ke hoach lao dong - ve sinh 2011-12

Kế hoạch lao động vệ sinh Năm học 2011-2012
Kế hoạch lao động vệ sinh
Năm học 2011-2012
I. Đặc điểm tình hình:
1. Tình hình chung:
- Năm học 2011-2012 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tiếp tục thực
hiện các chủ chơng lớn của toàn Đảng, toàn dân và ngành: Học tập và
làm theo tấm giơng đạo đức Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh phòng tránh tai
nạn giao thông và thực hiện 2 không với 4 nội dung trong giáo dục.
- Giáo dục môi trờng tạo ra sức khoẻ tốt góp phần không nhỏ vào việc
nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện.
- Giơng cao khẩu hiệu Vì môi trờng Xanh Sạch - Đẹp là khẩu
hiệu hành động của mỗi trờng THCS trong huyện Lơng Tài nói chung
và trờng THCS Trung Kênh nói riêng.
2. Tình hình nhà trờng:
a. Thuận lợi:
- Công tác vệ sinh đợc sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BGH, Công đoàn
nhà trờng và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Hoạt động lao động vệ sinh làm đẹp trờng, đẹp lớp đợc duy trì thờg
xuyên liên tục
- Các hoạt động TDTT rèn luyện, vệ sinh thân thể, các hoạt động ngoại
khoá đợc thực hiện thờng xuyên.
- Phối hợp thờng xuyên với trung tâm y tế huyện Lơng Tài, trạm y tế xã
Trung Kênh tuyên truyền giáo dục sức khoẻ phòng chống bệnh tật.
Khám sức khẻo định kỳ, phòng chống các tệ nạn xã hội.
b. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất nhà trờng còn nhiều thiếu thốn. Trờng lớp đông, học 2
ca ảnh hởng nhiều tới các hoạt động.
- Diện tích nhà trờng, quy hoạch cha đồng bộ. Sân chơi bãi tập cho học
sinh cha có khu riêng biệt đã ảnh hởng không nhỏ tới các hoạt động
vui chơi, hoạt động ngoại khoá của học sinh.
- Hệ thống nớc uống cho học sinh cha hoạt động, học sinh phải mang n-
ớc từ nhà đi, khó khăn trong việc quản lý.
- Hệ thống vệ sinh công cộng còn thiếu, cha đúng quy cách, khu đổ rác
xa khó khăn cho việc đi lại.
- Một số học sinh cha có thói quen giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh công
cộng. Vẫn còn học sinh hay ăn quà vặt, vứt giấy bừa bãi ảnh hởng đến
cảnh quan chung của nhà trờng.
II. Các chỉ tiên cần đạt:
1. Về công tác lao động:
1
Kế hoạch lao động vệ sinh Năm học 2011-2012
- Hàng ngày có lớp trực lao động sáng chiều đảm bảo các khu vực trong
nhà trờng luôn sạch đẹp. Hằng tuần phân công lớp trực, tổ chức lao
động XHCN, lao động tổng vệ sinh.
- Thờng xuyên chăm sóc bảo vệ và trồng mới cây xanh tạo bóng mát,
làm sạch môi trờng. Phối hợp với Đoàn xã quét dọn nghĩa trang liệt sỹ,
UBND xã, tổng vệ sinh đờng làng ngõ xóm vào các ngày lễ, ngày
tết
- Phân công phụ trách các lớp tổ chức lao động làm sạch môi trờng, sử
lý rác thải
- Quét vôi các gốc cây định kỳ mỗi kỳ một lần, chăm sóc và bảo vệ cây
xanh.
2. Công tác giáo dục thể chất:
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 100% các giờ thể dục, ngoại khoá đảm
bảo nội dung chơng trình giảng dạy.
- Tổ chức các hoạt động thể dục giữa giờ, múa hát tập thể thờng xuyên.
- Thành lập các câu lạc bộ: Thể dục múa hát, các câu lạc bộ: cờ vua, cầu
lông
- Tích hợp các môn học nh: GDCD; Sinh học; GD thể chất h ớng dẫn
học sinh thực hiện phòng chống bệnh một số các bệnh thông thờng, ăn
uống hợp vệ sinh, vệ sinh cá nhân.
3. Công tác khác:
- Có kế hoạch tuyên truyền giáo dục để 100% giáo viên và học sinh có
thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trờng. Các nội dung 5
đẹp triển khai sâu rộng tới giáo viên và học sinh.
- Phấn đấu không để dịch bệnh phát sinh trong nhà trờng. Hàng tháng;
học kỳ có kế hoạch trồng cây, tu bổ vờn cây cảnh, cây cảnh trên lớp
giữ gìn quang cảnh trờng lớp luôn sạch đẹp.
Chỉ tiêu trọng tâm:
+ Hàng ngày các lớp vệ sinh sạch sẽ trong lớp và khu vực đợc phân
công.
+ Hàng tuần các lớp trực hoàn thành nhiệm vụ đợc giao.
+ Hàng tháng có lớp lao động, sử lý rác thải, làm các công việc đột
xuất của nhà trờng.
+ Cuối kỳ, cuối năm có sơ kết tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.
+ Phân công trực hè đúng ngời đúng việc.
Trờng đợc công nhận Xanh Sạch - Đẹp
III. Các biệm pháp chính:
- Tuyên truyền giáo dục để mọi cán bộ giáo viên và học sinh hiểu đợc
rõ ý nghĩa của thể dục lao động vệ sinh.
- Xây dựng các nội quy về lao động vệ sinh, đa các tiêu chí đánh giá và
thi đua tuần tháng.
2
Kế hoạch lao động vệ sinh Năm học 2011-2012
- Có sơ đồ và lịch vệ sinh cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân trong các buổi
học, các giờ học ngoại khoá, thi định kỳ và vệ sinh trực tết, vệ sinh
trực hè Phân công đoàn viên giáo viên phụ trách các thôn phối hợp
với đoàn cơ sở kiểm tra đôn đốc học sinh thực hiện.
- Tổ chức các chơng trình hoạt động nội, ngoại khoá. Thay đổi hình
thức hoạt động cho phù hợp gây đợc hứg thú hoạt động cho học sinh.
- Thờng xuyên kiểm tra đôn đốc về nền nếp thể dục vệ sinh, bảo vệ cơ
sở vật chất trờng lớp. Biểu dơng kịp thời những tập thể, cá nhân làm
tốt. Sử lý nghiêm khắc đối với những trờng hợp vi phạm.
- Có kế hoạch trồng và chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan trờng lớp luôn
sạch đẹp.
- Chủ động thành lập các đội tuyển TDTT, các câu lac bộ, thu hút học
sinh các khối lớp tham gia. Rèn cho học sinh có thói quen luyện tập
thên thể giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trờng, đảm bảo sức khoẻ
tốt phục vụ lao động và học tập.
- Tham mu với BGH, hội cha mẹ học sinh có hệ thống chống bụi vào
mùa hanh khô và tạo nguồn nớc uống sạch, hợp vệ sinh.
Trung Kênh, ngày 20 tháng 9 năm 2009.
Ngời lập kế hoạch.
Trần Văn Hng.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Chi đoàn trờng THCS Trung Kênh.
3
Kế hoạch lao động vệ sinh Năm học 2011-2012
Danh sách đoàn viên phụ trách thôn Hè 2010
TT Họ và tên Thôn Ghi chú
1 Hoa ; Hởng Cáp Trên
2 Hân; Miền; Độ Cáp Hạ
3 Hào; Giang ; Yến Cáp Trại
4 T ởng ; Phợng Tảo Hoà
5 Phục;Hùng; Nga Tháp Dơng
6 Huân; Lý; San Hoàng Kênh
7 Bắc; Hằng; Luyên Quan Kênh
8 Thắm; Tiền; Sơn Lai Nguyễn
Phụ trách chung: Đ/c: Trần Văn Hng ĐT: 0983640729
Phụ trách kiểm tra đôn đốc thôn: Cáp Trên; Cáp Hạ; Cáp Trại và Tảo
Hoà: Đ/c Nguyễn Văn Hiệp ĐT: 0976378525
Phụ trách kiểm tra và đôn đốc thôn: Tháp Dơng; Hoàng Kênh; Quan
Kênh và Lai Nguyễn đ/c: Nguyễn Thị Soi ĐT: 0985299968
Các đồng chí giáo viên có gạch chân làm trởng nhóm phụ trách thôn. Khi có
yêu cầu của đoàn cơ sở, các đồng chí nhóm trởng báo cho các đồng chí trong
nhóm có mặt đầy đủ để phối hợp chỉ đạo học sinh.
T/M nhà trờng
BGH duyệt
Trung Kênh, ngày 25 tháng 05 năm 2010
T/M BCH chi đoàn
Trần Văn Hng
Lịch học sinh trực, vệ sinh tết kỷ sửu
Năm học 2011-2012.
4
Kế hoạch lao động vệ sinh Năm học 2011-2012
TT Lớp Ngày trực Buổi GVCN Ghi chú
1 6B 23/1(28 tết) Sáng Trần Thị Mai
2 6C 23/1(28 tết) Chiều Lê Văn Sơn
3 6D 24/1( 29 tết) Sáng Nguyễn Văn Độ
4 8C 24/1( 29 tết) Chiều Nguyễn Xuân Tởng
5 6A 25/1/(30 tết) Sáng Nguyễn Thị Hờng
25/1(30 tết) Chiều Nghỉ
26/1( 01 tết) Ngày Nghỉ
6 7A 27/1( 02 tết) Sáng Mạc Thị Thắm
7 7B 27/1( 02 tết) Chiều Nghiêm Thị Hởng
8 7C 28/1 (03 tết) Sáng Nguyễn Văn Hiệp
9 7D 28/1 (03 tết) Chiều Nguyễn Văn Phục
10 8D 29/1 (04 tết) Sáng Nguyễn Hữu Bắc
11 8A 29/1 (04 tết) Chiều Ngô Xuân Hoa
Lớp 8B lao động dọn nghĩa trang liệt sỹ(đ/c Phơng). Các lớp khối 9 lao động
vào dịp đầu xuân.
Trên đây là kế hoạch lao động vệ sinh trớc, trong và sau tết. Đề nghị
GVCN các lớp có kế hoạch phân công cụ thể và kiểm tra đánh giá để hoàn
thành nhiệm vụ. Thời gian hoàn thành vệ sinh: Sáng xong trớc 8 giờ; Chiều
xong trớc 14 ggiờ 30. Trực vệ sinh xong cần báo cho giáo viên trực tết kiểm
tra đánh giá và ghi vào sổ trực. Lớp nào trực không ghi ký coi nh bỏ trực.
T/M nhà trờng
BGH duyệt
Trung Kênh, ngày 19 tháng 01 năm 2009
Ngòi lập kế hoạch
Trần Văn Hng
5
Kế hoạch lao động vệ sinh Năm học 2011-2012
Lịch trực học sinh và vệ sinh trong hè.
Năm học 2011-2012.
TT Lớp Ngày trực Số buổi GVCN Ghi chú
1 6A Trần Thị Mai
2 6B Đặng Thị Chung
3 6C Nguyễn Văn Phục
4 6D Nguyễn Văn Độ
5 7A Nghiêm Thị Hởng
6 7B Nguyễn Thị Hờng
7 7C Nguyễn Hữu Bắc
8 7D Hồ Thị Cúc
9 8A Đặng Thị Kiều
10 8B Nguyễn Ngọc Hùng
11 8C Vũ Văn Ngọc
12 8D Phạm Huy Hồng
13 9A Nguyễn Thị Minh
14 9B Nguyễn Thị Liên
15 9C Phạm Đình Hân
16 9D Nguyễn Thị Hà
kế hoạch Lao động các lớp năm học 2011-2012
TT Lớp Ngày Công việc cụ thể GVPT Kết
6
Kế hoạch lao động vệ sinh Năm học 2011-2012
quả
6A 06/06/2011 Chuẩn bị đón trờng chuẩn T. Bốn
6B 06/06/2011 Chuẩn bị đón trờng chuẩn C. Giang
6C 06/06/2011 Chuẩn bị đón trờng chuẩn T. Phục
6D 06/06/2011 Chuẩn bị đón trờng chuẩn C. San
7A
7B 25/7/2011 Dọn cỏ C. Phơng
7C 6/7/2011 Dọn cỏ C. Hoà
7D 21/7/2011 Dọn cỏ sau phòng học C. Yến
8A
8B 6/7/2011 Dọn cỏ C. Soi
8C
8D
9A
9B
9C 07/06/2011 Chuẩn bị đón trờng chuẩn T. Hiệp
9D 07/06/2011 Chuẩn bị đón trờng chuẩn T. Hoa
6A
6B 21/7/2011 Dọn cỏ sau phòng học C. Miền
6C 21/7/2011 Dọn cỏ sau phòng học C. Giang
6D 21/7/2011 Dọn cỏ sau phòng học C. Hà
7A
7B
7C 27/7/2011 Dọn cỏ C. Hoà
7D
8A
8B
8C
8D
7
KÕ ho¹ch lao ®éng vÖ sinh N¨m häc 2011-2012
9A
9B
9C
9D 5/7/2011 Dän cá C. Luyªn
8C
8D
9A
9B
9C
9D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
8

Generate time = 0.050350904464722 s. Memory usage = 1.94 MB