Phiếu đánh giá tiêu chí

Phòng GD - ĐT Lơng Tài
Trờng THCS Trung Kênh
Nhóm 4
Phiếu đánh giá tiêu chí
Tiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.
Tiêu chí 3: Kết quả về hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo
dục hớng nghiệp của học sinh trong nhà trờng đáp ứng đợc yêu cầu và điều
kiện theo kế hoạch của nhà trờng và quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.
a. Các ngành nghề dạy cho học sinh phù hợp với điều kiện phát triển
kinh kế xã hội của địa phơng.
b. Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề đạt trên 95% trở lển trên tổng số học
sinh khối lớp 8 và 9
c. Kết quả xếp loại môn học nghề của học sinh đạt 100% trung bình trở
lên trong tổng số học sinh khối 8 và 9 tham gia học nghề.
1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trờng tổ chức cho học sinh khối 8 & 9 đăng ký học nghề và tham
gia học nghề phổ thông là nghề làm vờn phù hợp với tình hình thực tế nhà
trờng và tình hình địa phơng. Việc học nghề đợc tổ chức theo hớng dẫn và
hoạt động hớng nghiệp của học sinh trong nhà trờng phổ thông đáp ứng
đợc yêu cầu và điều kiện theo kế hoạch của nhà trờng và quy định của Bộ
giáo dục và đào tạo.
Hằng năm nhà trờng phối hợp với TTGDTX huyện Lơng Tài mở lớp
hớng nghiệp dạy nghề làm vờn cho học sinh. Hợp đồng với giáo viên có
chuyên môn phù hợp; năng lực s phạm cao để hớng dẫn học sinh học và
thực hành.
Kế hoạch thực hiện đúng đủ theo chơng trình quy định của trung tâm.
Thời gian thực hiện đợc tổ chức vào tháng 7&8 hàng năm.
Tỷ lệ học sinh theo học và thi đạt cấp chứng chỉ hằng năm
Năm học Hcọ sinh theo học Tỷ lệ đạt chứng chỉ Ghi chú
2008-2009 161/161 100%
2009-2010 157/157 100%
Nhà trờng thực hiện nghiêm túc chơng trình giáo dục hớng nghiệp
cho 100% học sinh lớp 9. Chơng trình và kế hoạch đợc thực hiện theo chỉ
đạo chung của phòng giáo dục và đào tạo. Triển khai đúng đủ các chủ
điểm; chủ đề dới hình thức tập trung toàn trờng vào các thời điểm thích
hợp với tình hình thực tế năm học.
2. Điểm mạnh:
Thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động giáo dục nghề phổ
thông và giáo dục hớng nghiệp.
Có kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế. Giáo viên đáp ứng đợc
với yêu cầu giảng dạy hiện đại, đổi mới phơng pháp.
Học sinh có ý thức tham gia học nghề và giáo dục hớng nghiệp; định h-
ớng học sinh có ý thức nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THCS.
3. Điểm yếu:
- Một số bộ phận học sinh có định hớng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp
THCS cha rõ ràng do nhận thức của bản thân cha sâu sắc; gia đình
thiếu sự quan tâm.
- Một số học sinh cha chịu khó trong quá trình học tập; kỹ năng thực
hành còn hạn chế do nghỉ buổi; mải chơi.
4. Kế hoạch cải tiến chất lợng:
- Không ngừng đổi mới phơng pháp; bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ
theo kịp với sự phát triển của đời sống xã hội.
- Tìm nhiều biện pháp để duy trì vững chắc và nâng cao chất lợng giáo
dục nghề phổ thông.
Tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc nhiều hơn với môi trờng thực tế nh:
nông trại; các mô hình vờn điển hình tại địa phơng
5.1 Xác định nhà trờng đạt hay cha đạt đợc yêu cầu của từng chỉ số của
tiêu chí:
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt Đạt Đạt
Không đạt Không đạt Không đạt
5.2. Tự đánh giá tiêu chí:
Đạt
Không đạt:
( Tiêu chí đạt khi 3 chỉ số đợc đánh giá Đạt)
Ngời viết báo cáo( ghi rõ họ và tên) Trần Văn Hng.
Phòng GD - ĐT Lơng Tài
Trờng THCS Trung Kênh
Nhóm 4
Phiếu đánh giá tiêu chí
Tiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.
Tiêu chí 4: Kết quả hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp của học sinh đáp ứng đợc yêu cầu và điều kiện theo kế
hoạch của nhà trờng và quy định của Phòng giáo dục đào tạo; Sở giáo dục
đào tạo; Bộ giáo dục và đào tạo.
a. Các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp của học sinh đáp ứng đợc yêu cầu theo quy định.
b. Có ít nhất 90% học sinh trong nhà trờng tham gia các hoạt động xã
hội, công tác đoàn thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
c. Các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp của học sinh đợc cấp có thẩm quyền ghi nhận.
1. Mô tả hiện trạng:
Các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp của học sinh đợc nhà trờng lên kế hoạch cụ thể thực hiện theo từng
tháng và theo từng chủ đề, chủ điểm. Thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo
của huyện đoàn và phòng giáo dục đào tạo huyện Lơng tài về thực hiện công
tác xã hội; công tác đoàn thể và giáo dục ngoài giờ lên lớp.
100% các lớp và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ
đạo của Đoàn đội, tham gia nhiệt tình các phong trào do trờng; phòng giáo
dục và huyện đoàn tổ chức. Trong công tác địa phơng thực hiên đầy dủ theo
sự chỉ đạo của ban thờng vụ xã Đoàn; Các hoạt động thờng đợc tổ chức vào
dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nớc và hoạt động chính trị của địa ph-
ơng.
Việc tổ chức hoạt động ngoại giờ đợc tổ chức nghiêm túc theo kế
hoạch đầu năm học theo các chủ đề tháng.
Tháng 9: Truyền thống nhà trờng
Tháng 10: Chăm ngoan học giỏi
Tháng 11: Tôn s Trọng đạo.
Tháng 12: Uống nớc Nhớ nguồn
Tháng 1&2: Mừng Đảng Mừng xuân
Tháng 3: Tiến bớc lên đoàn
Tháng 4: Hoà bình Hữu nghị
Tháng 5: Bác Hồ Kính yêu.
Tháng 6;7&8: Hè vui khoẻ bổ ích.
Thời điểm tổ chức đợc thực hiện vào các ngày: 5/9;15/10; 20/11;22/12;
09/01; 03/2; 30/4 và 19/5. Các tháng 6;7 và 8 đợc tổ chức ở các chi đoàn trực
thộc địa phơng.
2. Điểm mạnh:
Học sinh và giáo viên đợc phân công tham gia nhiệt tình có tinh thần
trách nhiệm cao.
Các hoạt động mang tính chất thờng xuyên và đợc tích hợp vào các bộ
môn văn hoá giảng dạy trong nhà trờng nh: GDCD; GDHN: GD thể chất.
Trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động đợc nhà trờng quan tâm đầu
t thích đáng.
Các ban ngành đoàn thể; BGH và Phụ huynh học sinh quan tâm tạo
điều kiện
3. Điểm yếu:
Một số bộ phận cha có ý thức tham gia các hoạt động, còn né tránh
khi đợc phân công nhiệm vụ hoặc thực hiện qua loa chống đối.
Học sinh thụ động, cha nhiệt tình do còn tự ti, cha hoà nhập, kỹ năng
sống còn nhiều hạn chế.
4. Kế hoạch cải tiến chất lợng:
Tích cực tham mu với các cấp có thẩm quyền quan tâm hơn nữa tới
các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp của học sinh; Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và tinh thần cho hoạt
động.
Tìm các biện pháp kích thích tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ phụ
trách các hoạt động;
Tích hợp các nội dung HĐNGLL với các môn học để có điều kiện h-
ớng dẫn kích thích các em tham gia.
Động viên kịp thời cán bộ giáo viên và học sinh tham gia tích cực các
hoạt dộng.
5.1 Xác định nhà trờng đạt hay cha đạt đợc yêu cầu của từng chỉ số của
tiêu chí:
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt Đạt Đạt
Không đạt Không đạt Không đạt
5.2. Tự đánh giá tiêu chí:
Đạt
Không đạt:
( Tiêu chí đạt khi 3 chỉ số đợc đánh giá Đạt)
Ngời viết báo cáo( ghi rõ họ và tên) Trần Văn Hng.

Generate time = 0.38811302185059 s. Memory usage = 1.93 MB