Tài liệu Biểu mẫu " Sơ yếu lý lịch" doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN 1: LỊCH SỬ BẢN THÂN
1. Họ và tên: 2. Nam, nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Địa chỉ hiện tại:
Điện thoại:
5. Dân tộc:
Tôn giáo:
6. Trình độ văn hóa:
Trình độ ngoại ngữ:
7. Đơn vị công tác:

Điện thoại:
8. Ngày vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tại
9. Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam tại
10.Quá trình học tập và làm việc của bản thân:
Ngày tháng năm Học hoặc làm việc gì Ở đâu? Thành tích học
tập và làm việc
/storage2/vhost/convert.store123doc.com/data_temp/document/kya1390638038-doc 13906380389746/kya1390638038.doc 1
PHẦN 2: QUAN HỆ THÂN NHÂN
Lý lịch Cha:
- Họ và tên cha: Sinh năm:
- Bí danh:
- Quê quán:
- Thường trú:
* Trước 30-4-1975:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* Sau 30-4-1975 đến nay:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
/storage2/vhost/convert.store123doc.com/data_temp/document/kya1390638038-doc 13906380389746/kya1390638038.doc 2
Lý lịch Mẹ:
- Họ và tên mẹ: Sinh năm:
- Bí danh:
- Quê quán:
- Thường trú:
* Trước 30-4-1975:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* Sau 30-4-1975 đến nay:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
/storage2/vhost/convert.store123doc.com/data_temp/document/kya1390638038-doc 13906380389746/kya1390638038.doc 3
Lý lịch Anh, chị, em ruột:
- Họ và tên: Sinh năm:
- Quan hệ:
- Quê quán:
- Thường trú:
* Trước 30-4-1975:
-
-
-
-
-
-
-
* Sau 30-4-1975 đến nay:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có sai sót tôi hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật./.
Thủ Dầu Một, ngày tháng năm200
Người khai lý lịch
/storage2/vhost/convert.store123doc.com/data_temp/document/kya1390638038-doc 13906380389746/kya1390638038.doc 4

Generate time = 0.040195941925049 s. Memory usage = 1.93 MB