máy và thiết bị trong dây chuyền sản xuất gạo

MÁY VÀ THIẾT BỊ
TRONG DÂY CHUYỀN
SẢN XUẤT GẠO
GVHD:PGS,TS BÙI VĂN MIÊN
Phần 1TỔNG QUAN VỀ CÂY LÚA VIỆT NAM
Phần 2GIỚI THIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Phần 3CÁC THIẾT BỊ TRONG DÂY CHUYỀN


Phần 1TỔNG QUAN VỀ CÂY LÚA
VIỆT NAM

Giới thiệu về cây lúa:


 
!"#

$"%&'(
")(*+,-
.(/)(*+&0*1
234/)(*+
5-674#
5894:
34
Loại gạo Tấm Độ ẩm Hạt
hỏng
Hạt
vàng
Tạp
chất
Thóc Hạt
phấn
Hạt
non
Xay xát
Gạo trắng hạt dài
VN 25% tấm
25.% 14.5% 2% 1.5% 0.5% 30
hạt/kg
8% 1.5% Kỹ
Gạo trắng hạt dài
VN 15% tấm
15% 14% 1.25% 1.25% 0.2% 25
hạt/kg
7% 0.3% Kỹ
Gạo trắng hạt dài
VN 10% tấm
10% 14% 1.25% 1% 0.2% 20
hạt/kg
7% 0.2% Kỹ
Gạo trắng hạt dài
VN 5% tấm
5% 14% 1.5% 0.5% 0.1% 15
hạt/kg
6% 0.2% Kỹ

Phần 2GIỚI THIỆU QUY TRÌNH
SẢN XUẤT LÚA
4;<4
4;<4
,
,
3=
3=
>
>
Phân loại
Phân loại
Gạo lật
Gạo lật
>?
>?
@
@
A
A
)?*=
)?*=
3B:
3B:
3:4/:/?
3:4/:/?
3:/?
3:/?
3BC
3BC
@
@
D
D
3?B:
3?&E:4
3?"B&EF48/"B
040
&B- D
3??G1*2
HI&
GJB#
Hình 1: Hệ thống xay xát kiểu rulo với năng suất 1 tấn/giờ RS10P
1- Bể chứa lúa; 2- Sàng phân loại; 3- Thùng chứa; 4- Máy bóc vỏ kiểu rulo cao su;
5- Thùng chứa; 6- Sàng phân loại gạo; 7- Máy tách đá; 8- Thùng chứa;
9- Máy xát trắng; 10- Máy đánh bóng; 11- Trống phân cấp gạo.
- E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7: các gầu tải; F1, F2, F3: các quạt phân ly; X1, X2: các xyclon
lắng cám.
PHầN 3CÁC THIẾT BỊ TRONG DÂY
CHUYỀN

K#L?,

M#L?*=&EN144,4

%#L??:4

O#L?BPQ

R#L?A-SGQ

T#L?BUN!VB
5G8P3WX

Y#L?G?*=

Z#3!*[&D41
1. MÁY LÀM SẠCH
Mục đích:

Tăng năng suất và
cải thiện độ bền
thiết bị nhờ nguyên
liệu được làm sạch.

Dễ dàng điều khiển
thiết bị nhờ sự đồng
nhất hơn về thành
phần nguyên liệu
khi đưa vào sơ chế.

Đảm bảo chất
lượng của sản phẩm
sau sơ chế làm
sạch.
Máy sàng ống quay
a. Cấu tạo
b. Nguyên lí hoạt động
 
!"#$%&'(%)
!*+(,&'-
,./01234
,5607
89!$':;'0<!=(>
>(?(>/'(%)$
0@(AB(C!
0'D! E32
1
7
F-G!H-
!I!0,1/J0
!0%&H$%&'K
$&F-G!
17
2. MÁY BÓC Vỏ KIểU RULO CAO
SU
A. CấU TạO
B. NGUYÊN LÍ HOạT ĐộNG

\&]M4^
N0_]M4E*2
`a/`"?B/,4
NbG0&`;
<&DW]M4;
*[*=#
3. MÁY TÁCH TRấU
LMNO8:8=P
QG8=PRSN
NT7
MUN:VG
O+WV
XP:XV
LY)Q>K
NZRKN
a.Cấu tạo:
b.Nguyên lý làm việc:
[7LMRSNMN\P]N
Sàng khay
.c.V@3.d6e)fV6)fghie_d66ge
.:3#.jhie6.k1)6 g5i/3.d6l[
@.m"@hino3pol2LH3"@.3#e6d
6q6.W6o\.5i6.k1)"@e5r
)fV6)fgo@.sg6ge6 g5ihi:kpg_
L3d65i#"@3.d6+L3pol2LH3"@
e5r3pfV3>Wf"hi5r6.k1
>Wd63.:@.:3##
a.Cấu tạo
b. Nguyên lý làm việc
5. MÁY CHÀ TR7NG CÔN
TRụC ĐứNG

L?GV!N!`&,?
]G?tt"N!VB&"
8,4G1*=G"B?;*2
H#)(j&"?B=
GVG!B&N0_ G?
&";?GV:`u`/
BC,?&?#
A. CấU TạO
B. NGUYÊN LÝ HOạT ĐộNG
!(%)(%,1^!=
60J!*DK,1/01!*
'_*`!1,$%&'a^!7*b
*`!1$$&60!!'?6
ac,&'"+C!(^0^"d
'.7e0'0!('/0f
0g'_!001-,"+
C!!*bK-A'.;'h
*!J0A0B;10!0d
$A(0'H!001
-i60,+60JC!(^
0^71'*-A0<
(H/0'0!$
!F-Aja^!k$$&6
,l$b"d.000 7
T#Lqk@.m6U\!3.V@
5i)8eP3pW6.X.3
g#6:3e
(1,!*0j0!
(%)!0'?!/?"(`',9
00'!'?60(<!F
F-G!60m$1'0!7

G!1H-

(%)!0'?!/?,&'
0'+!>7n'C!-
(%)(b^$n /J0o
/0^07

(%)!*f1!*D/0
-p!"#0:!0;m
!*f1

!0%@(%)$
"#/'$1'/0`W,
 0:!0"'!A$-07
G!1!*

*60m$1'$!
!*b(C!0B'0'D7E
T0i6$'
C!!*1(%);96
!0000q$n$r
*60m$1' !0<(%)
!0'?!/?(`'0"!*
^"60m/0^
^G6$':K(B
K!0s-K^
00!K,J!!'t

Generate time = 0.18043804168701 s. Memory usage = 1.94 MB