Quy trình thôi việc, nghỉ việc

TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ
HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
V/v: Quy trình thôi việc
- Ban hành kèm theo Quyết định số /2011/QĐ-TGĐ/HTC ngày tháng năm
2011 của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Ôtô Hyundai Thành Công Việt
Nam.
I/ MỤC ĐÍCH:
- Xây dựng các bước quy trình nghỉ việc của CNBV công ty.
- Đảm bảo quyền lợi của công ty và của người nghỉ việc.
II/ PHẠM VI - ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
- Tất cả các CBNV trong Công ty bao gồm nhưng không giới hạn là Trụ sở chính,
Chi nhánh, Văn phòng đại diện, các đơn vị trực thuộc khác.
- Trường hợp đặc biệt khác do Tổng Giám Đốc xem xét và quyết định.
III/ ĐỊNH NGHĨA:
- Không có.
IV/ NỘI DUNG:
1. Viết đơn xin nghỉ việc:
- Người lao động muốn thôi việc phải viết đơn xin thôi việc theo mẫu HTC-NS10-
BM01.
- Sau khi viết đơn xong, người xin thôi việc chuyển đơn cho Quản lý xem xét.
- Người xin thôi việc phải đảm bảo đúng thời hạn báo trước. Nếu không đảm bảo
đúng thời hạn báo trước, người xin thôi việc phải bồi thường tiền lương cho
những ngày không báo trước và không được thưởng năng suất và các khoản
thưởng cho những thời gian chưa được tính lương.
- Đối với các quy định về thôi việc không có trong quy trình này hoặc các quy
định khác của công ty thì căn cứ thực hiện theo Bộ luật lao động và các văn bản
pháp luật lao động liên quan.
- Thời hạn báo trước cụ thể:
+ Đối với hợp đồng thử việc là: 03 ngày
1
+ Hợp đồng xác định thời hạn từ 01 đến 03 năm là: 30 ngày.
+ Hợp đồng khơng xác định thời hạn là: 45 ngày.
2. Xem xét của quản lý:
- Thẩm quyền và trách nhiệm xem xét bao gồm: Trưởng các phòng ban/bộ phận
- Đối với nhân viên các bộ phận có cấp tổ trường thì trước khi chuyển cho quản
lý thì phải chuyển qua cấp tổ trưởng xác nhận.
- Trường hợp người xin thơi việc là các quản lý, nhân viên do Ban Tổng Giám
Đốc trực tiếp quản lý thì sau khi viết đơn, người xin thơi việc chuyển trực tiếp
tới Ban Tổng Giám Đốc để được xem xét và phê duyệt.
- Quản lý có thẩm quyền xem xét phải xác định các tâm tư nguyện vọng của
nhân viên. Nếu vượt ra ngồi khả năng, thì Quản lý phối hợp với phòng HCNS
báo cáo Ban Tổng Giám Đốc để xem xét giải quyết.
- Quản lý có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn cho người xin thơi việc khơng
q 03 ngày làm việc.
3. Duyệt cho nghỉ việc:
- Với trường hợp xác định cho thơi việc, quản lý phòng ban/bộ phận chuyển đơn
xin thơi việc cho Ban Tổng Giám Đốc duyệt kèm theo phương án thay thế.
- Thời gian chuyển đơn cho Ban TGĐ khơng q 04 ngày kể từ khi nhận được
đơn.
4. Thanh lý Hợp đồng Lao động:
- Phòng HCNS chịu trách nhiệm tổ chức việc thanh lý hợp đồng với người thơi
việc: Lập các hồ sơ liên quan chế độ chính sách: Lương, Phụ cấp, BHXH,
BHYT, trợ cấp thôi việc (nếu có), phải thu (nếu có) …vvv. Dựa trên Nội Qui
Công ty và Luật Lao động hiện hành, lập Thanh lý HĐLĐ trình TGĐ duyệt.
- Việc thanh lý gồm các nội dung:
+ Biên bản bàn giao các cơng việc, hồ sơ tài liệu cho Quản lý bộ phận –
Biểu mẫu HTC-NS10-BM02.
+ Biên bản bàn giao tài sản và cơng nợ với phòng HCNS và phòng TCKT
– Biểu mẫu HTC-NS10-BM03.
+ Biên bản Thanh lý Hợp đồng lao động – Biểu mẫu HTC-NS10-BM04.
5. Thơng báo đến các phòng ban, đối tác liên quan:
- Phòng HCNS tiến hành thơng báo tình hình thơi việc của đương sự đến tất cả
các phòng ban của Cơng ty và các cơng ty đối tác và đề nghị phản hồi trong
thời hạn xác định.
- Các phòng ban liên quan có trách nhiệm phản hồi về phòng HCNS theo đúng
thời hạn nêu trong thơng báo.
- Thông báo thôi việc đến các phòng ban:
2
6. Quyết định cho nghỉ việc:
Sau khi hoàn thành việc thanh lý công việc, Phòng HCNS lập thanh lý HĐLĐ,
thảo quyết định Thanh lý HĐLĐ (theo Biểu mẫu HTC-NS10-BM05) trình
Tổng Giám Đốc ký (kèm theo các biên bản thanh lý).
- Quyết định cho thôi việc được chuyển cho người xin nghỉ việc, quản lý bộ
phận và các phòng ban liên quan.
- Phòng HCNS lưu 1 bản ( và kèm theo các chứng từ thanh lý bản chính) và 1
bản chuyển cho Phòng TCKT làm căn cứ thanh toán cho người nghỉ việc (phải
kèm theo bản sao các biên bản bàn giao, thanh lý theo quy định).
7. Thanh toán các chế độ còn lại:
- Phòng HCNS có trách nhiệm phối hợp Phòng TCKT để lập bảng thanh toán
cho người thôi việc và trình TGĐ duyệt. Phòng TCKT chỉ thanh toán cho
người thôi việc khi đã có đầy đủ hồ sơ xác nhận từ Phòng HCNS chuyển sang.
- Đối với các trường hợp người lao động còn thắc mắc, khiếu nại thì Phòng
HCNS có trách nhiệm giải quyết và gửi báo cáo cho TGĐ.
V/ HIỆU LỰC:
- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy
định này đều hết hiệu lực thi hành.
- Mọi bổ sung, sửa đổi qui định phải được Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần ô tô
Hyundai Thành Công Việt Nam phê duyệt, quyết định mới có hiệu lực thi
hành./.
VI/ BIỂU MẪU KÈM THEO:
Đơn xin thôi việc : HTC-NS10-BM01.
Biên bản bàn giao công việc và HSTL : HTC-NS10-BM02.
Biên bản bàn giao tài sản và công nợ : HTC-NS10-BM03.
Biên bản thanh lý HĐLĐ : HTC-NS10-BM04.
Quyết định Thanh lý HĐLĐ : HTC-NS10-BM05.
Hà nội, ngày….tháng….năm 2011
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ NGỌC ĐỨC
3

Generate time = 0.0919189453125 s. Memory usage = 1.93 MB