Tài liệu Chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản (Đối với sản phẩm nhập khẩu đã qua khảo nghiệm, nghiên cứu) ppt

Chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo
môi trường nuôi trồng thuỷ sản (Đối với sản phẩm nhập
khẩu đã qua khảo nghiệm, nghiên cứu)
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Nuôi trồng thuỷ sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Nuôi trồng thuỷ sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
1- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ: a) Kiểm tra nội
dung hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký những nội dung chưa đạt
yêu cầu để cơ sở xin đăng ký thực hiện bổ sung, hoàn thiện; b) Tổ chức kiểm tra
điều kiện sản xuất, điều kiện bảo quản (đối với cơ sở nhập khẩu) và kiểm tra chất
lượng sản phẩm của cơ sở đăng ký lần đầu - Sau khi doanh nghiệp bổ sung hoàn
thiện hồ sơ đạt yêu cầu, đóng dấu giáp lai từng bộ hồ sơ và trả lại cho cơ sở đăng
ký 01 bộ và lưu tại Cục 01 bộ. 2- Trong thời hạn 45 ngày (riêng đối với văcxin,
chế phẩm sinh học là 60 ngày) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tổ chức xem
xét, thẩm định hồ sơ (theo mẫu phiếu thẩm định tại Phụ lục 2) và trình Hội đồng
khoa học chuyên ngành đánh giá kết quả kiểm nghiệm, khảo nghiệm, thử nghiệm.
Dựa trên kết quả đánh giá của Hội đồng khoa học chuyên ngành, Cục đề nghị Bộ
ra quyết định công nhận đưa vào Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường
nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành ở Việt Nam. Trong trường hợp không
được Bộ công nhận, Cục thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký những nội
dung chưa đạt yêu cầu. 3- Căn cứ vào Quyết định công nhận của Bộ, Cục cấp Giấy
chứng nhận lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản (Phụ
lục 3B) đồng thời bổ sung vào Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi
trồng thuỷ sản được phép lưu hành ở Việt Nam để công bố rộng rãi đến các đối
tượng có liên quan.
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Mức thu phí về công tác
thú y thủy sản
- Phí: 807.500 đ/Sản
phẩm.
- Lệ phí: 40.000
đồng/Giấy phép.
Quyết định số
60/2008/QĐ-BTC


Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Cục Nuôi trồng
thuỷ sản;

2.


Kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản những nội dung chưa
đạt yêu cầu để bổ sung hoàn thiện. Kiểm tra điều kiện sản xuất,
điều kiện bảo quản (đối với cơ sở nhập khẩu) và kiểm tra chất
lượng sản phẩm của cơ sở đăng ký lần đầu;

3.


Khi bổ sung hồ sơ hoàn thiện đạt yêu cầu, Cục sẽ đóng dấu giáp
lai từng bộ hồ sơ;

4.


Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục sẽ tổ chức xem xét,
thẩm định hồ sơ và trình Hội đồng Khoa học chuyên ngành đánh
giá kết quả kiểm nghiệm, khảo nghiệm, thử nghiệm. Nếu không
được công nhận, Cục sẽ thông báo bằng văn bản những nội dung
chưa đạt yêu cầu;

5.


Căn cứ vào Quyết định công nhận của Bộ, Cục sẽ cấp Giấy
chứng nhận lưu hành

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.

Đơn đăng ký;
2.

Nhãn dự kiến của sản phẩm;
3.

Bản gốc hoặc bản sao hợp pháp báo cáo kết quả khảo nghiệm;
Số bộ hồ sơ:
03 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.

Đơn xin đăng ký lưu hành (Mẫu 1B/ĐKLH)

Quyết định số 03/2007/QĐ-B


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Generate time = 0.31401896476746 s. Memory usage = 1.93 MB