Phân tích và chứng minh cách mạng tháng Tám không phải là“sự ăn may”

KHOA: KHOA HỌC XÃ HỘI
Bộ môn : Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
BÁO CÁO KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM 3
Tuần 2
Vấn đề thảo luận: Phân tích và chứng minh cách mạng tháng Tám không phải là
“sự ăn may”
Danh sách thành viên tham gia thảo luận.
STT Họ và tên Công việc Ghi chú
1 Đặng Thị Liên
2 Đào Thị Nguyệt
3 Lê Văn Dương
4 Quách Thị Sen
5 Hoàng Đình Thắng
6 Bùi Thị Bình
Lê Thị Ngà
8 Ngô Thanh Tùng
9 Vũ Đình Ngọc
10 Nguyễn Đình Quý
11 Quách Như Thọ
12 Hoàng Văn Đại
13 Nguyễn Thị Ngân
14 Trịnh thị Linh
15 Nguyễn Thị Nhung
16
Quá trình thảo luận:
Khó khăn: một số chưa tích cực tham gia.hời gian chuẩn bị thảo luận hẹp
Thuận lợi: phần đông các bạn có ý thức xây dựng bài thảo luận và tìm tài liệu
Bài làm
Cách mạnh tháng tám là bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc: phá tan xiềng
xích nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm và ách thống trị của phát xít nhật gần
5 năm,lật nhào ngai vàng phong kiến ngự trị ngót gần chục thế kỉ ở nước ta,lập
nên nước việt Nam dân chủ cộng-nhà nước do nhân dân lao động làm chủ. Cách
mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
đầu tiên trên thế giới do giai cấp công nhân lãn
h đạo giành được thắng lợi. Đây là cuộc cách mạng có ý nghĩa to lớn trong lịch
sử dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần tích cực vào phong trào giải phóng
dân tộc thuộc địa, mở đầu cho kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc bị áp
bức trên toàn thế giới trong thời kỳ đó.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công xuất phát từ nhiều nguyên nhân
khách quan và chủ quan. Sự thành công đó hoàn toàn không phải là một sự ăn
may như một số nhận định sai lệch từng được đưa ra. Qua phân tích các nguyên
nhân cấu thành nên sự thành công của Cách mạng Tháng Tám, có thể nhận thấy
rõ thành công đó là kết quả tất yếu, xứng đáng với Đảng Cộng Sản Việt Nam và
dân tộc Việt Nam. Vì cách mạng tháng tám diễn ra trong điều kiện bối cảnh đất
nước và thế giới có nhiều thay đổi .
Đầu năm 1945,Hồng quân Liên Xô tiến đánh beclin sào huyệt cuối cùng của
phát xít đức.một loạt nước đông âu được giải phóng
Ở mặt trận châu á thái bình dương quân Đồng minh giáng cho nhật những đòn
nặng nề.
Ở Đông Dương lực lượng pháp ráo riết hoạt động,chờ thời cỏ phản công quân
nhật, mâu thuẫn nhật pháp trở nên gay gắt.trước tình hình đó,quân Nhật ra tay
trước.vào lúc 20h ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp.
Chủ trương của đảng:Đang lúc Nhật đảo chính Pháp,ban thường vụ trung ương
họp tại làng Đình Bảng(Từ Sơn-Bắc Ninh).ngày 12/3/1945 ra chỉ thị Nhật pháp
bắn nhau và hành động của chúng ta được ban bố.
-Nội dung chỉ thị:
+ Xác định kẻ thù chính là phát xít nhật
+Đề ra khẩu hiệu “Đánh đuổi Phát xít nhật”
+Xác định hình thức đấu tranh từ bất hợp tác, bãi công,bãi thị đến biểu tình,thị
uy,vũ trang du kích và sẵn sàng chuyển qua hình thức tổng khởi khi có điều
kiện
+ Phát động phong trào kháng nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc
tổng khởi nghĩa.
Trước khi tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám diễn ra thì trung ương đảng
và Nguyễn Ái Quốc đã xây dựng chủ trương đường lối chỉ đạo công cuộc
chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa dành chính quyền
*Xây dựng lực lượng chính trị:
-Đảng đã vận động tham gia quần chúng tham gia mặt trận Việt Minh.cao Bằng
là nơi thí điểm xây dựng các Hội cứu quốc trong mặt trân Việt Minh.Đến năm
1942 khắp châu ở cao Bằng đều có hội cứu quốc.Tiếp đó ủy ban Việt Minh tỉnh
cao Bằng và ủy ban Việt Minh lâm thời liên tỉnh Cao- Bắc- Lạng được thành
lập
-Ở nhiều tỉnh miền Bắc,miền Trung Hội cứu quốc được thành lập. Năm
1943,Đảng đưa ra bản Đề cương văn hóa Việt Nam,vận động thành lập Hội văn
hóa cứu quốc Việt Nam.
*Xây dựng lực lượng vũ trang:
-Sau cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn,một bộ phận lực lượng khởi nghĩa vũ trag
chuyển sang xây dựng thành những đội du kích hoạt động ở căn cứ địa Băc
Sơn –Vũ Nhai.
-Du kích bắc Sơn lớn mạnh lên và thống nhất thành Trung đội cứu quốc
1(1/5/1941).Cứu quốc quân phát động phong trào cứu nước trong tám tháng(từ
tháng 7 năn 1941 đến tháng 2 năm 1942) để đối phó với sự vây quét của địch
sau đó phân tán thành nhiều bộ phận để chấn chỉnh lực gây dựng cơ sở chính trị
trong quần chúng tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn.Ngày
15/9/1941 Trung đội cứu quốc II ra đời.
*Xây dựng căn cứ địa cách mạng:
-Vùng Bắc Sơn- Vũ Nhai được xây dựng thành căn cứ địa cách mạng.
-Năm 1941,sau khi về nước Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn
cứ địa trên cơ sở lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển.Đó là hai trung
tâm căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta.
* Công cuộc chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa:
-Từ đầu năm 1943,chiến tranh thế giới thứ hai chuyển biến có lợi cho cách
mạng.Tình hình đó đòi hỏi đảng ta đẩy mạnh hơn nữa coog tác chuẩn bị cho
-cuộc khởi nghĩa giành chính quyền.
-Từ ngày 25 đến ngày 28/2/1943,ban thường vụ trung ương họp ở Võng –La
(Đông Anh-Phúc Yên).hội nghị đã vạch ra một kế hoạch cụ thể về công việc
chuẩn bị toàn diện cho cuộc khởi nghĩa vũ trang.
-Tại các tỉnh vùng núi phía Bắc công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa diễn ra khẩn
trương.Ở căn cứ Bắc Sơn – Vũ nhai,Cứu quốc quân hoạt động mạnh,tuyên
truyền vũ trang,gây dựng cơ sở chính trị, mở rộng khu căn cứ.Trng quá trình đó
Trung đội cứu quốc III ra đời(25/2/1944).Ở căn cứ Cao Bằng những đội tự vệ
vũ trang,đội du kích được thành lập.Năm 1943 ban việt Minh liên tỉnh Cao-
Bắc- Lạng lập ra 19 ban xung phong Nam tiến để liên lạc với căn cứ địa Bắc
Sơn-Vũ Nhai và phát triển lực lượng xuống các tỉnh miền xuôi.
-Ngày 7/5/1944,Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thijcho các cấp Sửa soạn khởi nghĩa
và kêu gọi nhân dân Sắm vũ khí đuổi thù chung.
-Ngày 22/12/1944, theo chủ tịch Hồ Chí Minh,Đội Việt Nam Tuyên truyền giải
phóng quân được thành lập.Sau khi ra đời, đội đã đánh thắng liên tiếp hai trận ở
Phay Khắt và Nà Ngần(Cao Bắng).Căn Cứ Cao –Bắc –Lạng dduqoqcj củng cố
và mở rộng hơn
-Giữa tháng 5/1945,hai đội Việt Nam tuyên Truyền Giải Phóng quân và Cứu
quốc quân hợp nhất thành Việt Nam Giải phóng quân.
* Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày tổng khởi nghĩa
-Từ ngày 15 đến ngày 20/4/1945,Ban Thường vụ trung ương Đảng triệu tập hội
nghị quân sự cách mạng Bắc Kì.hội nghị quyết định thống nhất các lực lượng
vũ trang và nửa vũ trang mở trường đào tạo cấp tốc cán bộ quân sự và chính
trị;tích cực phát triển chiến tranh du kích;xây dựng căn cứ địa cách mạng chuẩn
bị cho tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến.
-Trong tháng 5/1945 Hồ Chí Minh về Tân Trào (Tân Quang) chỉ đạo phong trào
cách mạng cả nước.
-Ngày 4 /6 1945 thành lập khu giải phóng Việt Bắc,gồm hầu hết các tỉnh Cao-
Bắc -Cạn- Hà –Tuyên –Thái.
Công cuộc chuẩn bị gấp rút được hoàn thành.toàn dân tộc sẵn sàng đón chờ thời
cơ vùng dậy tổng khởi nghĩa dành chính quyền.
*Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945
Nhật đầu hàng đồng Minh, lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố
-Sau khi tiêu diệt hoàn thành phát xít ĐứcHồng quân Liên Xô bắt đầu tiến công
quân Nhật.Ngày 9/8/1945 Hồng quân Liên xô tiêu diệt đội quân Quan đông của
Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc
Ngày 14/8/1945,Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiên. Quân Nhật ở Đông
Dương rệu rã. Chính phủ Trần Kim Trọng cùng bọn tay sai của Nhật hoang
mang.Điều kiện khách quancos lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến
-Ngay từ khi nhận được nhưng thông tin về Nhật đầu hàng trung ương Đảng và
tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ,ban bố quân
lệnh số 1 chính thức phát lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước .
Trong thời gian từ ngày 14/8 dến 28/8/1945 tổng khởi nghĩa dành chính quyền
trong cả nước.
- Nắm đúng thời cơ, kịp thời phát động quần chúng nổi dậy giành chính
quyền,
Cách mạng Tháng Tám nổ ra thành công, ít phải đổ máu là do các
nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã đứng vững trên thế chủ động chiến
lược. Đến nay, nhiều người mới rõ, từ rất sớm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
dự đoán: năm 1945, cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam sẽ thành
công. Chương trình cứu nước của Việt Minh ra đời từ Hội nghị Trung
ương 8 (tháng 5-1941), đã đến tay những chiến sỹ cách mạng ở các địa
phương, kể cả sự truyền miệng qua các lao tù. Khi thời cơ đến, khắp nơi
đều chủ động đứng lên giành chính quyền địa phương, như các chiến sỹ
Ba Tơ đã nổi lên phá ngục tù, lập căn cứ địa cách mạng ngay sau ngày
Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945). Trong Cao trào tiền khởi nghĩa, nhiều xã,
huyện và một số tỉnh đã giành được chính quyền trước ngày giành chính
quyền ở Hà Nội. Phương châm chiến lược kết hợp chặt chẽ đấu tranh
chính trị với đấu tranh vũ trang, nắm đúng thời cơ để nổi dậy đã góp phần
quyết định vào việc giành được chính quyền ít phải đổ máu. Đây là cả một
cuộc đấu trí, đấu dũng của cách mạng Việt Nam với bọn đế quốc, phát-xít.
Nếu cuộc khởi nghĩa nổ ra sớm hơn, sẽ bị bọn phát-xít Nhật dập tắt; nếu
nổ ra muộn hơn - khi quân Đồng Minh, trong đó có Anh, Pháp và Tàu
(Tưởng) vào, thì cũng gặp khó khăn. Việc Chính phủ cách mạng lâm thời
Việt Nam nhân danh là người đứng về phía Đồng Minh chống phát-xít
giành được quyền độc lập, đã nói lên tài vận dụng chiến lược của cách
mạng Việt Nam: nắm đúng thời cơ, nổi dậy kịp thời, giành được chính
quyền. Như trên đã chứng minh, mặc dù có thuận lợi khách quan, nhưng
nguyên nhân chủ quan mới là nguyên nhân quyết định sự thắng lợi của
Cách mạng Tháng Tám. Đó là do có sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của
Đảng. Nói cách khác, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi
của đường lối chiến lược, sách lược chủ động và sáng tạo của Đảng.
Cách mạng tháng Tám thành công là do Đảng ta đã chuẩn bị được
lực lượng vĩ đại của toàn dân đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, dựa trên
cơ sở liên minh công nông, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đảng ta là người tổ chức và lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám.
Đảng có đường lối cách mạng đúng đắn, dày dặn kinh nghiệm đấu tranh,
đoàn kết thống nhất, nắm đúng thời cơ, chỉ đạo kiên quyết, khôn khéo,
biết tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù và quyết tâm lãnh đạo quần
chúng khởi nghĩa giành chính quyền. Sư lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ
yếu nhất, quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.
Vì vậy, Cách mạng Tháng Tám không phải là một sự ăn may. Do
chưa nhận thức được tính tất yếu trong mối quan hệ giữa yếu tố giai cấp
và yếu tố dân tộc của Cách mạng Tháng Tám nên một số học giả nước
ngoài đã không thấy hết vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam. Họ cho rằng, cuộc cách mạng này nổ ra là do có "sự ăn may",
do lúc đó ở Đông Dương có "khoảng trống quyền lực" (Pháp chạy, Nhật
hàng, quân Đồng Minh chưa tới) nên Việt Minh mới dễ dàng giành thắng
lợi. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Cách mạng Tháng Tám thành công là
do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đứng trên lập trường giai cấp
công nhân, vận dụng một cách sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-
nin vào hoàn cảnh Việt Nam, nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc, phát huy
cao độ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc và dũng khí
đấu tranh anh hùng, bất khuất của nhân dân Việt Nam. Nói cách khác, là
do Đảng ta đã biết kết hợp hài hòa và nhuần nhuyễn tính giai cấp với tính
dân tộc của cuộc cách mạng.

Generate time = 0.070075035095215 s. Memory usage = 1.94 MB