ các nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, quỹ hổ trợ nông dân do trên phân bổ và
Hội vận động tại địa phương để đầu tư phát triển kinh tế, phong trào tương thân
tương ái, tương trợ lẫn nhau luôn được phát huy. Hội đã phát động giúp đỡ gia
đình nông dân khó khăn, gặp thiên tai hay bất hạnh trong cuộc sống có thêm
điều kiện cải thiện cuộc sống hòa nhập với cộng đồng.
Từ những hoạt động trên trong những năm qua vai trò vị trí của Hội nông
dân từ bước được nâng lên, có sức thu hút Hội viên tự nguyện tham gia và tổ
chức Hội. Hiện nay toàn xã có 850 hội viên.
Trong năm 2012 hội nông dân xã đã tiến hành củng cố các chi hội, triển
khai mô hình xây dựng kinh tế vườn, kinh tế trang trại, vận động nông dân tham
gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về lịch thời vụ sản suất, kỹ thuật
nuôi cá nước ngọt, sử dụng phân bón.v.v Tiến hành tổ chức Đại hội hết nhiệm
kỳ vào tháng 5 năm 2012.
Bên cạnh những thành tựu trên Hội nông dân xã vẫn còn những hạn chế
đó là: Hoạt động của tổ chức Hội, chi hội còn hạn chế, trình độ năng lực công
tác còn hạn hẹp chưa ngan tầm với nhiệm vụ mới đặc ra. Sức thuyết phục nhân
dân hăng hái vào phong trào còn yếu, sinh hoạt hội viên chưa được thường
xuyên, công tác phát triển hội viên còn sơ sài chưa vững chắc một số chi hội còn
lúng túng trong phương thức hoạt động.
*Hội Liên hiệp phụ nữ xã:
Quán triệt sâu rộng Nghị quyết của Bộ chính trị và Chỉ thị 37 của Ban bí
thư về công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới. Hội phụ nữ đã được củng
cố tổ chức, đội ngũ cán bộ từ xã đến 6 thôn được kiện toàn, Ban thường trực có
2 đồng chí và 6 chi hội trực thuộc. Hội đã từng bước đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động đã động viên mọi chị em xây dựng phong trào thi đua sôi nổi.
Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc.
Các chương trình của Hội: Nâng cao kiến thức, trình độ và năng lực cho
phụ nữ.
- Đẩy mạnh cuộc vận động phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, tạo
việc làm tăng thu nhập cho phụ nữ.
- Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em. Thực hiện kế hoạch hóa gia
đình.
- Củng cố tổ chức bộ máy, tập hợp quần chúng xây dựng quỹ hội.
HVTH: Phan Như Quang Trang
13
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
- Thực hiện Nghị định 163/HĐBT về quyền bình đẳng trước pháp luật.
Mở rộng quan hệ quốc tế để tranh thủ sự giúp đỡ đặc biệt là về nguồn vốn
để cho phụ nữ phát triển kinh tế tăng thu nhập.
Với cuộc vận động thực hiện 6 chương trình hành động của Hội đã giúp
địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng,
góp phần xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong mọi tầng lớp. Hội phụ nữ
xã cũng đứng ra tín chấp cho các chị em vay vốn để chăn nuôi phát triển kinh tế
từ các nguồn vốn như : Xóa đói giảm nghèo, ngân hàng chính sách, Nhiều chị
em đã thoát nghèo vươn lên làm giàu từ các nguồn vốn này.
Từ đó phong trào phụ nữ ngày càng được củng cố và phát triển, đồng thời
các ngành liên quan có sự phối hợp chặt chẽ hơn, mối quan hệ giữa Đảng -
Chính quyền đối với tổ chức Hội ngày càng khắng khít hơn, tin tưởng nhau hơn.
Bên cạnh những điểm nêu trên Hội phụ nữ cần khắc phục những hạn chế
tồn tại là :
Tổ chức Hội ở các thôn vẫn còn tình trạng hoạt động cầm chừng.
Năng lực cán bộ từ xã đến thôn chưa ngan tầm với nhiệm vụ mới nhất là
cán bộ ở tổ phụ nữ, chi hội.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đi vào chiều sâu.
Nộng dung phương thức hoạt động chậm đổi mới, chưa đáp ứng được nhu
cầu nhiệm vụ đặc ra, chưa tham gia đến quyền lợi thiết thực của chị em. Vì vậy
không ít cán bộ cơ sở thiếu an tâm, không thiết tha với công tác Hội.
* Hội cựu chiến binh:
Trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự hỗ trợ tích cực
của chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể cùng với sự nổ lực của mình Hội cựu
chiến binh xã Tam Mỹ Đông không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất
lượng.
Về tổ chức:
Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã gồm 9 đồng chí, Ban thường trực
gồm có 2 đồng chí với 128 hội viên trên 6 chi hội
Bằng nhiều hình thức sinh hoạt đa dạng, cũng như xác định công tác
chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu của Hội nên Hội thường xuyên tổ chức
học tập, quán triệt Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước để nâng cao nhận thức cho từng Hội viên, xứng đáng là hạt nhân
trong phong trào cách mạng trong giai đoạn mới.
HVTH: Phan Như Quang Trang
14
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Một vấn đề khác cũng được Hội quan tâm đó là việc xây dựng quỹ hội để
tạo nguồn kinh phí cho hội hoạt động, tùy theo điều kiện khả năng cụ thể của
Hội phát động Hội viên trồng nấm rơm, nuôi cá nước ngọt, làm ruộng và chăn
nuôi để gây quỹ hội. Hội cựu chiến binh còn là thành viên tích cực trong việc
giáo dục truyền thống, xây dựng thế hệ trẻ vững vàng để nối gót cha anh.
Thông qua các sự kiện quan trọng của đất nước Hội phối hợp với chính
quyền nói chuyện truyền thống để lôi cuốn nhân dân. Ngoài ra Hội còn tham gia
công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn toàn xã, bằng nhiều nguồn vốn Hội đã
cho vay trên 100 triệu đồng để hội viên có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế.
Qua những phong trào trên các cấp Hội đã nhận thức rõ đây là công tác có
ý nghĩa quan trọng, động viên mọi người hăng hái thi đua sản xuất, động viên
Hội viên ở các chi hội giúp nhau về vốn, giống cây trồng, con vật nuôi và trao
đổi kinh nghiệm sản xuất cho nhau. Chính từ những hoạt động cụ thể và thiết
thực này Hội cựu chiến binh xã luôn được phát huy đúng là "Anh bộ đội cụ Hồ"
luôn được Đảng - Chính quyền và nhân dân tin yêu đùm bọc.
Với những thành tích trên Hội cựu chiến binh xã đã được các cấp khen
thưởng nhiều năm liền và các chi hội có thành tích tốt là thôn Phú Quý 3, thôn
Trà Tây, thôn Đa Phú 2.
Bên cạnh những thành quả trên so với yêu cầu mới Hội cựu chiến binh xã
còn những mặt yếu kém cần phải khắc phục là:
- Công tác phát triển Hội viên ở các chi hội còn chậm, nề nếp quản lý các
mặt công tác ở một số chi hội còn lỏng lẻo.
- Một số chi - tổ Hội chưa thường xuyên nắm chắt tình hình các mặt công
tác của hội.
- Công tác tổ chức vận động nhân dân thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của địa
phương ở một số Chi - Tổ Hội còn chậm thiếu chủ động.
* Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:
Từ thực trạng tình hình của tổ chức Đoàn về công tác vận động tập hợp
các tầng lớp thanh niên trong giai đoạn mới còn nhiều bất cập, thiếu tập trung.
Ban thường vụ Huyện ủy Núi Thành đã có Chỉ thị 14 về việc tổ chức
quán triệt triển khai thực hiện nhất quán có hiệu quả, Nghị quyết lần thứ 4 của
Ban chấp hành Trung ương Đảng bộ khóa VII về công tác thanh niên trong
Đảng bộ xã nói chung và cụ thể hóa đường lối tại xã Tam Mỹ Đông nói riêng,
phong trào lập thân, lập nghiệp, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của thanh
niên.
HVTH: Phan Như Quang Trang
15
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Nhận thức rỏ tầm quan trọng của Nghị quyết, chỉ thị của Đảng tổ chức
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã dưới sự chỉ đạo của Đảng, của các
cấp ủy Đảng cơ sở đã tập trung củng cố tổ chức từ xã Đoàn đến các chi đoàn
trực thuộc. Ban chấp hành Đoàn xã gồm 11 đồng chí. Ban thường trực có 2 đồng
chí. Tổ chức hoạt động của xã Đoàn và các tổ chức trực thuộc không ngừng đổi
mới nội dung phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, có ý
nghĩa giáo dục sâu sắc, khơi dậy trong thanh niên chiến đấu, niềm tự hào truyền
thống của dân tộc, của địa phương. Các hoạt động của Đoàn đã khởi sắc phù
hợp thiết thực với lứa tuổi thanh thiếu niên, đã thu hút đông đảo lực lượng Đoàn
viên, thanh niên tham gia như :
- Tổ chức Hội thảo chuyên đề truyền thống, tìm hiểu pháp luật, tổ chức
hội trại truyền thống, du khảo về nguồn, tổ chức giao lưu các phong trào văn
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa các chi Đoàn và với các Đoàn xã lân cận
nhằm tạo thêm sức mạnh bền chặt giữa các tổ chức Đoàn và Đoàn viên đã thu
hút được nhiều thanh niên tham gia.
Bên cạnh những việc làm được của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh xã Tam Mỹ Đông còn những vấn đề cần phải khắc phục:
- Tổ chức hoạt động của Đoàn còn lúng túng trong chỉ đạo, tổ chức và
hoạt động của Đoàn.
- Công tác cán bộ Đoàn còn quá mỏng, thiếu nhiệt tình.
- Quyền lợi của cán bộ Đoàn ít được quan tâm do đó nhiều cán bộ Đoàn ít
ham mê với trách nhiệm.
- Phương thức hoạt động chậm đổi mới, thiếu sát thực với yêu cầu của
thanh thiếu niên.
- Chưa tham mưu kịp thời cho Đảng, chính quyền để chỉ đạo và phối hợp
chăm lo giáo dục thanh thiếu niên.
* Ngoài các Hội - Đoàn thể trên ở địa phương còn có các Hội như : Hội
người cao tuổi, Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ, là thành viên của ủy ban
Mặt trận xã dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Khối Dân vận xã hoạt động rất tích
cực, thu hút được lực lượng quần chúng càng đông đảo. Đặc biệt là Hội người
cao tuổi đã hoạt động rất tốt, tập trung thu hút được tất cả các cụ cao tuổi ở 6
thôn và sinh hoạt hội, thể hiện được ý chí "Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho
xã hội", " Ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo". Làm gương cho gia đình và xã
hội thực hiện theo đúng chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước.
* Một số mô hình dân vận khéo mà địa phương đã đạt được:
HVTH: Phan Như Quang Trang
16
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
- Mô hình đoàn kết taaph hợp thanh niên của Câu lạc bộ bóng đã thanh
niên thôn Trà Tây (đã được huyện ủy Núi Thành khen tặng);
- Mô hình vận động nhân dân tham gia quyên góp hủ gạo tình thương và
đồng tiền nhân đạo tại chi Hội Chữ Thập Đỏ thôn Trà Tây;
- Mô hình vận động hội viên phụ nữ nuôi heo đất gây quỹ giúp đỡ hội
viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn;
Và một số mô hình nhỏ khác đều được nhân dân xã Tam Mỹ Đông đồng
tình hưởng ứng tích cực.
HVTH: Phan Như Quang Trang
17
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Từ những thực trạng trên rút ra những tồn tại hạn chế trong công tác vận
động quần chúng trong thời gian qua tại địa phương như sau:
1. Quyền làm chủ của nhân dân chưa được tôn trọng, hiện tượng vô tổ
chức, vô kỷ luật, xem thường kỷ cương phép nước còn xảy ra nhiều nơi.
2. Chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân chưa cao, trí tuệ của các vị
đại biểu chưa được phát huy đầy đủ, vai trò giám sát của đại biểu Hội đồng nhân
dân còn hạn chế, chưa thật sự là người đại biểu cho nhân dân lao động.
3. Trình độ năng lực của cán bộ từ xã đến cơ sở còn yếu và thiếu, chưa
đáp ứng với nhu cầu đòi hỏi đặc ra.
4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác Dân vận chưa đáp
ứng kịp thời, nhiều chi bộ Đảng chưa coi trọng công tác vận động quần chúng.
5. Cán bộ Mặt trận các Đoàn thể ở một số thôn còn yếu, không đủ sức tổ
chức, thuyết phục nhân dân vào tổ chức mình sinh hoạt, thiếu nhịp nhàng.
6. Nguồn kinh phí cung cấp cho Mặt trận và các Đoàn thể còn nhiều bất
cập, thiếu kịp thời, ít và thiếu kinh phí là việc thường xuyên xảy ra.
III/ Nguyên nhân yếu kém và bài học kinh nghiệm:
1. Nguyên nhân yếu kém:
Trong những năm qua do công tác của tình hình thế giới, khủng hoảng
kinh tế, chiến tranh sắc tộc tôn giáo, xung đột khu vực, thiên tai bão lũ, hạn hán
liên tiếp xảy ra, tình hình trong nước nhất là về mặt xã hội và cơ chế mới còn
nhiều lúng túng trong chỉ đạo, xây dựng và tổ chức hoạt động còn chậm trể do
đó ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục thuyết phục quần chúng.
- Một số cấp ủy cơ sở - Chính quyền chưa thật sự quan tâm đầu tư đúng
mức cho công tác vận động quần chúng, một số ít cán bộ Đảng viên thiếu gương
mẫu, xa rời quần chúng đã làm ảnh hưởng xấu đến phong trào.
- Sự phối hợp hành động giữa các Ngành, các cấp thiếu nhịp nhàng, hổ trợ
thiếu đồng bộ, chưa thật sự dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ đãi ngộ cho cán bộ làm công tác
dận vận ở cơ sở còn thiếu, mà chính xác hơn là chưa có, nên ảnh hưởng rất lớn
đến công tác này.
- Ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật
còn một số cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt chưa thực hiện tốt vai trò chức năng,
trách nhiệm của cá nhân mình.
HVTH: Phan Như Quang Trang
18
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
2. Bài học kinh nghiệm:
Từ thực tiễn trong thời gian qua rút ra những bài học kinh nghiệm để thực
hiện và đem lại hiệu quả tốt hơn trong thời gian đến.
- Các cấp ủy Đảng, Chính quyền cần quán triệt các chủ trương chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác vận động quần chúng đến từng
cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức Hội - Đoàn thể, làm cho mọi người
hiểu và nhận thức đúng và thực hiện đúng.
- Mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể nhân
dân phải được xác lập rỏ ràng, đúng chức năng có chương trình phối hợp hành
động cụ thể.
- Đáp ứng quyền lợi chính đáng của nhân dân, nắm bắt kịp thời tâm tư
nguyện vọng của nhân dân trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, thực hiện đúng quy
chế dân chủ ở cơ sở "Dân biết, dân bàn, dân làm, và dân kiểm tra". Đó là việc
làm rất quan trọng trong công tác vận động quần chúng.
- Mặt trận, các Đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần
chúng, hướng mọi hoạt động đến địa bàn khu dân cư. Tổ chức và phát triển
phong trào đạt hiệu quả thì mới hiệu triệu được phong trào.
- Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không thể thiếu đối với
đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận mới đủ trình độ và năng lực để
thực hiện nhiệm vụ được giao.
HVTH: Phan Như Quang Trang
19
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
PHẦN III
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở
XÃ TAM MỸ ĐÔNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN
I. Phương hướng chung:
Từ thực tiễn và học kinh nghiệm nêu trên, công tác Dân vận ở xã Tam Mỹ
Đông trong thời gian đến là :
+ Kiện toàn bộ máy làm công tác dân vận:
Phát hiện, quy hoạch đào tạo, sử dụng, sắp xếp, bố trí hợp lý khâu cán bộ.
Bởi vì cán bộ là khâu quan trọng có tính quyết định. Cán bộ làm công tác dân
vận phải là những người có năng lực, uy tín nhiệt tình, tốt nhất là người trưởng
thành từ cơ sở.
+ Tăng cường công tác kiện toàn tổ chức khối Dân vận - Mặt trận - Đoàn
thể của xã ở địa bàn dân cư:
Chú trọng công tác phát triển Đoàn, Hội viên. Đổi mới phương thức hoạt
động, mỡ rộng hình thức tổ chức tập hợp quần chúng nhân dân.
Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tổ chức Đại hội hết
nhiệm kỳ, bảo đảm tốt về nội dung, nhân sự. Đặc biệt chú trọng xây dựng Đoàn
thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh thật vững chắt xứng đáng là đội hậu bị của
Đảng.
Tiếp tục củng cố xây dựng Khối Dân vận theo đúng tinh thần hướng dẫn
số 01 của Ban tổ chức - Ban Dân vận Trung ương, thành phần đúng theo quy
định: Đồng chí phó bí thư thường trực Đảng ủy làm Trưởng khối, Chủ tịch Mặt
trận, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và các
Đoàn thể nhân dân là thành viên.
+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng,
truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên, Đoàn, Hội viên và các tầng lớp
nhân dân trong xã.Tổ chức thực hiện các Nghị quyết có liên quan về công tác
dân vận.
+ Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua hành động cách mạng của
các Đoàn thể như phong trào: "nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", phong
trào : "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, nuôi con khỏe, dạy con
ngoan" Trong các tầng lớp nhân dân một cách cụ thể gắn với phương hướng
mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XII đã đề ra.
HVTH: Phan Như Quang Trang
20
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
+ Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở"
+ Tăng cường tốt hơn nữa xây dựng lực lượng nòng cốt, chú trọng lực
lượng nòng cốt trong các tôn giáo, giải quyết tốt vấn đề tôn giáo trên địa bàn xã,
tăng cường vận động tốt các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo chấp hành tốt
chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước "Sống tốt đời, đẹp
đạo".
II. Mục tiêu:
- Nâng cao chất lượng hoạt động của công tác vận đồng quần chúng, đáp
ứng những yêu cầu mới đặt ra trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, động
viên mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phát triển
kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng Nhà nước của dân do
dân và vì dân.
- Vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn
chặng làm thất bại mọi âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.
Đồng thời tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng và tệ nạn xã hội, xây
dựng cuộc sống vui tươi lành mạnh, đoàn kết góp phần thực hiện thắng lợi các
mục tiêu kinh tế xã hội mà Đảng bộ xã đã đề ra.
III. Giải pháp công tác dân vận quần chúng:
1- Giải pháp chủ yếu:
Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng nói chung
và đường lối công tác dân vận của địa phương nói riêng. Đề ra những giải pháp
chủ yếu sau đây:
- "Tập trung mọi cố gắn, phát huy trí tuệ đề ra những giải pháp thiết
thực, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Động
viên và phát huy sức mạnh của dân tộc, tiếp tục đổi mới đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ
nghĩa"
- Công tác vận động quần chúng bao giờ cũng mang ý nghĩa chiến lược
trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc. Vì vậy đổi mới và tăng cường lãnh
đạo của Đảng, sự phối hợp nhuần nhuyễn của Chính quyền, Mặt trận và các
Đoàn thể với quần chúng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi công cuộc đổi
mới và toàn bộ sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của xã nhà vững
tin vào tiền đề của đất nước trong thế kỷ XXI.
HVTH: Phan Như Quang Trang
21
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
2. Những giải pháp cụ thể công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông:
Một là : Về nội dung phương thức công tác vận động quần chúng:
- Trước hết các cấp ủy Đảng thực hiện đúng chức năng lãnh đạo của
mình, định ra chủ trương chính sách phù hợp với lòng dân, phù hợp với quy luật
khách quan và đáp ứng với lợi ích, nguyện vọng và khả năng của quần chúng.
- Các cấp ủy Đảng phải thực hiện tốt phương pháp dân chủ trong lãnh
đạo, mọi chủ trương chính sách phải tập hợp trí tuệ của nhân dân, cần phải được
đưa ra trưng cầu ý kiến của cấp dưới, đảng viên và nhân dân trước khi quyết
định chủ trương.
- Trong quá trình thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải luôn lắng nghe ý kiến của
quần chúng nếu có sai sót thì bổ sung, sửa chữa ngay.
Hai là : Về công tác cán bộ :
- Phải thực hiện dân chủ, nhất là trong việc lựa chọn, đề bạc cán bộ phải
nghiêm túc, phải khảo sát, lắng nghe, phân tích, chọn lọc ý kiến của cấp dưới và
những người có liên quan.
- Sử dụng hình thức thích hợp để trưng cầu ý kiến, có sự đánh giá đúng
đắn cán bộ, tránh sai lầm đáng trách với quần chúng như: quan liêu, mệnh lệnh,
áp đặt, ức hiếp quần chúng nhân dân.
- Trong chương trình hành động phải thực sự quan tâm đến đời sống nhân
dân như : Tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình, xóa
đói giảm nghèo, động viên nhân dân thực hiện KHHGĐ, thực hiện "gia đình
hạnh phúc, thôn xóm bình yên, đất nước phồn vinh" khuyến khích và hổ trợ
nhân dân làm giàu chính đáng, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật
nuôi trên địa bàn toàn xã, đầu tư cho nông dân cây - con gì có hiệu quả kinh tế
thiết thực, tăng cường công tác ngoại giao, tìm kiếm hướng đi và giải quyết tốt
đầu ra cho nông dân.
Ba là : Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền:
- Tiếp tục thực hiện nhất quán Nghị quyết 04 của Bộ chính trị làm trong
sạch và nâng cao sức chiến đấu của Đảng và Chỉ thị 69 Ban bí thư khóa VII.
HVTH: Phan Như Quang Trang
22
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
- Đảng tiến hành công tác quần chúng thông qua bộ máy nhà nước, thông
qua đảng viên và các đoàn thể nhân dân. Nhưng điều cực kỳ quan trọng là bằng
sức mạnh của tổ chức Đảng, của đội ngũ đảng viên, cùng với việc biểu dương
khen thưởng cán bộ đảng viên gương mẩu.
- Phải đấu tranh kiên quyết, xử lý nghiêm những phần tử biến chất, thói
hóa, ức hiếp nhân dân, lợi dụng chức quyền vi phạm lợi ích của nhân dân dù
người đó có ở cương vị nào.
Thực hiện nghị quyết Trung ương VI lần thứ hai là việc làm rất cần thiết
trong tình hình hiện nay, phải dựa vào tai mắt nhân dân vì mọi hành vi tiêu cực
không thể lọt qua sự kiểm tra giám sát của nhân dân.
IV. Kiến nghị đề xuất:
- Một là: Đề nghị Ban thường vụ huyện ủy Núi Thành, Đảng ủy xã Tam
Mỹ Đông thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết về
công tác Dân vận đối với các cấp ủy Đảng cơ sở, các ngành cấp trên.
- Hai là: Đề nghị chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa, tạo điều
kiện phân bổ nguồn vốn vay xoá đói giảm nghèo, để các tổ chức Đoàn - Hội
thực hiện và góp phần vào chương trình xóa đói giảm nghèo cải thiện đời sống
nhân dân.
- Ba là: Đề xuất với các cấp ủy Đảng phải có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng
đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, có chính sách ưu tiên đãi ngộ hợp lý với
đội ngũ này, đối với yêu cầu mới đòi hỏi phải nhạy bén trong công việc, do đó
công tác cán bộ phải thực sự được trẻ hóa, đào tạo đội ngũ dự nguồn kế cận thật
sát đúng nội dung.
- Bồn là: Khi phân bổ công việc đề nghị phải xem xét kỷ lưỡng, phân bổ
đúng người, đúng việc và hợp khả năng mới hoàn thành được yêu cầu nhiệm vụ
được giao.
- Năm là: Cần có chính sách cụ thể đối với công tác Dân vận của Đảng,
nhất là chế độ hoạt động đối với Ban công tác Mặt trận, Đoàn thể ở địa bàn khu
dân cư.
Kinh phí hoạt động của khối dân vận cần có quy định cụ thể rỏ ràng, bỏ
hẳn cơ chế xin cho.
- Sáu là: Cần có định xuất cho cán bộ chuyên trách làm công tác ở xã,
phường, thị trấn hiện nay.
- Bảy là: Cần tăng cường các phương tiện thông tin, tuyên truyền ở nhân
dân cộng đồng cơ sở, ở địa bàn khu dân cư.
HVTH: Phan Như Quang Trang
23
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
- Tám là: Làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời yêu cầu
đề nghị của quần chúng nhân dân ( Phải có nơi tiếp dân của Khối dân vận đặt tại
Văn phòng ủy ban Mặt trận).
KẾT LUẬN
Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo hơn 20 năm qua,
đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đã tạo được thế và lực mới, đưa đất
nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay với diễn biến phức tạp của tình
hình thế giới như Đại hội IX Đảng ta đã nhận định "trong vài thập kỷ tới, ít có
khả năng xảy ra chiến tranh thế giới. Nhưng chiến tranh cục bộ xung đột vũ
trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp lật đổ,
khủng bố còn xảy ra nhiều nơi với tính chất phức tạp ngày càng tăng” :( VKĐH
9) và sự tác động của cơ chế thị trường , v.v Tình hình đất nước ta đứng trước
những thời cơ và thử thách mới, đòi hỏi Đảng ta phải có chiến lược, sách lược
mới đúng đắn. Nhận thức đúng tình hình Đảng ta xác định cơ sở Đảng là tổ chức
nền tảng, những tế bào của Đảng. Tổ chức cơ sở Đảng là hạt nhân chính trị, là
nơi đảm bảo đường lối chính sách của Đảng được thực hiện có hiệu quả ở cơ sở
và là nhân dân tổ chức trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng.
Chất lượng của các tổ chức cơ sở Đảng là yếu tố tạo nên chất lượng lãnh đạo
của Đảng đối với quá trình cách mạng đến nay uy tín trước quần chúng nhân
dân. Một nhiệm vụ quan trọng nữa mà tổ chức cơ sở Đảng phải làm đó là công
tác dân vận, làm tốt công tác dân vận cũng góp phần làm cho tổ chức cơ sở
Đảng vững mạnh, tạo nên thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng.
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng nêu bật chủ đề : "Phát huy sức
mạnh toàn dân tộc" coi đó là tư tưởng chiến lực về sử dụng và phát triển sức
mạnh của nội lực làm thúc đẩy sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới hiện
nay.
Đại hội IX cũng đã đề ra nhiệm vụ tổng quát cho công tác dân vận: "Thực
hiện Đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN".
Do đó, không ngừng đổi mới tăng cường công tác dân vận, nhất là trong
giai đoạn cách mạng mới hiện nay, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của toàn
dân tộc, tiến hành thắng lợi sự nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ở Tam Mỹ Đông trong những năm qua do nhận thức quan điểm, đường
lối đúng đắn của Đảng về công tác dân vận, nên đã động viên mọi tầng lớp nhân
dân tham gia thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà
nước.
HVTH: Phan Như Quang Trang
24
Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông
trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Là người cán bộ Đảng viên, phải xác định rõ mục tiêu chung : "Dân là
gốc", phải thấu hiểu công tác dân vận là rất quan trọng theo đúng lời dạy của
Bác trước lúc đi xa "Lực lượng của dân rất to, việc dân rất quan trọng. Dân vận
kém thì việc kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"
( Bài báo dân vận ngày 15/10/1949).
Đối với cá nhân tôi nhận thức được rằng công tác dân vận là yêu cầu bứt
thiết hàng đầu là biện pháp cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ
cách mạng.
Do đó bên cạnh những nhiệm vụ thực thi người cán bộ còn có nhiệm vụ
vận động quần chúng đi theo lý tưởng cộng sản, phải sát thực với nhân dân, phát
huy tính tự giác của nhân dân trong việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước góp phần ổn đinh an ninh - chính trị, xây dựng nhà nước pháp
quyền XHCN Việt Nam thực sự là nhà nước "Của dân, do dân, vì dân".
Việc nghiên cứu tìm hiểu phương pháp nội dung, quan điểm chủ nghĩa
Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh mà được Đảng ta cụ thể hóa đối với công
tác dân vận trong tình hình hiện nay. Luôn có ý nghĩa thiết thực và quan trọng
hàng đầu đối với toàn bộ hệ thống chính trị nói chung và ở địa phương nói riêng.
Qua thời gian học tập tại trường Chính trị Quảng Nam và trong thời gian
nghiên cứu viết bài thu hoạch này, bản thân đã được nâng cao nhận thức về mọi
mặt, đặc biệt là các nội dung bài học đã hệ thống và nâng cao sự hiểu biết về lý
luận thực tiễn cách mạng rất thiết thực cho bản thân, vận dụng thực tế công tác.
Có được kiến thức này là được sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo ở trường. Bản
thân tôi xin chân thành cảm ơn.
HVTH: Phan Như Quang Trang
25

Generate time = 0.12032580375671 s. Memory usage = 2.05 MB