Hướng dẫn học effortless english

Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
1
http://www.sachtienganh. org
Bộ sách giới hạn số trang
Bản quyền tại Trung tâm Sách tiếng Anh
Add : Số 986 - Đường Láng - Hà Nội
Tel : 092 742 7442
Mail : sachtienganhvn@gmail.com
Website : sachtienganh.org
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
2 http://www.sachtienganh.org
Gi
ới thiệu phương pháp Efforless
English
Sau 12 năm h
ọc phổ thông, qua rất nhiều trung tâm tiếng Anh,
đ
ã thử rất nhiều
phương pháp, t
ốn kém rất nhiều tiền bạc và thời gian, nhưng kết quả trình
đ
ộ tiếng anh
c
ủa bạn vẫn giậm chân tại chỗ ! Tại sao vậy ???
Tôi có th

đ
ảm bảo rằng khả năng nghe nói tiếng anh của bạn sẽ cải thiện rõ
r
ệt chỉ trong từ 3
- 6 tháng v
ới phương pháp Effortless English . Hàng triệu
ngư
ời tr
ên thế giới
đ
ã làm
đư
ợc, v
à người tiếp theo là bạn !
Đ
ể tìm hiểu thêm về phương pháp, cách học
, download toàn b
ộ giáo trình miễn phí
, c
ũng như
chia s
ẻ kinh nghiệm với Cộng
đ
ồng
Effortless English Vi
ệt Nam, hãy truy cập vào
website :
http://sachtienganh.org/
A.J.Hoge - một giảng viên có bằng Master of TESOL (Teaching English to
Speakers of Other Languages) - đ
ã t
ừng giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới.
Sau nhiều năm dạy Anh ngữ cho các sinh viên nước ngoài, ông nhận thấy rằng phần
lớn các sinh viên đều không gặp phải khó khăn g
ì khi h
ọc ngữ pháp tiếng Anh, khả
năng đọc hiểu của họ rất tốt. Họ đạt điểm ngữ pháp rất cao trong các kì thi kiểm tra.
Thế nhưng khi trực tiếp nói chuyện với các sinh viên, ông phát hiện rằng khả năng nói
tiếng Anh của họ thì ng
ư
ợc lại, không được tốt.
Hiện tượng trên phát sinh là do phương pháp học tập của các sinh viên hiện tại
chú trọng quá nhiều vào ngữ pháp. Các thầy cô dạy Anh ngữ ở các lớp học c
ũng đa
phần là dạy ngữ pháp, họ chỉ làm mỗi việc là sửa cho sinh viên những lỗi ngữ pháp mà
không chú trọng tới các kỹ năng khác. Điều này đ
ã khi
ến sinh viên mang một tâm lý sợ
sai ngữ pháp khi nói tiếng Anh. Trước khi nói một câu tiếng Anh họ thường sắp xếp các
ý ngh
ĩ trong đ
ầu, chọn lựa từ ngữ rồi sắp xếp chúng theo đúng các quy tắc ngữ pháp,
khiến họ nói tiếng Anh không được tự nhiên.
Để khắc phục điểm yếu này cho các sinh viên nói riêng và cho những người học
Anh ngữ nói chung. A.J.Hoge đ
ã phát tri
ển một phương pháp học tập giúp nâng cao
khả năng nói tiếng Anh. Phương pháp học tập này tập trung nhiều vào kỹ năng nghe
Anh ngữ. Và khi khả năng nghe của bạn được nâng cao thì khả năng nói c
ũng d
ễ dàng
phát triển. Phương pháp học tập này áp dụng theo cách tiếp cận ngôn ngữ của một
đứa trẻ. Đó là học nghe trước. Khi bạn nghe tiếng Anh trở nên quen thuộc, bạn sẽ nói
ra một cách tự nhiên không phải trải qua một bước trung gian là dịch chúng trong đầu
từ ngôn ngữ mẹ đẻ sang tiếng Anh.
Các bạn không cần tin tôi, hãy tin Cộng
Đồng Effortless English Việt Nam
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
3
http://www.sachtienganh. org
Kỹ năng quan trọng nhất của tiếng Anh là gì? Kỹ năng nào nên có để giao tiếp
t
ốt. Rõ ràng số một đó là sự lưu loát và trôi chảy. Sự lưu loát là g
ì? L
ưu loát là khả
năng nói (và hi
ểu) tiếng Anh một cách nhanh chóng, dễ dàng mà không cần phải dịch
ra ngôn ng
ữ mẹ đẻ. L
ưu loát nghĩa là bạn có thể giao tiếp dễ dàng với một người thông
th
ạo, họ dễ dàng hiểu ý bạn nói và bạn cũng dễ dàng hiểu họ. Chính xá
c là b
ạn nói và
hiểu ngay tức thì. Sự lưu loát là một đích đến quan trọng nhất, theo nghiên cứu chỉ có
m
ột cách duy nhất để trở nên lưu loát thông thạo.
B
ạn không giỏi tiếng Anh bằng cách đọc sách, bằng việc đến các trung tâm Anh
ng
ữ và học thuộc các cấu
trúc ng
ữ pháp.Nghe chính là chìa khóa của thành công. Để
tr
ở nên thông thạo tiếng Anh bạn nên có nhiều sự nghe đi nghe lại, đó là cách huy nhất,
b
ạn n
ên học với đôi tai, không học bằng mắt. Nghe như thế nào là tốt nhất? Nghe
nh
ững gì có thể hiểu được và ng
he l
ại nhiều lần. Cả 2 đều quan trọng: phải hiểu những
gì mình nghe
đư
ợc và nghe đi nghe lại.
N
ếu bạn không hiểu những điều bạn nghe hoàn toàn vô nghĩa, điều đó giải thích
t
ại sao nghe tiếng Anh tr
ên TV không giúp nhiều cho bạn, đa phần là bạn không hiểu
hết câu chuyện, nó quá khó và quá nhanh. Điều đó thật sự đúng chứ? Nếu bạn không
hi
ểu khả năng tiếng Anh của bạn không đ
ược cải thiện, vì thế những tư liệu luyện nghe
ph
ải dễ, do đó bạn nên nghe từ những bài dễ.
Đa ph
ần những sinh vi
ên thường chọn nghe nh
ững b
ài ph
ức tạp và khó cho nên
vi
ệc học của họ rất chậm. Chọn nghe những bài dễ bạn sẽ nói nhanh hơn.Hiểu không
chưa đủ, đó mới chỉ là 1/2 của phương pháp, phần còn lại là phải nghe đi nghe lại. Nếu
b
ạn nghe 1 từ mới chỉ có 1 lần, bạn sẽ sớm quên nó, bạn
nghe 5 l
ần bạn vẫn có thể
quên, v
ậy bao nhiêu lần là cần thiết? Nhiều người nghĩ rằng nghe khoảng 30 lần sẽ
nh
ớ m
ãi mãi nhưng thật ra bạn phải nghe nó từ 50
-100 l
ần!
Chính vì
điều này tôi đã bảo sinh viên của mình hãy nghe các bài học nhiều lần
và nghe m
ỗi
ngày, tôi khuy
ến cáo họ nên nghe 30 lầ
n tr
ở nên cho mỗi bài (có thể
4 l
ần/
ngày cho 1 tu
ần)
:
- Nên nghe t
ỉ mỉ: Nghe những từ có liên quan trong cùng một chủ đề sẽ tốt hơn
nghe nhi
ều điều khác nhau của nhiều chủ đề.
- Chia vi
ệc nghe ra làm nhiều lần trong
ngày: l
ắng nghe 2 giờ không nghỉ hoặc
chia ra nhiều lần trong ngày, việc nào tốt hơn? Bằng cách chia ra làm nhiều lần bạn sẽ
nh
ớ nhiều từ hơn và học nhanh hơn, tốt nhất là nghe 30 phút buổi sáng, 30 phút lúc
ngh
ỉ trưa, 30 phút trước khi về và 30 phút trước
khi ng
ủ… đây cũng là thời gian biểu tôi
khuy
ến cáo cho sinh vi
ên của tôi.
- S
ử dụng iPod hay máy nghe nhạc cũng là một giải pháp hay vì bạn có thể học
b
ất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
4 http://www.sachtienganh.org
Effortless English là 1 h
ệ thống học hiểu sâu, bạn sẽ học qua mỗi bài h
ọc 1 cách
d
ễ dàng
. B
ạn sẽ học trong
s

tho
ải mái,
thư gi
ãn,
d
ần dần khả năng nói tiếng anh của
b
ạn sẽ tự động tăng lên làm bạn bất ngờ khi nhận ra điều đó.
Theo thống kê, có tới 10 triệu người trên khắp thế giới đ
ã c
ải thiện được khả
năng nói tiếng anh của mình với phương pháp Effortless English :
Trang web của tác giả : http://effortlessenglish.com/
Cộng Đồng Effortless English Vietnam : http://sachtienganh.org/
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
5
http://www.sachtienganh. org
Cách h
ọc theo ph
ương pháp Effor
tless
English
M
ỗi bài học có 3
-4 t
ập tin bài học khác nhau, bạn sẽ phải học các file này trong 1
tu
ần hoặc h
ơn, điều này rất quan trọng, chỉ
M
ỘT
bài h
ọc cho
1 tu
ần
, n
ội dung trong
m
ỗi bài học bao gồm:
- A Text Article (file .PDF): Đ
ọc bài text, không cần phải nghiên cứu. Đừng cố gắng
nh
ớ nó, chỉ đọc một vài lần mỗi ngày và xem lại từ mới. Dùng từ điển tra những từ khó
n
ếu cần thiết.
- Audio Article (MP3): Chỉ nghe và thư giãn, nghe 1 vài lần mỗi ngày cho 1 tuần. Cái
đích c
ủa bạn là hiểu 100% ngay lập tức và tự động.
- Vocabulary Lesson (file .MP3): Ch
ỉ nghe, đừng cố gắng nhớ từ.
- Mini-Story (file .MP3): Đây là ph
ần quan trọng nhất. Lần thứ nhất chỉ nghe. Sau đó
nghe và ng
ừng sau mỗi câu hỏi. Trả lời các câu hỏi
th
ật lớn bằng tiếng Anh, sau đó
nghe lại. Đừng lo lắng nếu bạn không hiểu gì. Đừng lo lắng về các lỗi. Trong Mini -Story
b
ạn chỉ cần l
àm 3 điều:
+ Sau m
ỗi phát biểu trong bài học, bạn chỉ cần nói “Ah” hoặc “Oh”.
+ Tôi h
ỏi 1 câu hỏi mà bạn sẽ biết câu trả lờ
i, ch
ỉ cần trả lời ý
, không c
ần trả lời
nguyên câu, 1 t
ừ hoặc 2 từ là đủ.
+ Tôi hỏi một câu hỏi mà bạn không biết trả lời, hãy đoán, đoán thật lớn, chỉ cần 1 hoặc
2 t
ừ, không cần nguy
ên câu. Trả lời đúng và chính xác không quan trọng, quan trọng
nh
ất là ph
ải trả lời nhanh, c
àng nhanh càng tốt (nhớ rằng 1 hoặc 2 từ là tốt nhất). Cái
đích
ở đây là tốc độ phản xạ, ban đầu có thể là khó đối với bạn, dùng nút Pause nếu
c
ần.
Một vài bài học có thêm một số phần sau:
- Point Of View Mini-Stories: H
ọc ngữ pháp tiếng
Anh m
ột cách tự động, chỉ cần nghe
c
ẩn thận, không cần quan tâm nhiều đến các luật lệ. Không phải b
ài học nào cũng có
POV Mini-Stories.
- Commentaries: Đây là ph
ần nói mở rộng về một chủ đề n
ào đó, hầu hết chúng không
khó. Nếu thấy khó quá có thể bỏ qua và thứ giãn, phần này không quan trọng .
- Cách xem phim đ
ể nâng cao khả năng nghe hiệu quả:
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
6 http://www.sachtienganh.org
Xem nh
ững đoạn phim: ở đây nhấn mạnh là chỉ xem từng đoạn, không nên xem toàn
b
ộ vì như vậy bạn sẽ không hiểu được, xem 1 đoạn 2
-3 phút/ tu
ần là tốt nhất.
+ Đ
ầu tiên
xem c
ảnh đó với phụ đề tiếng Việt, điều này sẽ giúp bạn hiểu nội dung.
+ Th
ứ hai xem lại với phụ đề tiếng Anh, dừng và dùng từ điển tra những từ không hiểu,
vi
ết lại các đoạn hội thoại ra giấy.
+ Xem l
ại đoạn phim vài lần với phụ đề tiếng Anh.
+ Nghe không c
ần phụ đề một v
ài lần.
+ L
ặp lại các b
ước và xem mỗi ngày cho 1 tuần.Trong tuần thứ 2 xem cảnh tiếp theo và
cho đ
ến khi hết, sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành bộ phim nhưng như vậy khả
năng giao ti
ếp của bạn mới cải thiện được.
- Nghe k
ết hợp với
đ
ọc cũng là một cách hiệu quả, cải thiện cách phát âm. 6 tháng để
nghe nói thông th
ạo:Theo các sự gợi ý trên kết hợp với 7 luật căn bản (sẽ trình bày
sau) thì b
ạn sẽ nghe nói tiếng Anh thành thạo.Tôi đã dạy tiếng Anh hơn 10 năm, mỗi
sinh viên áp d
ụng cách
c
ủa tôi đều thành công, và luôn luôn cách Effortless English là
chìa khóa c
ủa th
ành công.
B
ạn cảm thấy mệt mỏi với cách học truyền thống, mệt mỏi
v
ới các bài tập tiếng Anh, mệt mỏi phải đến các trung tâm Anh ngữ với các cấu trúc
ng
ữ pháp tẻ nhạt.
7 lu
ật
cho vi
ệc học tiếng Anh
1. H
ọc nhóm từ, th
ành ngữ, không học riêng lẻ từng từ.
2. Không h
ọc ngữ pháp.
3. Nghe trư
ớc (quan trọng).
4. H
ọc chậm, sâu là tốt nhất.
5. Dùng POV và Mini-stories đ
ể học ngữ pháp một cách tự động.
6. Ch
ỉ dùng những tư liệu và bài họ
c th
ực tế.
7. Nghe, sau đó tr
ả lời, không nghe và lặp lại.
H
ệ thống Effortless English l
à gì? Nó bao gồm 3 phạm vi: cơ thể, tinh thần và
phương pháp. B
ằng cách sử dụng thành thạo và khoa học các kỹ thuật này bạn sẽ cải
thi
ện khả năng nghe nói của m
ình một
cách đáng k
ể, bạn nói nhanh h
ơn và một cách
t
ự động. Mỗi cách đều quan trọng và góp phần làm nên điểm mạnh của Effortless
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
7
http://www.sachtienganh. org
English. Chúng ta sẽ hiểu rõ 3 phạm vi này trong từng bài học. Sau đây là thời gian
bi
ểu mà bạn có thể áp dụng để học:
- L
ời khuyên
:
1. Đ
ầu tiên, đọc
Text article. Đọc và xem lại nó, không học thuộc. Không nên cố nhớ
nó.
2. Nghe Vocabulary Lesson 1 vài lần.
3. Nghe Mini-Story Lesson vài lần.
4. Nghe Point of View Mini-Story vài lần ( nếu có ).
5. Nghe Audio thật nhiều lần.
6. Nghe Commentary ( nếu có và nếu có thể hiểu ) 1 lần.
* Học 1 bài trong 1 tuần hoặc hơn. Đúng vậy, chỉ 1 bài cho ít nhất 1 tuần. Nếu
bạn cảm thấy nhàm chán, hãy nghe lại Mini-Story lesson và trả lời các câu hỏi nhanh,
nhanh hơn nữa.
* Mỗi ngày, nghe tất cả các phần nghe trong 1 bài. Hãy cố gắng nghe mỗi phần (
trong 1 bài ) ít nhất 2 lần mỗi ngày.
* Nghe ít nhất 1 giờ mỗi ngày. Hai giờ mỗi ngày là tốt nhất. Sẽ tốt hơn nếu bạn
chia ra để nghe cả ngày. Ví dụ : 30 phút buổi sang, 30 phút trên đường đi làm, 30 phút
buổi trưa, 30 phút khi về nhà và 30 phút trước khi đi ngủ.
* Thư gi
ãn : B
ạn không cần ngh
ĩ v
ề ngữ pháp, chỉ cần nghe và bạn sẽ thích
những bài nghe đó.
* Hãy bắt đầu với bài học đầu tiên ( từ trên xuống ).
* Ngay cả khi bài học đó quá dễ, bạn cũng chỉ nên nghe 1 bài trong 1 tuần ( mỗi
ngày nghe đủ cả bài, lặp đi lặp lại trong 1 tuần hoặc hơn ). Có thể những từ mới trong
đó bạn đ
ã bi
ết, nhưng bạn cần nhớ nó sâu trong đầu.
* Nếu bài học khó hơn – chỉ cần thư gi
ãn.
Bạn có thể nghe 1 bài trong 4 hoặc
10 tuần nếu cần thiết. Đừng lo lắng về việc còn nhiều bài, điều đó không quan trọng.
Hãy thư giãn và hiểu nó dần dần. Bạn sẽ cải thiện rất nhanh ngay cả khi nghe 10 tuần 1
bài.
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
8 http://www.sachtienganh.org
Lịch học cụ thể ( có thể điều chỉnh cho phù hợp với thời gian của bạn ):
- Sáng s
ớm:
+ Nghe Vocab và Mini-stories (20-30 phút) Going to work (or Late Morning):
+ Nghe l
ại Mini
-Stories m
ột vài lần (20 phút).
+ Nghe POV m
ột v
ài lần (10 phút).
- Lunch time:
+ Nghe (và đ
ọc) Main Article một vài lần.
- Going home (or Early evening)
+ Nghe Mini-Stories m
ột v
ài lần
+ Nghe POV m
ột vài lần
- Trư
ớc khi ngủ:
+ Nghe Main Article m
ột vài lần
NÊN VÀ KHÔNG NÊN
Không:
- Ng
ồi một chỗ khi nghe.
- Đ
ọc textbook, sách ngữ pháp, hay sách từ vựng.
- Đ
ứng hoặc ngồi với t
ư thế không tốt trong khi học.
- Gi
ữ những
s
ự tin tưởng tiêu cực về tiếng Anh.
- Làm bài t
ập trong Workbook.
- Nh
ớ cấu trúc ngữ pháp.
- Tới những lớp học Tiếng Anh truyền thống.
Nên:
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
9
http://www.sachtienganh. org
- Di chuyển cơ thể trong khi học.
- Dùng cách di
ễn tả hay tư thế để diễn tả những từ ngữ khó.
- H
ọc bằng tai.
- Phát tri
ển v
à rèn luyện sự tin tưởng tích cực.
- Cư
ời mỗi khi nghe tiếng Anh.
- Dùng Mini-stories để học sâu.
- Hình dung mình nói ti
ếng Anh một cách dễ dàng.
- Chú tr
ọng những ki
ên trì nhỏ và cải thiện nó hàng ngày.
- H
ọc ngữ pháp với POV lessons.
- Thư gi
ãn
và gi
ải trí khi học.
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
10 http://www.sachtienganh.org
H
ỏi đáp về Efforless English
Nh
ằm giúp các bạn mới tiếp cận với phương pháp Efforless English
còn nhi
ều
câu h
ỏi thắc mắc. Chúng tôi
xin đư
ợc cập nhật một số câu hỏi li
ên quan đến phương
pháp này.
1) H
ỏi : Tôi có cần phải mua
sách Effortless English không ?
Tr
ả lời :
B
ạn không cần phải mua sách vẫn có thể học được, bạn có thể download các
file transcripts đ
ịnh dạng .pdf của tác giả tại trang web của chúng tôi:
http://www.hoctienganh.99k.org
Tuy nhiên n
ếu bạn mua trọn
b
ộ sách thì bạn sẽ có những lợi điểm sau :
- Đ
ầu tư một lần cả sách và đĩa bao giờ cũng dễ hơn là chỉ mua đĩa và
h
ọc tới đâu
in
t
ới đó. Bạn sẽ thấy mỗi lần in ra là một lần tốn tiền , tốn công đi lại, hơn nữa bài in ra ở
d
ạng rời rạc rất khó lữu giữ bảo
qu
ản để sau này có thể học lại
.
- Thay vì lúc nào h
ọc tiếng anh bạn cũng
ph
ải phụ thuộc v
ào máy tính Laptop hay sử
d
ụng máy tính để bàn rất tốn điện, thì
b
ạn có thể học bất cứ nơi đâu với một chiếc máy
MP3, ho
ặc một chiếc điện thoại loại có thẻ nhớ và 1
quy
ển sách.
Hơn n
ữa việc ngồi
h
ọc li
ên tục với máy tính sẽ
gây đau vai và m
ỏi mắt.
- B
ản chất của ph
ương pháp Effortless English là học bằng phương pháp nghe, nên
b
ạn sử dụng máy MP3 + sách sẽ hiệu quả hơn nhiều so học trên máy tính. Khi bạn gặp
t
ừ nào n
ghe mãi không nh
ận ra được thì bạn mở sách ra xem ngay rồi đóng sách lại .
N
ếu bạn phải chờ đợi thời gian khởi động máy tính mới mở ebook ra xem đ
ược thì sự
hưng ph
ấn học tiếng anh cũng giảm đáng kể,
và b
ạn cảm thấy học tiếng anh là một sự
kh
ổ sở, điều n
à
y đi ngư
ợc lại với ph
ương pháp học tiếng anh đơn giản và dễ dàng của
A.J.Hoge. Đây c
ũng là nguyên nhân chính khiến rất nhiều bạn
kh
ẳng định Efforltess
English là m
ột phương pháp học hay nhưng lại bỏ cuộc sau một vài tuần lễ đầu.
- Hầu hết những ai học trên máy tính đều không đ

kiên trì để học hết chương trình.
2) B
ộ sách ở n
ơi
hoctienganh.99k.org giá khá cao, tôi có th
ể tự in ra với giá rẻ
hơn ?
Tr
ả lời :
Đúng là giá mua nguyên b
ộ sách Effortless English A.J.Hoge là một món tiền
l
ớn, nhưng thực sự giá sá
ch chúng tôi bán ra không quá m
ắc như bạn nghĩ.
Công vi
ệc mà chúng tôi đã làm giúp bạn:
+ Tài liệu các bạn down trên mạng không thể in thành sách, vì vậy chúng tôi đã nối 385
ebook .pdf r
ời rạc lại thành 5 ebook đầy đủ cho mỗi DVD.
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
11
http://www.sachtienganh. org
+ S
ắp xếp
ebook theo th
ứ tự khoa học ph
ù hợp với DVD (
đi
ều n
ày rất quan trọng, nếu
làm không t
ốt sẽ gặp khó khăn trong việc học
)*
+ Xóa các ch
ữ thừa, xóa bỏ trang trắng
+ Thêm các đ
ề mục.
+ Đánh s
ố trang cho toàn bộ ebook.
+ Làm trang m
ục lục, l
àm trang bìa.
+ Đem ra d
ịch vụ in, b
ìa in màu, các bài học in trắng đen bằng giấy A4 loại tốt hiệu
Plus đ
ịnh lượng 70mg
+ Làm bìa ki
ếng bao ngo
ài.
3) H
ỏi : Phương pháp Effortless English yêu cầu một tuần chỉ học có một bài , 1
tháng h
ọc
4 bài, 6 tháng h
ọc đ
ược 24 bài
thì làm sao có th
ể nói l
ưu loát trong
vòng 6 tháng
được? Hơn nữa tôi thấy các bài ban đầu rất dễ, từ vựng quá đơn
gi
ản n
ên tôi đọc hiểu rất nhanh, vậy tôi có thể học nhiều bài trong một tuần được
không ?
Tr
ả lời :
A.J.Hoge đ
ã th
ực hiện khảo sát 2 nhóm sinh
viên : m
ột nhóm học một
tuần 1 bài, và nhóm học một tuần 3 bài. Sau 6 tháng A.J.Hoge nhận thấy nhóm sinh
viên h
ọc 1 tuần 1 b
ài họ nói trôi trảy hơn hẳn, những từ vựng nào họ chưa biết thì họ
dùng cách gi
ải thích nghĩa dựa vào vốn từ vựng họ đã có. Nhóm họ
c m
ột tuần 3 bài thì
nói ti
ếng anh rất ngập ngừng, họ rất loay hoay khi giải thích một ý tưởng nào đó mà họ
chưa có v
ốn từ vựng.
A.J.Hoge khẳng định rằng, các bài tiếng anh hiện có đến hàng triệu triệu bài, và
b
ạn học cả đời cũng không bao giờ học hết, điề
u quan tr
ọng đ
ó là b
ạn nhớ được bao
nhiêu nh
ững gì bạn đã học. Theo A.J.Hoge thì để nói tiếng anh lưu loát không yêu cầu
b
ạn phải có vốn từ vựng phong phú m
à quan trọng đó là bạn phải nhớ như in những gì
b
ạn đã học, bạn nói ra phải đúng như cách mà người bản ngữ nói, bạ
n ph
ản xạ trả lời
không cần suy nghĩ khi nghe câu hỏi, và nếu bạn gặp khó khăn trong việc diễn đạt một
ý nào
đó mà bạn chưa biết từ vựng thì bạn phải biết cách giải thích dựa vào vốn từ
v
ựng sẵn có của bạn.
Theo Vi
ện nghiên cứu ngôn ngữ Washington, để giao
ti
ếp được chỉ cần học
thu
ộc 800 từ thông dụng nhất. Với vốn từ này,
b
ạn có thể viết được bài đăng trên tờ
New York Times đ
ối với tiếng Anh và trên tờ Le Monde bằng tiếng Pháp.Eran
Katz –
ngư
ời lập kỷ lục có thể nhớ được dãy dài 500 chữ số
- cho bi
ết, vớ
i 800 t
ừ có thể làm
ch
ủ một ngôn ngữ, nh
ư vậy nếu mỗi ngày học 20 từ thì trong vòng 1 tháng có thể học
đư
ợc 1 ngôn ngữ.
(Trích bài Eran Katz – ngư
ời có trí nhớ tốt nhất thế giới
-
Báo VietNamnet )
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
12 http://www.sachtienganh.org
4) H
ỏi:P
hương pháp Effortless English phù h
ợp với những người ở trình độ nào?
Tr
ả lời :
Phương pháp Effortless English phù h
ợp với ng
ười có trình độ từ cơ
b
ản tới nâng cao. Yêu cầu để học theo phương pháp Effortless English được tốt đó là
b
ạn có tr
ình độ tiếng anh
căn b
ản v
à biết cách tra từ điển Anh
-Vi
ệt.
5) H
ỏi:Effortless English là một phương pháp học bằng cách nghe, vậy tôi có cần
ph
ải học th
êm các kỹ năng Speaking, Writing, Grammar, Reading nữa không ?
Tr
ả lời :
Phương pháp Effortless English đ
ã bao gồm cả các
k
ỹ năng : Listening,
Speaking, Grammar , Reading, Writing r
ồi bạn không cần phải học thêm bất kỳ kỹ năng
nào n
ữa. Giải thích cụ thể hơn như sau :
- Speaking : Trong ph
ần audio mini
-story các b
ạn sẽ nghe A.J.Hoge đọc lần lượt từng
câu trong bài text , sau m
ỗi câu được đọc lên, tác giả sử dụng nhiều cấu trúc đặt câu
h
ỏi (yes/no, who/what/why/where/, tag question…) để hỏi bạn nội dung của
câu mà
A.J.Hoge v
ừa đọc lên trước đó. Bạn bấm nút Pause || trên máy MP3 ngừng lại và trả lời
câu h
ỏi, sau 1 đến 2 ng
ày họ
c thì b
ạn sẽ tăng dần mức phản xạ trả lời câu hỏi th
ì bạn
s
ẽ trả lời được ngay không cần phải nhấn nút Pause nữa. Sau khi trả lời xong, bạn bấm
nút Pause đ
ể tiếp tục nghe câu trả lời của tác giả và kiểm tra lại câu trả lời của bạn có
đúng không. Thư
ờng th
ì
A.J.Hoge dùng 2 cách tr
ả lời : cách ngắn gọn v
à cách đầy đủ,
nhưng A.J.Hoge khuy
ến khích người học trả lời sao cho thiệt ngắn gọn và thiệt
nhanh,
không nh
ất thiết phải đúng chính xác v
à chỉ nên gói gọn trong khoảng 2
-3 t
ừ l
à đủ.
- Grammar : Trong h
ầu hết
các bài h
ọc (một số bài không có), tác giả có đưa ra phần
Point of View, chính bài h
ọc n
ày sẽ làm cho bạn nói tiếng anh tự động đúng văn phạm.
Ở phần Point of view , A.J.Hoge s
ẽ trình bày lại nội dung bài text ở nhiều thời điểm
khác nhau : quá kh
ứ, hiện
t
ại, t
ương lai, hiện tại hoàn thành. Nhiệm vụ của bạn là nghe
và t
ự trình bày lại bài text giống như tác giả vậy. Từ khả năng diễn đạt lại bài text ở
nhi
ều thời điểm khác nhau một cách thần tốc, sẽ giúp bạn khi nói tiếng anh sẽ tự động
đúng văn ph
ạm v
à pho
ng cách r
ất tự nhi
ên như người bản ngữ vậy.
- Reading : Kỹ năng này có ngay khi bạn đọc hiểu bài text, bài học ngày một khó hơn
và dài h
ọc trình khả năng đọc của bạn cũng tốt hơn.
- Writing : Khi mà trình
đ
ộ Grammar, Speaking, Reading, Listening, Vocabualr
y c
ủa
b
ạn ngày một tốt lên, thì đương nhiên khả năng viết của bạn cũng giỏi dần lên, bạn viết
câu s
ẽ tự nhiên đúng cấu trúc văn phạm, câu của bạn sẽ được viết theo nhóm từ chứ
không ph
ải ở dạng lắp ghép từ đ
ơn, vì các nhóm từ đã vô hình ăn sâu vào trí não
c
ủa
b
ạn trong quá trình bạn học. Câu tiếng anh bạn viết ra cũng hết sức tự nhiên giống như
b
ạn viết câu Tiếng Việt m
à không cần phải quan tâm đến ngữ pháp.
- Vocabulary : B
ạn sẽ được nghe tác giả giải thích các từ vựng khó ở trong bài học
b
ằng các từ vựng
r
ất đ
ơn giản và dễ hiểu cộng với một ví dụ cụ thể. Cũng qua đó bạn
s
ẽ học được cách giải thích một vấn đề bạn chưa biết từ vựng bằng vốn từ vựng mà
b
ạn đ
ã có.
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
13
http://www.sachtienganh. org
6) Hỏi : Các phần trong một bài học gồm những gì, và thứ tự học như thế nào ?
Tr
ả lời :
Trong m
ột
bài s
ẽ có 4 file audio : bài text, mini
-story, vocabulary, Point of View
và 4 file pdf là transcripts (riêng DVD1 level 3+4, DVD3, DVD4 ch
ỉ có transcripts của b
ài
text) . Th
ứ tự học trong một ngày như sau :
+ B
ạn nghe audio b
ài text một vài lần , nếu cần
b
ạn tra từ điển các từ ch
ưa biết để đảm
bảo bạn nghe và hiểu hết nội dung bài text.
+ Ti
ếp theo bạn nghe file audio Vocabulary một vài lần, A.J.Hoge sẽ giải nghĩa từ vựng
khó trong bài text, yêu c
ầu bạn nghe hiểu được hết những gì tác giả muốn nói, nhưng
bạn không cần phải ghi nhớ các từ vựng.
+ B
ạn chuyển qua phần nghe Audio Mini
-story, b
ạn được yêu cầu trả lời thiệt nhanh
các câu h
ỏi A.J.Hoge n
êu ra, phần này bạn nghe nhiều nhất trong ngày.
+ Cu
ối c
ùng bạn nghe audio phần Point of View và cố gắng tự diễn
đ
ạt lại giống nh
ư
A.J.Hoge nói.
Trong quá trình nghe, n
ếu gặp từ n
ào không biết thì bạn có thể mở transcripts ra xem,
sau đó l
ại đóng transcripts lại và nghe tiếp.
7) H
ỏi : Trong DVD1 có 4 Level , mỗi level có nhiều b
ài học, vậy một tuần tôi học
m
ột bài ha
y m
ột level?
Tr
ả lời :
M
ột tuần bạn học một bài , ngày nào bạn cũng nghe đi đi nghe lại một bài,
m
ỗi ngày bạn nên chia thời gian học làm 3 lần vào các giờ rảnh, mỗi lần khoảng 30
phút là đ
ủ.
8) Hỏi : Nếu tôi có nhiều thời gian , tôi học một ngày 2-5h mỗi ngày thì tôi học 2
bài trong m
ột tuần được không ?
Tr
ả lời :
B
ạn d
ành càng nhiều thời gian học trong một ngày thì càng tốt , như vậy mức
đ
ộ nhớ sẽ sâu hơn, đặt nền tảng cho các bài học
ti
ếp theo. Nhưng bạn vẫn phải tuân
th
ủ nguyên tắc, 1 tuần chỉ học mộ
t bài. Theo A.J.Hoge thì ng
ười bản ngữ nghe một từ
l
ập đi lập lại từ 1000 lần trở nên thì mới nhớ như in vào đầu, vậy thì bạn cũng cần phải
nghe đi nghe l
ại càng nhiều lần càng tốt, khi nền tảng kiến thức bạn càng vững chắc thì
sau này b
ạn tiến c
àng nhanh
và b
ạn sẽ không bao giờ qu
ên, dù cả năm bạn không nói
ti
ếng Anh, nhưng khi nói tiếng Anh thì bạn vẫn nói rất tự động.
A.J.Hoge c
ũng luôn các học vi
ên rằng : chúng ta không cần phải có vốn từ vựng
nhiều, vì khi chúng ta thiếu từ vựng để diễn đạt ý muốn nói , thì chúng ta có thể dùng
cách gi
ải thích bằng các từ vựng m
à chúng ta có sẵn trong đầu rồi. Việc chúng ta sử
d
ụng từ vựng mới chưa hiểu hết ý nghĩa và cách sử dùng,
r
ất dễ làm người bản ngữ
hi
ểu lầm.
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
14 http://www.sachtienganh.org
9) H
ỏi : Nếu trong một tuần, tôi học không liên tụ
c do tôi b
ận công việc, hoặc do
bài quá khó đ
ối với sức của tôi, tôi cảm thấy mức độ hiểu bài chưa được tốt lắm.
V
ậy tôi qua bài mới hay tiếp tục học bài cũ 1 tuần nữa ?
Tr
ả lời :
Theo A.J.Hoge thì t
ối thiểu 1 tuần bạn chỉ học 1 b
ài , để số lần nghe đi n
ghe
l
ại các từ vựng đạt mức ghi nhớ sâu.
N
ếu bạn học 1 bài trong 1 tuần chưa tốt thì bạn
nên h
ọc tiếp 1 tuần nữa, nếu cần thì 1 tháng học 1 bài càng nhớ lâu hơn. Điều này bạn
t
ự đánh giá v
à quyết định thời gian học 1 bài , nhưng tối thiểu là 1 tuần bạn nh
é.
H
ỏi : Dấu hiệu n
ào giúp tôi nhận ra tôi đã hoàn tất một bài học ?
Tr
ả lời : Một bài học được xem là học đạt yêu cầu khi phải thỏa các yêu cầu sau :
- H
ọc 1 bài tối thiểu 1 tuần, hoặc 7 ngày liên tục.
- Khi nghe A.J.Hoge đ
ọc câu hỏi xong, bạn phản xạ
tr
ả lời ngay lập tức m
à không cần
ph
ải suy nghĩ, không cần bấm phím Pause trên máy MP3 Player. Nếu bạn vẫn còn phải
suy ngh
ĩ để t
ìm câu trả lời thì có nghĩa là bạn chưa đạt đến mức phản xạ, bời vì phản
x
ạ tức là bạn làm điều gì đó một cách tự động mà khôn
g c
ần phải suy nghĩ gì cả. Nếu
b
ạn thấy bài học vẫn chưa đạt yêu cầu thì bạn có thể học bài thêm một tuần nữa, hoặc
h
ọc 1 tháng một b
ài cũng không sao cả.
- Khi b
ạn đã đạt đến mức phản xạ tự động rồi mà vẫn chưa hết một tuần thì bạn vẫn
c
ần phải tiếp tục h
ọc để số lần bạn nghe đủ để đạt đến mức nhớ nh
ư in vào đầu bởi vì
ngư
ời bản xứ họ nghe 1 từ hàng 1.000 lần để có thể dùng từ đó một cách tự nhiên.
10) H
ỏi : Theo A.J.Hoge thì một ngày nên chia là 3 khoảng thời gian học : sáng

chi
ều
– t
ối , nhưng do bận
công vi
ệc tôi không thể sắp xếp thời gian học như vậy
đư
ợc. Vậy tôi có thể học v
ào những khoảng thời gian tôi rảnh việc được không ?
M
ỗi lần học tôi có cần phải ôn lại phần đã học không ?
Tr
ả lời :
T
ất nhiên nếu bạn chia làm 3 khoảng thời gian học thì bạn
s
ẽ nhớ lâu hơn, vì
m
ỗi lần học xong, trí não cần có khoảng thời gian để tự lưu vào bộ nhớ sâu. Tuy nhiên
b
ản chất của phu
ơng pháp Effortless English là học tiếng anh dễ dàng, vì vậy bạn có
th
ể sắp xếp thời gian học tiếng anh vào các thời điểm mà bạn rảnh
nh
ất để bạn có tinh
th
ần học tiếng anh một cách thoải mái nhất.
Trong m
ột ngày, mỗi lần học bài, bạn nên nghe lại audio bài Text, Vocabulary Audio và
ph
ần Mini
-Story Audio b
ạn đ
ã trước đó
2-3 l
ần, để nhớ b
ài kỹ hơn. Mỗi lần bạn ôn lại
bài h
ọc là một lần gh
i nh
ớ sâu hơn.
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
15
http://www.sachtienganh. org
11) Hỏi : Tôi có cần phải ôn lại các bài đã học không ?
Tr
ả lời :
Theo Eran Katz, tác gi
ả quyển sách “Bí mật của một trí nhớ siêu phàm” chỉ ra
r
ằng : để ghi nhớ một b
ài học sâu
trong trí não thì b
ạn cần phải học ôn lại sau 1h, 24h,
1 tu

n, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Ví d
ụ , bạn đang học bài thứ 2, thì bạn vẫn phải ôn lại
bài 1 c
ủa tuần trước vài lần, sau đó
kho
ảng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng bạn lại ôn lại bài
1. B
ạn l
àm tương tự cho các bài 2,3,4….
12) H
ỏi : Nếu b
ài dài quá, tôi h
ọc trong một lần không thể hết đ
ư
ợc bài, vậy tôi
ph
ải làm sao ?
Tr
ả lời :
N
ếu b
ài dài quá thì bạn có thể chia bài ra làm nhiều phần nhỏ để học, tác giả
làm ví d
ụ cho bạn thấy ở bài A Kiss , tác giả chia bài ra làm 2 phần a Kiss A và a Kiss
B. Khi chia nhỏ bài học, bạn hãy xem mỗi phần nhỏ là một bài riêng biệt, như vậy bạn
đ
ã chuyển một bài dài thành một bài ngắn hơn. Việc chia nhỏ bài học sẽ giúp bạn học
d
ễ dàng hơn vì số lượng từ vựng bạn cần phải nhớ sẽ ít đi, bạn cảm thấy bạn học tiến
b
ộ h
ơn, mau tiếp
thu, t
ạo đ
à hưng phấn cho bạn học những phần tiếp theo.
”B
ẻ nguy
ên
m
ột bó đũa thì không bẻ được, nhưng bẻ dần từng cây đũa thì cuối cùng bạn cũng bẻ
hết bó đũa”
13) H
ỏi : Tôi thấy trong phần câu trả lời mẫu của tác giả, có câu trả lời ngắn
g
ọn
kho
ảng 2,
3 t
ừ v
à câu trả lời dạng đầy đủ. Vậy tôi sẽ trả lời theo cách phản xạ trả
l
ời ngắn gọn hay trả lời đầy đủ ?
Tr
ả lời :
Effortless English là m
ột ph
ương pháp học tiếng anh mô phỏng cách học
tiếng anh của trẻ em người bản ngữ. Quan sát một em bé bắt đầu tập nói, bạn sẽ thấy
lúc đ
ầu em bé chỉ nói đ
ược 1 từ mà thôi, sau đó bạn cảm thấy vui hơn khi nghe thấy
em bé nói đư
ợc 2
-3 t
ừ cùng một lúc, rồi sau đó vài tháng em bé nói được nhiều hơn và
ch
ỉ 1 năm sau bạn sẽ thấy em bé nói không ngừng, mặc dù vốn từ của em
bé r
ất ít,
nhưng b
ạn thấy đó, em bé nói rất l
ưu loát và phát âm ngày một chuẩn hơn.
Tác giả A.J.Hoge nhấn mạnh bạn cần phải phản xạ thiệt nhanh, chỉ cần 1 -3 từ là đủ,
nhưng sau này khi tr
ình độ bạn giỏi hơn bạn cũng nói được câu ở dạng đầy đủ như của
tác gi
ả A.J.Hoge vậy. Như vậy, trong một bài , những ngày đầu
tu
ần bạn trả lời ở dạng
câu ng
ắn gọn tr
ước, sau đó bạn giỏi hơn thì bạn trả lời câu ở dạng đầy đủ.
14) H
ỏi : Tôi có nhất thiết phải nhấn nút Pause để ngừng lại và trả lời câu hỏi của
A.J.Hoge không ?
Tr
ả lời :
Trong m
ột b
ài học, những ngày đầu tuần, mức độ phản xạ trả lời của bạn
chưa t
ốt thì bạn nên bấm phím Pause để bạn có thời gian suy nghĩ trả lời, nhưng sau
đó th
ì mức độ phản xạ tăng dần lên, bạn có thể trả lời ngay mà không cần phải bấm
phím Pause n
ữa.
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
16 http://www.sachtienganh.org
15) H
ỏi : Theo nh
ư phương pháp Effortless English thì tôi phải trả lời khi nghe
A.J.Hoge h
ỏi. Vậy tôi phải đọc to lên hay tôi nghĩ trong đầu là đủ ?
Tr
ả lời :
Khi tr
ả lời câu hỏi thì bạn có thể đọc to lên hoặc bạn có thể nghĩ ở câu trả lời
ở trong đầu cũng không sao cả. Khi bạn đọc to l
ên thì bạn đang luyện cách phát âm,
còn khi b
ạn nghĩ câu trả lời trong đầu th
ì bạn phản xạ nhanh hơn. Việc nghe và trả lời
ch
ỉ trong suy nghĩ và không phát thành lời, cũng giúp cho bạn
t
ập trung nghe sâu hơn
v
ề mặt ngữ âm, bạn sẽ nghe v
à bắt chước giống y như ngữ âm của A.J.Hoge. Như
v
ậy, theo như kinh nghiệm của XMEN1903, lúc đầu bạn nên nghe và trả lời ở trong
đ
ầu, đến khi bạn cảm thấy bạn “tóm” được tất cả các âm của A.J.Hoge thì bạn phát âm
thành l
ời để l
uy
ện tập l
ưỡi,răng,môi phát âm cho thuần thục.
Theo m
ột nghiên cứu gần đây của các nhà ngôn ngữ học tại Hàn Quốc, thí điểm 2 lớp
h
ọc như sau : một lớp học tiếng anh trong im lặng, họ chỉ nghe tiếng anh và trả lời trong
suy ngh
ĩ . Một lớp học tiếng anh theo
cách truy
ền thống
đó là nghe và tr
ả lời
phát âm
l
ớn tiếng. Kết quả sau 6 tháng thử nghiệm th
ì các học viên lớp học tiếng anh trong im
l
ặng phát âm chuẩn hơn học viên lớp học theo phương pháp truyền thông. Lý giải điều
này, các nhà phân tích ch
ỉ ra rằng
, vi
ệc nghe và phát âm trong suy nghĩ sẽ khiến cho
ngư
ời học tập trung so sánh sự phát âm của họ với người bản ngữ
nhi
ều hơn, điều
này giúp h
ọc viên tiến gần đến sự phát âm giống người bản ngữ nhanh hơn.
16) H
ỏi : Tôi học được gì qua phương pháp Effortles
s English A.J.Hoge này ?
Tr
ả lời :
Qua t
ừng b
ài học của phương pháp Effortless English, bạn sẽ học được từ
v
ựng, ngữ pháp, văn phạm, kỹ năng đọc viết. Nhưng bạn học được thêm một điều
tuy
ệt vời khác đó l
à ngữ âm của người bản ngữ. Bạn sẽ nghe A.J.Hoge
h

i b
ạn v
à trả
l
ời câu hỏi với ngữ âm lúc cao lúc thấp, lúc ồ lên ngạc nhiên, lúc vui cười sảng khoái,
lúc sôi máu khi gi
ận dữ, bạn tưởng chừng như bạn đang nghe và trò chuyện với một
ngư
ời bản ngữ vậy. Đây l
à điều mà không một trung tâm ngoại ngữ
nào
ở Việ
t Nam có
th
ể dạy cho bạn tốt bằng
“Trung tâm MP3 Player” c
ủa A.J.Hoge.
17) H
ỏi : Các bài học trong một đĩa có sắp xếp theo thứ tự không ?
Tr
ả lời :
Các bài h
ọc trong đĩa đ
ược sắp xếp theo đúng thứ tự từ thấp tới cao. Đây là
đi
ểm rất quan trọng của bộ tài
li
ệu Effortless English. Hiện tại ở trên mạng có nhiều
ngu
ồn chia sẻ , nhưng các tài liệu còn thiếu bài và chưa sắp xếp theo trình tự đúng của
tài li
ệu gốc, nh
ư vậy bạn
s
ẽ học b
ài khó và dài ngay từ lúc đầu sẽ khiến bạn cảm thấy
quá s
ức và bỏ cuộc. Ví dụ
VD1.Original Effortless English chưa s
ắp xếp bài học theo
b
ốn cấp độ.
DVD2.Lear Real English s
ắp xếp vị trí thứ 5 l
à sai, vì bài học chỉ khoảng
1/4 trang A4, t
ừ vựng đơn giản, dễ học. Còn DVD5. Power English Now ở vị trí thứ 2 là
không đúng, v
ì bài học dài
2-3 trang A4, ph
ải trình độ cao mới học được.
Phương pháp tự học tiếng anh hàng đầu thế giới
EFFORTLESS ENGLISH
17
http://www.sachtienganh. org
18) Hỏi : Thứ tự đĩa Efforltless English phải được sắp xếp như thế nào ?
Tr
ả lời :
Th
ứ tự đĩa Effortless English như sau :
+ Đ
ĩa 1 : Original Effortless English , gồm 4 cấp độ
+ Đ
ĩa 2 : Learn Real English
: h
ọc tiếng anh qua các t
ình huống thực tế đời thường,
nh
ờ đó mà từ vựng rất gần gũi giúp người học tiếp thu hơn.
+ Đ
ĩa 3 : Bussiness English : Phần n
ày nhằm tăng thêm vốn từ về thương mại, dành
riêng cho các b
ạn ngành kinh tế.
+ Đ
ĩa 4 : Flow English : Nhằ
m giúp ngư
ời học nói tiếng anh trôi trảy sau khi đã học
xong đia 2
+ Đ
ĩa 5 : Power English : Phần này là phần tăng tốc về đích , bài rất dài, từ vựng khó
hơn, tác giả nói nhanh hơn, học cùng lúc với đĩa số 4 là tốt nhất.
+ Đ
ĩa 6 : Vip Program
19) H
ỏi : T
ôi thư
ờng thấy đĩa DVD là các đĩa video, vậy Effortless English là bộ
đ
ĩa học tiếng anh bằng phim phải không?
Tr
ả lời : Effortless English là phuơng pháp học anh bằng cách nghe, nên chủ yếu là các
file mp3, file text và một vài file video tác giả giới thiệ u về phuơng pháp Effortless
English.
Lý do chúng tôi ph
ải sử dụng đĩa DVD để chứa bộ 5 đĩa Effortless English l
à bởi đĩa CD
có dung lư
ợng tối đa là 800Mb, còn đĩa DVD có dung lượng chứa tới 4700Mb. Trong
khi m
ỗi đĩa của Effortless English đề
u có dung lư
ợng
r
ất lớn
, vì v
ậy phải dùng đĩa DVD
m
ới chứa đủ.

Generate time = 0.20155620574951 s. Memory usage = 1.99 MB