Tài liệu Báo cáo " Xây dựng bộ sưu tập số luận án, luận văn bằng phần mềm Greenstone tại TT thông tin - thư viện đại học Vinh " pot

?^IWWtolMifl
TH.S.
VU DUY HIEP - NGUYEN THAI SON
Dai hoc Vinh
1.
Gidi thieu ve phan mem nguon
md Greenstone xay dung bo
siru
tap
so'
Gitfa thap nien eudi
eiia
the ky XX,
ifng dung nhifng thanh tUu
ciia
cdng
nghe thdng tin va truyen thdng trong
hoat ddng thdng tin - thU
vien,
mdt loai
hinh mdi ra ddi dd la Thu vien sd -
phUdng thire td chirc, tao lap, luu trir,
phan phdi va quan
ly
thdng tin hien dai.
Thu vien sd ra ddi da gdp phan bd sung
them nhtfng phUdng
tien,
cdng cu hifu
ich dap Ung nhiem vu ddi mdi va nang
cao
chit
lupng giao due dao tao trong
trudng dai hpe.
Hdn mdt thap ky ra ddi va phat trien
cua thu vien sd, mdt san pham ndi tieng
da va dang dupc sif dung rdng rai tren
the gidi - phan mem ngudn md
Greenstone - la san pham
eiia
du an
New Zealand Digital Library
eiia
trUdng
Oai hpc University of Waikato, dupe phat
trien va phan phdi vdi suf tham gia
eiia
UNESCO va Human Info NGO vao
thang 8 nam 2000. Day la bd phan mem
dimg de to ehUe, tao lap va phan phdi
eae bd sUu tap thu vien sd. Nd eung cap
mdt phUdng phap mdi de td chifc va xuat
ban thdng tin tren Internet hoac tren CD
- ROM.
Greenstone dupe sir dung d thU vien
eua nhieu trudng dai hpe, nhieu td chifc
tren the gidi trong dd ed Viet Nam. Trang
web
eiia
New Zealand Digital Library
(http://nzdl.org) chifa nhieu bd sUu tap
mau dupe tao vdi
phin
mem
Greenstone. Cae bd sUu tap mlu dupe
minh hoa bang nhieu vi du khae nhau ve
tim kiem va hien thj cac
tiiy
chpn. Nhieu
bp suu tap tai lieu sif dung Greenstone
dupe eung cap tren CD-ROM rat gia trj
cho viec nghien eifu nhU: Humanity
Development chifa 1.230 tai lieu tU ke
toan tai chinh cho de'n van de an toan
ngudn nudc. Dae biet Greenstone cd the
chuyen ddi tren 40 ngdn ngif khac nhau
tren the
gidi,
trong dd cd tieng Viet. Vdi
tdc dp phat trien theo hUdng da ngdn
ngtf nhu hien nay, Greenstone se trd
thanh edng eu xay dufng va phat trien thU
vien sd phd bien nhat toan elu.
Olu
nam 2004, Thu vien Oai hpc
Khoa hpc TU nhien (DHKHTN) - ddn vj
diu
tien d Viet Nam sir dung Greenstone
cho viee xay dUng thU vien sd vdi sU hd
trd phat trien phien ban tie'ng Viet
cuia
Integrated
e-Solution,
ltd Viet Nam
(leS);
giua nam 2004 ThU vien trUdng
Dai hpe Ngan hang Thanh phd Ho Chi
Minh (OHNH) la ddn vj thir hai sif dung
Greenstone xay dung thu vien sd (thang
10/2004).
Tap chi
THU VIEN VIET NA. 3(19)
51
2.
Tinh cap thie't cua viec xay dung
bo suu tap so'
Mdt trong nhtfng nhiem vu uu tien
hang dau trong ke hoach ehien lupe phat
trien
eiia
trudng dai hpc dd la viee tang
cudng ifng dung cdng nghe thdng tin
phuc vu hieu qua eho cdng tae quan
ly,
edng tae dao tao, nghien eiru khoa hpe,
hudng tdi muc tieu xay dung thanh trudng
dai hpc dat chuan trong khu vUc va tren
the
gidi.
Chat
lUdng
dao tao va nghien
eiru khoa hpe
ciia
nha trudng la tieu chf
quan trpng de danh gia mifc dp hoan
thanh eac mue tieu ma nha trudng de ra
trong ke hoach ehien lupe phat
trien.
Xuat phat tU nhtfng yeu cau neu
tren,
hoat ddng Thdng tin - ThU vien d cae
trudng dai hpc ddng vai trd quan trpng
trong viec phuc vu tai
lieu,
thdng tin, tri
thUe cho ngudi day va ngudi hpc, dap
irng nhiem vu ddi mdi phUdng phap day
- hpe, dac biet viee chuyen ddi tU dao tao
theo nien che sang hpe che tin
chi
d eac
trudng dai hpe hien nay. Giai phap xay
dung eae bd sUu tap sd trong eae thU
vien dai hpe la mdt bUde di can thie't de
gdp
phin
giai quyet eae van de ve ddi
mdi va nang cao chat lupng dao tao
eiia
nha trudng, bdi le bd sUu tap sd cd
nhtfng dac tfnh ndi troi ma djch vu thU
vien truyen thd'ng chUa dat tdi nhU:
- Bd SUu tap sd tao ra mdt mdi trudng
md va Cd hdi
binh
dang cho ta't ca mpi
ngudi deu ed cd hdi sir dung ngudn tai
lieu hpe tap khdng bj gidi han ve khdng
gian va thdi
gian.
- Tfnh linh hoat va kha nang dap ifng
eiia
bd sUu tap sd the hien d chd mpt
ban tai lieu sd ed the eiing luc phuc vu
eho nhieu dd'i tupng khae nhau, khdng
phu thudc vao sd lupng ngudi dimg.
Giiip cho ngudi hpe
ehii
ddng trong viee
sip
xep thdi gian hpc tap, hp khdng phai
den
thUvien
eung cd the lay dupe tai lieu
qua he thd'ng mang thdng tin d mpi ndi,
mpi luc.
- Bd sUu tap sd la mdt trong nhtfng suf
lua chpn tdi uru de bao quan dupe lau dai
eac tai lieu quy hiem, ngan chan nhtfng
riii
ro
hiiy
hoai do thdi
gian,
thien tai, khi
hau va
tin suit
sif dung.
3. Xay dung bo suu tap so' luan an,
luan van tai Trung tam Thong tin -
Thir
vien Dai hoc Vinh
Viee xay dufng eac bd sUu tap sd cho
thu vien sd dupe tie'n hanh theo mdt lp
trinh nhat
djnh,
phai tien hanh tUng bude
tuy thudc vao kha nang tai chfnh, nhan
lufc, kha nang ve ngudn cd sd dif
lieu,
vdn tai lieu
thUvien.
Dd'i vdi
thUvien
eae
trudng dai hpe, xay dung eac bd sUu tap
sd can Uu tien eho ngudn tai lieu sd san
cd nhu: Luan van td't nghiep dai hpe,
luan van thac
sT,
luan an tie'n sT, cac giao
trinh,
bai giang
ciia
eae giang
vien,
de tai
nghien eiru khoa hpc cae cap dupe thu
nhan qua ngudn nop
lUu
chieu thu
vien.
Sau dd mdi tie'n hanh sd hoa cae ngudn
tai lieu truyen thd'ng. Sd hoa tai lieu
truyen thd'ng eung phai tuan theo mdt
trinh tu nhat djnh dd la Uu tien sd hoa
cae tai lieu quy hiem, tai lieu it ban ed gia
trj khoa hpe va thuc tiin cao.
Can cif vao
tinh hinh
thufc te
eiia
thu
vien,
ehiing tdi lufa chpn uu tien xay dUng
bd suu tap sd luan an, luan van (LALV)
trong ke hoach xay dung eae bd sufu tap
eho thu vien sd tai Trung tam Thdng tin -
Thu vien Oai hpe Vinh vl nhtfng
ly
do sau:
- Nhu chiing ta da bie't, khda luan td't
nghiep dai hpc, luan van thac
sT,
luan an
tien sT, cae de tai nghien eifu khoa hpc
eae cap la ngudn thong tin gia trj phan
anh mdt
phin
ket qua hoat ddng dao
tao,
nghien eifu khoa hpe
eiia
can bd,
nghien eifu
sinh,
hpe
vien,
sinh vien
trong trudng dai hpe, ddng thdi day eung
la ngudn tai lieu tham khao
eIn
thiet,
mang tfnh dac
thii,
phuc vu cho edng tae
giang day, hpc tap, nghien eUu khoa hoe
52
eiia
can bd, nghien eifu
sinh,
hpc
vien,
sinh
vien.
Hien nay, Oai hpe Vinh ed
gin
mdt ngan can bp va tren 30 ngan hpe
sinh,
sinh
vien,
thufc hien 2 loai hinh dao
tao ehinh quy va tai ehife. Ve dao tao Dai
hpc cd 16 khoa dao tao vdi 35 ma
nganh.
Ve dao tao sau Oai hpc, trudng
dao tao eho 24 chuyen nganh. Qua qua
trinh phue vu, eho thay day la ngudn
thdng tin dupe ban dpc quan tam va sif
dung vdi
tin suit rIt
eao.
- Trong giai doan tU nam 2000 de'n
nay, thufc hien duf an hdi ed xif
ly
ky thuat
xay dung cd sd dtf
lieu,
Trung tam da
xay dung ngan hang eae dif lieu sd cho
thu vien kha hieu qua. Ve cd sd dif lieu
LALV cd 10.732 bieu ghi, trong dd Luan
van td't nghiep dai hpe: 6.100; Luan van
thac sT: 4.252; Luan an tie'n sT: 380. Ve
Cd sd dif lieu de tai NCKH: ed
1.918
bieu
ghi,
trong dd: De tai cap nha nude: 50;
Cap bd: 184;
Cip
ed sd:
1.684,
bao gdm
tat ca cac chuyen nganh va cung cap
eac phUdng thifc truy cap,
tim
kiem, khai
thac tai nguyen sd mdt each hieu qua
nhat.
- Trong dieu kien ngudn CSDL toan
van
bIng
tieng Viet
eiia
ehiing ta hien
nay cdn han che, viee khai thac ngudn
tin dien tir, cae CSDL true tuyen tieng
nude ngoai chua dupe khai thac mdt
each hieu qua, van de ehia se ngudn
lUe
thdng tin giua eae thu
vien,
lien ket
Website chUa dupe trien khai manh me.
Viec Uu tien xay dung bd sUu tap sd
LALV va de tai NCKH trong qua trinh tao
lap mdt ngudn tu lieu sd hoa phuc vu td't
cdng tae dao tao va nghien eiru khoa
hpe la hudng
lUa
chpn diing dan.
4. Quy trinh xay dung bo suu tap
luan an, luan van
- Bd sufu tap dupc chia ra thanh 3
nhdm nganh Idn: Khoa hpc Tuf nhien,
Khoa hpe xa hdi, Kinh te va Ndng Lam
Ngu.
Cae nhdm nganh Idn dupe chia
thanh cae chuyen nganh, trong cac
chuyen nganh dupe ehia theo nam td't
nghiep, trong cac nam dupe ehia theo
cac Idp. Bd sUu tap dugc tien hanh thanh
3 giai doan:
* Giai doan 1: Xay dUng bd sUu tap
LALV nhdm nganh Khoa hpc tU nhien
gdm:
Toan, Ly, Hoa, Sinh hpc, Cdng
nghe thdng tin, Dien tuf viin thdng, Xay
dung.
* Giai doan 2: Xay dUng bd sUu tap
LALV nhdm nganh Khoa hpe Xa hdi
gdm:
Van hpe,
Ljeh
suf, Dja
ly,
Giao due
Chfnh trj, Luat, Giao due Tieu hpe,
Mim
non,
Ngoai ngif,
* Giai doan 3: Xay dung bd sUu tap
LALV nhdm nganh Kinh te, Ndng Lam
NgU gdm: Quan trj kinh doanh, Ke toan
tai ehinh, Tai ehinh Ngan hang, Kiem
toan,
Ndng
nghiep.
Lap nghiep, NgU
nghiep,
- Bd suu tap dupe xay dung dudi dang
tai lieu dien tuf ed the dUa len internet
hoac xuat ra CD - ROM vdi nhieu each
tra eifu khae nhau.
- Qua trinh xay dufng bd sUu tap dupe
tie'n hanh theo quy trinh chat che gdm
cac budc sau day:
+ Bude 1: Thanh lap ban soan thao,
tao lap bd sUu tap gdm: eae chuyen vien
tin hpc, cae
thUvien
vien,
eae chuyen gia
diu
nganh.
+ Bude 2: Lap de eUdng ehi tie't.
+ Budc 3: Phan loai LALV theo cae
nhdm nganh, chuyen nganh.
+ Budc 4: Chuyen cac tai nguyen sd
sang dang File PDF.
+ Bude 5: To chire soan thao, bien
muc, quan trj ndi dung va nghiem thu.
+ Bude 6: Xuat ban ra internet hoac
CD-ROM.
+ Bude 7: Nhan thdng tin phan hdi va
Tap chi
THU VIEN VIET
NAM
3(19)
53
ehinh
ly.
5.
Cau
true cija
bo suu tap
Bd
suu tap
dupc chia
ra
thanh
3
nhdm
nganh Idn: Khoa
hpc Tu
nhien,
Khoa
hpc
xa
hdi,
Kinh
te va
Ndng
Lam
NgU, trong
eac nhdm nganh dupe chia theo
nam td't
nghiep
va
trong
mdi nam
dupe ehia theo
khoa
dao tao.
a.
Bg suu tap
LALV Khoa
hgc Xa hgi
t^32
;
3
;, , — :

e
u-;
•• «.•
Ow«
-
»».
-
«H
.
m^
tOSUUlAt id UlitJ
M
[UM
VAu
t)»
HOC
UI
b.
Bd suu tap
LALV Khoa
hge
Tu
nhien
BSB
.^^^
c.
Bd
suu tap
LALV Kinh
te,
Ndng
Lam
Ngu
6.
Cac
phUdng thiifc
tra
cufu
va
khai
thac thong
tin
trong
bo suu tap
- Hien
nay
chimg
tdi da va
dang
xay
dung
bd sUu tap sd
LALV phue
vu eho
ban
dpc la can bd,
nghien eifu
sinh,
hpe
vien
eao hpc,
sinh
vien,
cae nha
nghien
cUu
ed nhu elu
trong
va
ngoai trUdng.
Bd
suu tap cd
nhieu phUdng thifc truy
cap,
tim
kie'm;
vf du nhu mdt sd
phUdng
thife
tim
kie'm
ed ban sau:
a.
Tim
kiem theo Nhan
de tai
lieu

iB>« »
-
O—-^
-
»6—
-
•)'«
Sd
!M1^
i6
LUfiN
Ml\Ji*lVMl
t>»
HOC
\^NH
CH^/^KCfM
KHOA HOC
XAHCt
•Bi.'jh.iM:.iern
fj^IM[*lp.*L(ltollO M;
b.
Tim
kiem theo
Tac gia tai
lieu
?i
«•>—
3i.,ti£lri.,™::JL;i:.i^
•-"-°— •—-•-
16
Mi Iff
tfi'tuAu
/W UIM
VAu
W
HOC
WW
cwiiNw/MwofiftccxAtiO
''""" ""
.h u^«/»
:l
aHM.lnlci«>T>
1
[:!l7l
Vt"
JAIUUOI«
KICH
Moll ilptrxtoctKdli
ikh
una
^fUrii^'^ib.PD.'?
•I'I
»l iL.,.,.v JJMMflB t
. .
t
,

«-
*•
tim
Mfcif
t^^A
ajjjQBfl
c. Tim
kie'm theo
Td
khoa
m
d. Tim kiem theo Nam xuat ban
o-
•ST-
cMVCsfxA^ioirAHecviHO
tim
ktdm

^_
BilD vkidlpiiiitiiiTiifiiti>knciiaipn>»ai^n*<I>Bi>aivrtiiB*'auK<wib'nai>}b«
gl ^
N*4
llBll'Irf,
a.;
u™
Ofli.
Pi.
rfc» c Itl
tfc.
I«.d
T>.
•.=*
i™,
c
kJ,
T,i-(
B«( Tte
««,.
1W
7. Ket luan
Thu vien sd dang dUa ehiing ta vao ky
nguyen mdi
ciia
nghe thu
vien,
ciia
viec
phd bie'n thdng tin va tri thifc.
Greenstone la mdt trong nhtfng cdng cu
htfu fch de xay dUng thu vien sd, tat
nhien nd khdng la
tit
ea, nhung vdi Uu
the la mdt
phin
mem chi phf thap, di sir
dung,
di chuyen ddi va ehinh sira, da
ngdn ngif, cd kha nang phat trien tren
toan clu vdi suf hd trp phat
trien,
phan
phdi cua eae td ehufc ndi tie'ng nhu
UNESCO va Human Info NGO.
Mat khac, suf dung
phin
mem dupe
chuan hda cao nhu Greenstone se giup
chung ta nhanh chdng lam quen vdi cae
chuan thu vien qud'c te, tU dd nang eao
kha nang lien thdng va hdi nhap vdi eae
thu vien trong nude va tren the
gidi.
Trong
gin
mdt nam qua ehiing tdi da
nghien
eifu,
tao lap va da hoan thanh
ban thif nghiem
eiia
bd sUu tap so. Cach
xay dung ban thuf nghiem nay hien ehua
dly dii, chua hoan ehinh d nhieu khfa
canh,
nhung ehiing tdi eung manh dan
gidi thieu ke't qua budc
diu
trong viec
ifng dung
phin
mem ngudn md
Greenston xay dung bd sUu tap sd. Rat
mong nhan dupe sU hpp tac, trao ddi tU
cae ed quan thdng tin - thu vien trong va
ngoai nude, dae biet la ThU vien cae
trudng dai hpe, cung nhu cac nha tai trp
ed the hd trp ehiing toi phat trien bd sUu
tap sd nay hoan thien hdn.
TAI LIEU THAM KHAO
1.
Nguyen Huy ChUdng, Tran Manh
Tuan.
Quan diem xay dung chien luge va
muc tieu phat trien hoat ddng TT-TV dai
hgc Viet Nam giai doan
2006-2010.
2. Nguyen Minh Hiep. ThU vien so vdi
he thong nguon md. Ban tin thU vien cdng
nghe thdng tin, 8-2006.
3. Nguyin Thj Ngoc Mai,
Ooan
Thien
Ngan.
Ly thuyet ca sd dd lieu. - Tap 1-2,
NXB Lao dpng - Xa hpi, 2007.
4.
Hoang DUc Lien, Nguyen
Huu
Ty.
Giai phap xay dung cac bg suu tap tai lieu
so phuc vu dao tao, nghien cdu cua trudng
Dai hgc, Tham luan tai hpi thao khoa hpc
TT-TV Da Lat 8/2007.
5. FOX, Adward A., SULEMAN,
Hussein,
LUA. Ming. Building Digital
Libraries Made
Easy:
Toward Open Digital
Libraries.
Proceedings.
- 5th
ICADL
2002.
-Singapore, 11-14/12/2002.
6. LOOT Michel, CAMARZAN, Dan,
WITTEN,
lan, BODDIE, Stefan. TU gia'y
de'n bg suu tap.
http://prodownloads.sourceforge.net/gree
nstone/Pager-2.39-vi.pdf.
7. PANDIAN, B. Maruthu, SONKER,
Sharad Kumar va MOORTHY R.
Creating Digital Librairies: An Experiment
with Greenstone Digital Library Open
Source Sofware.
8. WITTEN, lan H., BAIBRIDGE, David
and BODDIE, Stefan J. Greenstone Open
Source Digital Library Software,
D-Lib
Magazine, October 2001, Volume 7,
Number 10 (www.dlib.org).
9. WITTEN, lan H. va
BAIBRIDGE,David. How to Build a Digital
Library. - New York: Morgan Kaufmann,
2003.
Tap
chf THU VIEN VIET NAM
3(19)
55

Generate time = 0.092611074447632 s. Memory usage = 1.94 MB