Đề tài ” Áp dụng ma trận BCG vào chiến lược kinh doanh “

  tài: Đề
  tài: Đề
ÁP D NG  M A TR N BCG  Ụ Ậ
ÁP D NG  M A TR N BCG  Ụ Ậ
VÀO  CHI N L C KINH Ế ƯỢ
VÀO  CHI N L C KINH Ế ƯỢ
DO ANH
DO ANH
N hóm  3
C u trúc   tàiấ đề
C u trúc   tàiấ đề

Ph n I  :  t v n ầ Đặ ấ đề

Ph n II : C  s  lý lu n và th c ti nầ ơ ở ậ ự ễ

Ph n III: Ph ng pháp nghiên c uầ ươ ứ

Ph n IV: K t qu  nghiên c uầ ế ả ứ

Ph n V : K t lu n ầ ế ậ
Ph n I :  T V N  ầ ĐẶ Ấ ĐỀ
Ph n I :  T V N  ầ ĐẶ Ấ ĐỀ

1. Tính c p thi t c a v n ấ ế ủ ấ đề

2. M c tiêu nghiên c uụ ứ

3.  i t ng nghiên c uĐố ượ ứ
I.1: Tính c p thi t c a v n ấ ế ủ ấ đề
I.1: Tính c p thi t c a v n ấ ế ủ ấ đề

Trong xu th  h i nh p hi n nay, các chi n ế ộ ậ ệ ế
l c kinh doanh có vai trò quan tr ng  i ượ ọ đố
v i s n xu t v t ch t và s n xu t phi v t ớ ả ấ ậ ấ ả ấ ậ
ch t  ấ

C n n m  b t các chi n l c, trong  ó có ầ ắ ắ ế ượ đ
m a tr n BC G   ang  c áp d ng vào các ậ đ đượ ụ
chi n l c kinh doanhế ượ
I.1: Tính c p thi t c a v n ấ ế ủ ấ đề
I.1: Tính c p thi t c a v n ấ ế ủ ấ đề

M u n phát tri n kinh doanh ph i bi t các ố ể ả ế
chi n l cế ượ

N ghiên c u   tài này giúp ta h c t t m ôn ứ đề ọ ố
qu n tr h cả ị ọ
I.2: M c  ích c a   tàiụ đ ủ đề
I.2: M c  ích c a   tàiụ đ ủ đề

M c tiêu chung: Phân tích  c chi n l c ụ đượ ế ượ
=> Áp d ng vào kinh doanhụ

M c tiêu c  th : ụ ụ ể

N m   c chi n l c kinh doanh BC Gắ đượ ế ượ

Phân tích  c m a tr n BC G  đượ ậ

Áp d ng vào trong kinh doanhụ
I.3:  i t ng nghiên c uĐố ượ ứ
I.3:  i t ng nghiên c uĐố ượ ứ

i t ng là m a tr n BC GĐố ượ ậ
II. C  s  lý lu nơ ở ậ
II. C  s  lý lu nơ ở ậ

Khái ni m  m a tr n BC G : ệ ậ
M a tr n BC G  hay còn g i là m a tr n ậ ọ ậ
quan h  t ng tr ng và th  ph n v  nguyên ệ ă ưở ị ầ ề
t c c  b n là   c p  n kh  n ng t o ra ắ ơ ả đề ậ đế ả ă ạ
ti n thông qua vi c phân tích danh m c s n ề ệ ụ ả
ph m  c a m t công tyẩ ủ ộ
III. Ph ng pháp nghiên c uươ ứ
III. Ph ng pháp nghiên c uươ ứ

Thu th p tài li uậ ệ

Báo chí

Internet 

G iáo trình, tài li uệ
IV. K t qu  nghiên c uế ả ứ
IV. K t qu  nghiên c uế ả ứ

N gu n g c ra  i c a BC G :ồ ố đờ ủ
BC G  là tên m t công ty t  v n chi n ộ ư ấ ế
l c c a M : The Boston C onsulting G roup ượ ủ ỹ
thành l p n m  1963 do Bruce H enderson ậ ă
sáng l p.ậ
M a tr n BC G   c  a ra l n  u b i ậ đượ đư ầ đầ ở
Bruce H enderson vào n m  1970ă

Generate time = 0.058542013168335 s. Memory usage = 1.93 MB