Tài liệu luyện từ và câu lớp 3 - Tuần 20

Kế hoạch bài dạy tuần 20
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC – DẤU PHẨY
I – Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ về Tổ Quốc.
- Luyện tập về dấu phẩy (ngăn cách bộ phận trạng ngữ chỉ thời gian với phần còn lại của
câu).
- Giáo dục HS tính cẩn thận, dùng từ chính xác theo chủ đề.
II – Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ kẻ phân loại 2 cột bài tập 1, 3 tờ giấy A
4
viết

3 câu ở bài tập 3.

- Vở

bài tập, bảng đ/s.
III – Hoạt động dạy học:
1) Ổn đònh: (1’) hát

2) Bài cũ: Nhân hoá – Ôn kiểu câu “Ai làm gì?”.
- T nêu tên bài cũ – các yêu cầu khi kiểm tra.
+ Nhân hoá là gì? Nêu ví dụ về những con vật được nhân hoá qua các bài thơ em biết.
+ HS ghi 2 kiểu câu “Ai làm gì?”.
- T nhận xét.
3) Bài mới: (25’) Mở rộng vốn từ: Tổ Quốc – Dấu phẩy.
* T giới thiệu – ghi tựa bài.
 Bài tập 1:
* Mục tiêu: HS nắm được các từ cùng
nghóa với từ chủ đề về Tổ Quốc.
* Cách tiến hành: Học cá nhân, giảng
giải, đàm thoại.
- T cho HS đọc lại yêu cầu của bài tập.
- T cho HS làm bài vào vở – T hướng
dẫn HS tìm từ cùng nghóa.
+ Tổ Quốc.
- T cho HS làm bảng thi làm bài nhanh.

- T cho HS đọc lại kết quả đúng cá
nhân.
 Bài tập 2:
* Mục tiêu: HS nắm được sơ lược tiểu sử
các anh hùng và thành tích. Kể ngắn gọn,
- HS lặp lại tựa bài cá nhân.
- HS đọc yêu cầu cá nhân bài tập.
- HS làm bài vào vở.
+ Đất nước, giang sơn, ...
- HS đại diện lên sửa bài. Nhận xét
bằng bảng đ/s.
- HS đọc theo lời giải đúng.
a) Những từ cùng nghóa với Tổ Quốc:
đất nước, nước nhà, non sông, giang
sơn.
b) Những từ cùng nghóa với bảo vệ:
giữ gìn, gìn giữ.
c) Những từ cùng nghóa với xây dựng:
dựng xây, kiến thiết.
Vở BT
Bảng đ/s
thoải mái, tự do.
* Cách tiến hành: học lớp, phương pháp
thuyết trình.
- T cho HS thoải mái kể chuyện về các
vò anh hùng mà HS biết.
- T có thể cho HS nắm được một số vò
anh hùng điển hình để HS có thể biết
thêm. Ví dụ như các anh hùng trong sách
giáo viên.
- T theo dõi, nhận xét HS kể chuyện.
 Bài tập 3:
* Mục tiêu: HS nắm được cách đặt dấu
phẩy vào đúng chỗ của đuọan văn.
* Cách tiến hành: học nhóm.
- T cho HS đọc yêu cầu của bài tập.
- T cho HS hoạt động tìm ra cách đặt
dấu phẩy vào đoạn văn.

- T treo bảng phụ có đoạn văn đặt dấu
phẩy đúng.
- T cho HS đọc đoạn văn cá nhân.
4) Củng cố – dặn dò: (5’)
- T cho HS nêu lại các nội dung đã học.
- Yêu cầu HS về tìm hiểu thêm các vò
anh hùng.
- Nhận xét tiết.
- HS cá nhân kể chuyện ngắn gọn –
nhận xét – bổ sung lẫn nhau.
- HS có thể nêu tên các vò anh hùng
mà em biết.
- HS đọc cá nhân.
- HS học nhóm và nhóm trình bày
phần thảo luận.
- HS các nhóm nhận xét phần thảo
luận nhóm.
- HS đọc cá nhân.
* Bấy giờ, ở Lam Sơn có ông Lê Lợi
phất cờ khởi nghóa. Trong những năm
đầu, nghóa quân còn yếu, thường bò
giặc vây. Có lần, giặc vây rất ngặt,
quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi.
Bảng
thảo luận

Generate time = 0.13439202308655 s. Memory usage = 1.93 MB