Mẫu báo cáo tuần của phòng nhân sự

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TUẦN
Tuần từ đến (1)
Đơn vị:
Phòng/Ban:(2) , ngày tháng năm 200 (3)
TT Công việc (4) Đương sự (5) Thời gian hiệu lực(6) Số quyết định(7) Lý do(8)
Bổ nhiệm
Miễn nhiệm
Tuyển mới
Nghỉ việc
Khen thưởng - Kỷ luật
Điều chỉnh lương
Điều động
Luân chuyển
Các công việc khác thuộc lĩnh vực nhân sự
(9):

Người báo cáo
BMNS-20
Diễn giải:
(1)-Ghi rõ thời gian báo cáo từ ngày nào đến ngày nào của tuần.
(2)-Ghi rõ tên đơn vị, phòng/ban mà cán bộ nhân sự đang công tác.
(3)-Ghi ngày tháng báo cáo
(5)-Ghi rõ các đương sự nhận được quyết định trong tuần. Nếu chưa có quyết định,mới chỉ có tờ trình nhân sự thì đề các thông tin về tờ
trình nhân sự và tình trạng xử lý.
(6)-Ghi rõ hiệu lực của quyết định nhân sự (nếu có)
(7)-Ghi số quyết định (nếu có)
(8)-Ghi lý do hoặc các chú ý khác (nếu có)
(9)-Các công việc khác không thuộc phần việc đã liệt kê liên quan đến công tác nhân sự trong tuần
Lưu ý: Báo cáo chỉ chuyển đi dưới dạng bản mềm.
BMNS-20

Generate time = 0.063979148864746 s. Memory usage = 1.93 MB