Kế hoạch tuần 23 - lớp 3


Kế hoạch tuần 23
Lớp Ba 2
THỨ MÔN TÊN BÀI
Hai
21/02
Tập đọc – kể chuyện
Toán
Chào cờ
Nhà ảo thuật
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Chào cờ
Ba
22/02
Tập đọc
Toán
Chính tả
Tự nhiên xã hội
Em vẽ Bác Hồ
Luyện tập
Nghe nhạc (nghe – viết)
Lá cây

23/02
Tập đọc
Toán
Tập viết
Chương trình xiếc đặc sắc
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Ôn chữ hoa Q
Năm
24/02
Đạo đức
Luyện từ & câu
Toán
Chính tả
Tôn trọng đám tang
Nhân hoá – Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tt)
Người sáng tác quốc ca Việt Nam
Sáu
25/02
Tập làm văn
Toán
Tự nhiên xã hội
Sinh hoạt lớp

Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tt)
Khả năng kì diệu của lá cây
Sinh hoạt lớp
Lớp Ba 3 Kế hoạch tuần 23
THỨ MÔN TÊN BÀI
Hai
21/01
Toán
Tập đọc – kể chuyện
Chào cờ
Tự nhiên xã hội
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Nhà ảo thuật
Chào cờ
Lá cây
Ba
22/02
Tập đọc
Toán
Chính tả
Tập viết
Em vẽ Bác Hồ
Luyện tập
Nghe nhạc (nghe – viết)
Ôn chữ hoa Q

23/02
Tập đọc
Toán
Tự nhiên xã hội
Chương trình xiếc đặc sắc
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Khả năng kì diệu của lá cây
Năm
24/02
Chính tả
Luyện từ và câu
Toán
Đạo đức
Người sáng tác quốc ca Việt Nam (nghe – viết)
Nhân hoá – Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tt)
Tôn trọng đám tang
Sáu
25/02
Tập làm văn
Toán
Sinh hoạt lớp
Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tt)
Sinh hoạt lớp
Lớp Ba 4 Kế hoạch tuần 23
THỨ MÔN TÊN BÀI
Hai
21/02
Tập đọc – kể chuyện
Chào cờ
Toán
Nhà ảo thuật
Chào cờ
Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số
Ba
22/02
Tập đọc
Toán
Chính tả
Tự nhiên xã hội
Em vẽ Bác Hồ
Luyện tập
Nghe nhạc
Lá cây

23/02
Tập đọc
Toán
Tập viết
Ôn
Chương trình xiếc đặc sắc
Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số
Ôn chữ hoa Q
Năm
24/02
Đạo đức
Luyện từ & câu
Toán
Chính tả
Tôn trọng đám tang
Nhân hóa – Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào.
Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (tt)
Người sáng tác Quốc ca Việt Nam
Sáu
25/02
Tập làm văn
Toán
Tự nhiên xã hội
Sinh hoạt lớp
Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (tt)
Khả năng kỳ diệu của lá cây
Sinh hoạt lớp
Lớp Ba 5 Kế hoạch tuần 23
THỨ MÔN TÊN BÀI
Hai
21/02
Chào cờ
Toán
Tập đọc – kể chuyện
Tự nhiên xã hội
Ôn toán
Chào cờ
Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số
Nhà ảo thuật
Lá cây
Ôn toán
Ba
22/02
Tập đọc
Toán
Chính tả
Ôn tập đọc
SHTT
Em vẽ Bác Hồ
Luyện tập
Nghe nhạc
Ôn tập đọc
Sinh hoạt tập thể

23/02
Tập đọc
Toán
Luyện từ & câu
Đạo đức
Ôn chính tả
Chương trình xiếc đặc sắc
Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số
Nhân hóa – Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào.
Tôn trọng đám tang
Ôn chính tả
Năm
24/02
Chính tả
Toán
Tự nhiên xã hội
Ôn làm văn
Người sáng tác Quốc ca Việt Nam
Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (tt)
Khả năng kỳ diệu của lá cây
Ôn làm văn
Sáu
25/02
Tập làm văn
Toán
Tập viết
Ôn luyện từ và câu
Ôn toán
Sinh hoạt lớp
Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (tt)
Ôn chữ hoa Q
Ôn luyện từ & câu
Ôn toán
Sinh hoạt lớp
Lớp Ba 9 Kế hoạch tuần 23
THỨ MÔN TÊN BÀI
Hai
21/02
Chào cờ
Toán
Tập đọc – kể chuyện
Tự nhiên xã hội
Ôn toán
Chào cờ
Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số
Nhà ảo thuật
Lá cây
Ôn toán
Ba
22/02
Chính tả
Tập đọc
Ôn tập đọc
Toán
Nghe nhạc
Em vẽ Bác Hồ
Ôn tập đọc
Luyện tập

23/02
Tập đọc
Toán
Luyện từ & câu
Đạo đức
Ôn chính tả
SHTT
Chương trình xiếc đặc sắc
Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số
Nhân hóa – Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào.
Tôn trọng đám tang
Ôn chính tả
Sinh hoạt tập thể
Năm
24/02
Chính tả
Toán
Ôn luyện từ và câu
Tập làm văn
Tự nhiên xã hội
Người sáng tác Quốc ca Việt Nam
Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (tt)
Ôn luyện từ & câu
Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
Khả năng kỳ diệu của lá cây
Sáu
25/02
Toán
Tập viết
Ôn tập làm văn
Ôn toán
Sinh hoạt lớp
Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (tt)
Ôn chữ hoa Q
Ôn làm văn
Ôn toán
Sinh hoạt lớp

Generate time = 0.072557926177979 s. Memory usage = 1.93 MB